• Turkish
  • English
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA ALANLARI
Prof. Dr. Ali Budak Batılılaşma ve Türk Edebiyatı, 19. Yüzyıl Gazeteciliği ve Dergiciliği, 19. Yüzyıl Kültür ve Edebiyat Tarihi, Son Dönem Türk Romanlarında Kimlik ve Kültür
Prof. Dr. Mehmet Kanar Eski Türk Edebiyatı ile ilgili temel eserlerin anlaşılır düzeyde nazmen veya nesren çevirisi, 1928 öncesi önemli Yeni Türk Edebiyatı metinlerinin yayımlanması, dilinin sadeleştirilmesi, Eski Anadolu Türkçesi sahasına giren başyapıtların neşre hazırlanması, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin taranarak kapsamlı sözlüğünün hazırlanması, Mevcut sözlüğümün metin taramalarıyla genişletilmesi, Mevcut Osmanlı Türkçesi sözlüğümün genişletilmesi, Paleografya metinlerine ilişkin kapsamlı yayın çalışmaları, Fars Edebiyatı klasiklerinin Türkçeye kazandırılması, Mevcut Farsça-Türkçe sözlüğümün karşılaştırmalı ve çok dilli sözlük olarak genişletilmesi, Türk şiirinin ve nesrinin gelişimini kronolojik olarak gösteren bir antolojinin hazırlanması
Prof. Dr. Melda Üner Yeni Türk Edebiyatı, Batı Edebiyatı Akımları, Edebiyat ve Batı Müziği İlişkisi, Edebiyat Kuramları, Çağdaş Eleştiri, Modernizm ve Postmodernizm
Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Gahramanlı Yeni Türk Edebiyatı, Hikaye ve Roman, Anlatım Teknikleri, Çocuk Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Gökpınar Hayat anlatısında metodolojik sorunlar, biyografik malzemenin kurgulanışı / tarihsel olarak algılanışı (Hatırat, Biyografi, Monografi.), Feminist biyografi ve feminist tarihyazımı, Özel arşivlerin ve resmi olmayan belgelerin sosyo-kültürel tarihyazımında etkili kullanımı, Tarih ve Edebi metinler arasındaki bağlantının tarihyazımı açısından incelenmesi, 19.yy “Batılılaşma-Modernleşme” çabaları ve çelişkileri bağlamında Osmanlı Kadın Hareketi; Osmanlı Kadın Dergi ve Gazeteleri; Osmanlı Basını, Klasik Osmanlı şiirinde kuramsal incelemeler, Osmanlı yazınında erkeklik çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Şener Üretici Dilbilgisi modelleri, Çağdaş Türkçenin yapısı: Uyum yapıları; Soru tümceleri; Kuraldışı Durum yükleme; Ad Öbeğinin iç yapısı; Üye düşürme, Sözdizim-kullanımbilim arayüzü, Psikodilbilim - Dil işlemleme, çocuk dili edinimi, ikidillilik ve kod-değiştirimi, Bilişsel Bilimler
Araş. Gör. Hale Gülru Gürkanlı Kutlu 1930-1945 Dönemi Türk Edebiyatı, Cumhuriyet Edebiyatında Freud ve Bergson etkisi, Türk Edebiyatında İstanbul, Atilla İlhan Romanları, Melodram ve Melodramatik Yapı, Yeni Tarihselcilik
Araş. Gör. Nilay Karakoç Karşılaştırmalı Edebiyat, Bilişsel Edebiyat Çalışmaları, Anlatıbilim ve Anlatı Kuramı, Bilişsel Poetika