• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 332
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders Klasik Türk Edebiyatının 16 ile 19.yüzyıllar arasındaki dönemini sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Klasik Türk edebiyatının başlangıcından 19. yüzyıla kadar, yazar, tür, konu, biçim olarak ana hatlarıyla ele alınması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk edebiyatının 600 yıllık serüveni öğretilir.

1,2,3

A,C

2) 16-19.yüzyılın tarihi ve edebî gelişmeleri ve belli başlı şâir ve edipleri ile onların eserleri tanıtılıp eserlerinden örnekler okutulur.

1,2,3

A,C

3) Divan şiiri öğretilir.

1,2,3

A,C

4) Türk edebiyatının Cumhuriyet öncesiyle arasında köprü oluşturur.

1,2,3

A,C

5) Dil ve edebiyatın sürekliliği öğretilir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

ÖnHazırlık

1

Dersin tanıtılması, kaynaklara bakış…

 

2

17. yüzyılın ruhu; değişimin başlangıcında Osmanlı edebiyatı

 

3

“Sebk-i Hindî” tarzı ve temsilcileri; anlam ve sözde yeni boyutlar

 

4

“Hikemî şiir” ve Nâbî ekolü; dönüşen görme biçimleri

 

5

Klasik şiirde “yerli söylem” ve “nev-zemîn” arayışları; Bosnalı Sâbit, Nevîzâde Atayî

 

6

Toplumsal etkiler, profane tasavvurlar ve hiciv;Şeyhülislam Yahya,Nefî

 

7

17. yüzyıl nesri; Nergisî ve Veysî

 

8

VİZE SINAVI

 

9

18. yüzyılda edebî türlerde dönüşüm, geleneğin kırılması

 

10

Lale Devri’nde Osmanlı şiiri ve Nedîm

 

11

Enderunlu Fâzıl ve özyaşamöyküsel bir mesnevî: Defter-i Aşk

 

12

Sümbülzâde Vehbî ve pre-modern nitelikte bir mesnevî: Şevkengîz

 

13

Koca Ragıp Paşa, Fıtnat Hanım, Haşmet

 

14

Kurmacada sapma; Şeyh Galip ve Hüsn ü Aşk

 

15

Genel değerlendirme ve tekrar

 

16

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notları
 

Diğer Kaynaklar

Ahmet Hamdi Tanpınar. XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. YKY, 2006.

Ali Budak. Batılılaşma ve Türk Edebiyatı. Bilge Kültür Sanat, 2008.

Ali Fuat Bilkan. Osmanlı Şiiri’ne Modern Yaklaşımlar. Timaş, 2009.

____________. 17. Yüzyıl Türk Edebiyatı-Klasik Estetikte Yeni Yönelişler (1600-1700). Akçağ, 2015.

Bahar Gökpınar. Er Kişi Niyetine-0smanlı Yazınında Erkek-lik(ler) Kurgusu /17, 18, 19. yy. metinlerinde bitmeyen dönüşüm. Bilge Kültür  Sanat, 2017.

Cem Dilçin. Divan Şiiri ve Şairleri Üzerine İncelemeler. Kabalcı, 2011.

E. J. Wilkonson Gibb. Osmanlı Şiir Tarihi. 5 cilt, (çev.) Ali Çavuşoğlu. Akçağ,1999.

Halil İnalcık. Has-bağçede ayş u tarab Nedimler Şairler Mutribler. Türkiye İş Bankası, 2011.

Hatice Aynur , Müjgan Çakır v.d. (haz.) Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar II. Turkuaz, 2008.

_____________. ESKİ T. EDEB. Ç. XI VI / Mesnevî: Hikâyenin Şiiri. Turkuaz, 2011.

_____________. ESKİ T.EDEB. Ç. XI / Gazelden gazele: dünün şiirine bugünden bakışlar. Klasik, 2016.

_____________. ESKİ T. EDEB. Ç. XI VIII / Ksîdeye medhiye: biçime, işleve ve mhtevaya dair tespitler. Klasik, 2013.

Kemal Sılay.Nedim and the Poetics of the Ottoman Court-Medieval Inheritance and the Need for Change. Indiana Unv. P., 1994.

Mehmet Kalpaklı (haz.) Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler. YKY, 1999.

M. Fatih Köksal. Sana Benzer Güzel Olmaz-Divan Şiirinde Nazire. Büyüyenay, 2006.

MineMengi. Divan Şiiri Yazıları. Akçağ, 2010.

___________. Divan Şiirinde Rindlik. Bizim Büro Basımevi, 1985

___________.Divan Şiirinin Arka Bahçesi. Akçağ, 2010.

___________.Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Akçağ, 2005.

Mustafa İsen v.d. (haz.) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker, 2011.

M. Kayahan Özgül. Divan Yolundan Pera’ya Selametle-Modern Türk Şiirine Doğru. Hece. 2006.

Nuran Tezcan. Divan Edebiyatına Yeniden Bakış. YKY, 2016.

Osman Horata. Has Bahçede Hazan Vakti-XVIII. Yüzyıl Son Klasik Dön. Türk 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Seçili kaynakçadan oluşturulan okuma dosyası, çeşitli makaleler, metin-eser örnekleri

Ödevler

 

Sınavlar

Vize ve final

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa sınav-Derse katılım, okumaların yapılması

 

20

Dersedevam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

X

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

X

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

X

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

X

 

 

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

X

 

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

X

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

X

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

X

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

    140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.6

Dersin AKTS Kredisi metin üzerinde uygulaması.A

 

 

6