• Turkish
  • English

 

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından akreditasyonunu almıştır.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Tanımlanan Program Öğretim Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü vizyonunu ulusal ve uluslarası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, mezunları yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmak olarak belirlemiştir. 

Öğretim amaçları, eğitim stratejileri ve program çıktılarının, FEDEK değerlendirme ölçütleri ile uyumunu tartışabilmek için, öncelikle FEDEK Değerlendirme Ölçütleri verilmiştir:

 

FEDEK Değerlendirme Ölçütleri:

I.

Kendi programları ile ilgili yeterli bilgi birikimini, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.

II.

Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun çözümleme ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

III.

Bir sistemi, süreci, donanımı anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.

IV.

Öğretim programlarında alan dışı ders alarak kendini geliştirme.

V.

Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

VI.

Tasarlama, veri toplama, sonuçları çözümleme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi.

VII.

Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

VIII.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

IX.

Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, gerek edebiyat alanında, gerekse toplum, sanat, bilim ve teknolojide değişim ve gelişmeleri izleme becerisi.

X.

Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

XI.

Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Bölümün özgörevi ile uyumlu olarak belirlenen Bölüm Öğretim Amaçları (ÖA) aşağıda verilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim amaçları aşağıda belirtildiği şekilde 7 başlıkta incelenebilir:

 

ÖA1. Öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında tam yetkinlik kazanmalarını sağlayacak

temel bilgi ve kavramların edindirilmesi. (FEDEK I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI)

ÖA2. Öğrencilere hem Türk Dili ve Edebiyatı alanında hem de yaşamlarında gerekli olan

çözümleyici bir yaklaşımın, eleştirel ve çok yönlü bir bakış açısının, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinin kazandırılması. (FEDEK II, III, VI, VII, VIII, X, XI)

ÖA3. Başarılı bir Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisinin araştırmalarında gerekli olan

tasarlama, veri toplama, metin çözme, yorumlama ve arşivleme gibi uygulayımsal olduğu kadar kuramsal da olan becerilerin kazandırılması. (FEDEK I, II, III, VI, VII, X, XI)

ÖA4. Öğrencilerin hem anadillerinde hem de bir yabancı dilde etkili iletişim kurabilen,

özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, özgüvenli, alanlarında özgün düşünceler üretebilen ve etik ilkelere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi. (FEDEK IV, VII, VIII, X, XI)

ÖA5. Kişisel gelişimin yaşam boyu sürmesi gerektiğinin bilincinde olan bireyler

yetiştirilmesi ve öğrencilere bilgiye erişim alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek becerilerin kazandırılması. (FEDEK VII, IX, X, XI)

ÖA6. Mesleki ve sosyal etik bilincinin kazandırılması. (FEDEK VII, X, XI)

ÖA7. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve

bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırılması. (FEDEK V, VII, X, XI)

 

Öğretim Amaçlarının FEDEK Tanımına Uyması

Fedek→

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

ÖA1

 

 

ÖA2

 

 

 

 

ÖA3

 

 

 

 

ÖA4

 

 

 

 

 

 

ÖA5

 

 

 

 

 

 

 

ÖA6

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖA7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim amaçlarına ulaşmak için uygulanan Öğretim Stratejileri (S) aşağıda verilmiştir. Her bir öğretim stratejisinin hangi FEDEK ölçütünü karşıladığı parantez içinde belirtilmiştir. 

S1.

Öğrencilerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamının sunabileceği tüm olanaklardan yararlandırılması [FEDEK II, III, V, VI, IX]

S2.

Dil ve edebiyat alanlarındaki temel kuram ve kavramların iyi kavranması için gereken

derinlikte bir eğitimin verilmesi [FEDEK I, II, III, VI]

S3.

Öğrencilere en az bir yabancı dilde (İngilizce) yetkinlik kazandırılması [FEDEK

VIII]

S4.

Dil ve edebiyat sorunlarına ilişkin farklı bakış açılarının ve çok yönlü bir düşünme yeteneğinin kazandırılması için elverişli ders ortamlarının yaratılması ve alanın uzmanlarının konuşma ve/veya dersler vermek üzere davet edilmesi [FEDEK II, III, V, VI, VII, X, XI]

S5.

Öğrencilerin rapor hazırlarken, bitirme tezi yazarken ve hem ders içi hem de ders dışı ortamlarda sunum yaparken düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak tam ve yetkin bir biçimde ifade etmeleri için gereken temel becerilerin kazandırılması. [FEDEK II, VII, VIII]

S6.

Öğrencilerin çözümleme, yaratıcılık ve eleştirel düşünme yeteneklerinin

geliştirilmesinin yanısıra araştırma projelerinde literatür taraması yapma, yabancı dilde yazılmış kaynaklardan yararlanma ve bilgisayar kullanımının desteklenmesi [FEDEK II, III, V, VI, VIII, X, IX]

S7.

Öğrencilere bölüm dışından seçmeli dersler aldırılması yoluyla öğrencilerin kişisel beceri ve eğilimleriyle uyumlu başka alanlara yönelmelerinin sağlanması ve bunun içinde yaşadıkları toplumun ve dünyanın sorunlarına, kültür, sanat ve bilimine daha duyarlı bireyler olmalarına katkıda bulunmasını sağlamada kullanılması [FEDEK IV, V, X, XI]

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü FEDEK Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Gökpınar

E-posta: bahar.gokpinar@yeditepe.edu.tr

 

Fedek Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.