• Turkish
  • English
DEVAM EDEN PROJELER

BASICC (Building Alternative Skills to Implement Creativities and Commons) AB Projesi

Erasmus+ Yenilikçilik için Ortaklıklar (Alliances for Innovation) Programı kapsamında, Yeditepe Üniversitesi proje ekibinde Prof. Dr. Demet Lüküslü, Dr. Banu Koçer Reisman ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer Baykan'ın yer aldığı "BASICC- Building Alternative Skills to Implement Creativities and Commons" (Yaratıcılık ve Topluluk Uygulamaları için Alternatif Beceriler Geliştirmek) başlıklı proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. 24 ay sürecek proje, kentler ve kentlerdeki topluluklar üzerine düşünmeyi, kent alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılar için alternatif ve yaratıcı beceriler geliştirmeyi hedeflemektedir. Yeditepe Üniversitesi, 17 ortaklı bu projede, Fransa'dan 2 üniversite (Ecole des Hautes en Santé Publique ve Gustave Eifffel University) ve Fransa, İtalya, Almanya ve Letonya'dan toplam 14 sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalışmalar yürütmektedir. 2023 yılında Türkiye’den, Yeditepe Üniversitesi dahil, 3 üniversite Erasmus+ Yenilikçilik için Ortaklıklar Programına dahil olmuştur.

Orlicz Uzaylarının Bazı Geometrik Özelliklerinin s-normlarına Göre İncelenmesi

Matematik Bölümünden Arş. Gör. Esra Başar'ın araştırmacı olduğu İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Öztop Kaptanoğlu'nun yürütücülüğündeki "Orlicz Uzaylarının Bazı Geometrik Özelliklerinin s-normlarına Göre İncelenmesi" başlıklı TÜBİTAK-1001 projesi, elemanları bir ölçü uzayında tanımlı Orlicz uzaylarının geometrisini, literatürde yeni tanımlanan ve kapsayıcı olan s-normları aracılığıyla incelemek ve bu geometrik özellikler arasındaki ilişkileri elde etmek üzerinedir. Projede elde edilmesi amaçlananlar, haklarında az şey bilinen s-normlarına göre Orlicz uzaylarının farklı geometrik yapılarının incelenmesine de temel teşkil edecektir.

Çocukların İnsanlarla ve Sesli Asistanlarla Soru-Cevap Etkileşimlerinde Sosyokültürel Etkilerin Rolü

TÜBİTAK 3501 kapsamındaki bu proje, Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ünlütabak liderliğinde, 4-8 yaş arası çocukların yetişkinler ve sesli dijital asistanlarla etkileşimleri sırasında gösterdikleri soru sorma davranışlarını incelemektedir. Araştırma, bu davranışları etkileyen sosyo-kültürel bağlamları anlamayı amaçlamaktadır. Ebeveyn etnoteorilerini ve teknolojiye yönelik tutumları derinlemesine görüşmelerle keşfetmek, bu tutumlar ile çocukların soru sorma pratikleri arasındaki ilişkileri anketlerle analiz etmek ve etkileşimleri detaylı bir şekilde incelemek için bir "Oz Sihirbazı" teleoperasyon arayüzü geliştirmek araştırmanın temel bileşenleridir. Gözlemsel ve deneysel yöntemler, çocukların dijital asistanları nasıl algıladıklarını ve onlarla nasıl etkileşime girdiklerini ortaya çıkaracak, çocukların öğrenmelerini desteklemek için dijital asistanların tasarımına yönelik kılavuzlar oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu çalışma sadece bilişsel gelişim ve çocuk-bilgisayar etkileşimi alanlarındaki anlayışımızı genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda eğitim stratejilerini ve çocuk merkezli teknolojinin gelişimini etkileyerek gelecekteki eğitim uygulamalarını ve araçlarını şekillendirecektir. Bu çalışma, bilişsel gelişim ve çocuk-bilgisayar etkileşimi alanlarını genişletecek ve teknolojik araçların erken eğitim deneyimlerini geliştirmek için nasıl etkili bir şekilde tasarlanıp kullanılabileceğine dair yeni bilgiler sunacaktır.

Frölicher Uzayları için Homotopi Teorisi ve Yüksek Geometrik Yapılar

TÜBİTAK 3501 programı kapsamında desteklenen Matematik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Erdal'ın yürütücü, Dr. Öğr. Üyesi Melike Işim Efe ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Efe'nin araştırmacı olduğu bu projede genelleştirilmiş pürüzsüz uzayların modellerinden biri olan Frölicher uzayları çalışılacaktır. Projede öncelikli olarak Frölicher uzayları kategorisi üzerinde çok yönlü homotopi teorileri (ör. Quillen model yapıları) bulmak planlanmaktadır. Daha sonra, bu homotopi teorileri aracılığıyla, Frölicher uzaylarının diferansiyel geometrisine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Astrositlerle Etkileşim Halindeki Nöronal Popülasyonlarda Anahtarlama Dinamikleri

Matematik Bölümünden Doç. Dr. İlknur Kuşbeyzi Aybar'ın araştırmacı olduğu TÜBİTAK – NITRA (Sırbistan) 2559 İkili İşbirliği Programı kapsamında desteklenen proje, etkileşim halindeki nöron ve astrosit popülasyonlarından oluşan karmaşık sistemlerde astrositlerle geri bildirim eşleşmesi nedeniyle nöron popülasyonlarındaki dinamikleri ve çoklu stabiliteyi değiştiren kritik geçişler ile ilgilidir. Araştırmada, nöron popülasyonlarının değişim dinamiklerinin metabolizma tarafından nasıl etkilendiği ve kontrol edildiğinin ele alınması amaçlamaktadır.

TAMAMLANAN PROJELER

OUYE Erasmus+ Projesi

Üniversitemizin ortak kurumlar arasında yer aldığı “Opening Universities for Young People in Europe-OUYE” başlıklı Erasmus+ Yükseköğretimde Stratejik Ortaklık Projesi Fransa Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiştir. Koordinatörlüğünü Fransa’dan Rennes Üniversitesi’nin üstlendiği projede üniversitemiz nezdinde Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü yürütücü ve Dr. Banu Koçer Reisman ise araştırmacı olarak yer almıştır. Ayrıca projede Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri de aktif rol almışlardır. Projenin diğer üniversite ortakları İngiltere Manchester Metropolitan Üniversitesi ve Finlandiya Humak Üniversitesi olurken ayrıca projede Avrupa’dan altı farklı sivil toplum kuruluşu da yer almıştır. 2021 yılında başlayıp 2023 yılı Ağustos ayında sona eren projede, dezavantajlı gençlerin üniversite yaşamına dahil edilmesi, üniversite ile bağlarının güçlendirilmesi, formel ve enformel eğitim üzerine düşünme, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yeni katılım yollarının keşfedilmesi hedeflenmiştir.