• Turkish
 • English

Bölüm Hakkında

Çeviribilimi Bölümü; ülkeler, diller ve kültürlerarası iletişim gereksiniminin giderek arttığı küreselleşen dünyamızda bu bağlantıları kuracak, Türkçe ve İngilizceyi çok iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü çeviri becerisine ve eğitimine sahip, çeviribilim alanında gerekli bilgilerle donatılmış çevirmenler yetiştirmektedir. Çağımızda Türkiye'nin yoğun uluslararası ilişkileri, resmi ve özel kuruluşları deneyimli çevirmenler görevlendirmeye yönlendirmiş; devlet, basın yayın, medya kuruluşlarında, ticaret ve turizmle ilgili şirketlerde, hukuk bürolarında yazılı çevirmenlere, giderek sayıları artan konferanslarda konferans çevirmenlerine duyulan gereksinim günden güne artmıştır. Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü, bu gereksinimleri karşılamaya yönelik, kendini sürekli yenileyen dinamik bir lisans programı yürütmektedir.

İlk kez 2014 yılında FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredite edilen Çeviribilim Bölümü, 2019-2024 yıllarını kapsayan ikinci akreditasyonunu almıştır. Akreditasyon sürecinde güncellenen bölüm müfredatına, İngilizce ve Türkçeye ek olarak, Rusça çeviri programı eklenmiştir. Ayrıca, 2023-2024 Akademik Yılında İspanyolca ve Almanca çeviri programları da müfredata dahil edilmiştir. Çeviribilim öğrencileri, Rusça, İspanyolca veya Almanca çeviri programlarından birini seçmekte ve dört yıllık eğitimleri süresince seçtikleri programın dil derslerine devam etmektedir. İlk üç yıl boyunca öğrenciler, seçtikleri programa özgü yoğunlaştırılmış dil derslerine devam ederken dördüncü yılda seçtikleri dilin çeviri derslerini alarak mezun olurlar.

Bölüme kayıtlı öğrenciler birinci sınıfta iki dönem almış oldukları çeviriye giriş derslerinin yanı sıra ilk sene dil becerilerini geliştirmeye yönelik derslere devam ederler. Bununla birlikte birinci sınıftan başlayarak, üniversitemizin farklı bölümleri tarafından verilen Psikolojiye Giriş, Ekonomiye Giriş, Uygarlık Tarihi gibi dersler alarak çeviri yapacakları farklı alanlara ilişkin alan bilgisi ve terminolojiyi edinirler. İkinci sınıftan itibaren bu derslere paralel olarak Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği, İktisat ve İşletme, Medya ve İletişim, Tıp, Hukuk, Dünya Edebiyatı, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi çeşitli alanlara yönelik kuramsal ve uygulamalı çeviri derslerine devam ederler.

Sayılan bu alanların dışında da ilgi alanlarına göre, bölümde seçmeli olarak açılan Altyazı ve Dublaj Çevirisi, Siyaset Çevirisi, Çeviri Editörlüğü, Büyük Britanya Medeniyeti, Türk İşaret Diline Giriş, Sanat Tarihi Metinleri Çevirisi, Sözlü Hukuk Çevirisi gibi dersler arasından seçtikleri dersleri alırlar.

Sözlü Çeviri Becerileri

Çeviribilimi lisans programı öğrencileri ikinci sınıftan itibaren aldıkları, konunun uzmanları tarafından verilen Sözlü Çeviriye Giriş, İki Yönlü Sözlü Çeviri, Ardıl Çeviri ve Toplum Çevirmenliği derslerinde sözlü çeviri becerileri kazanır; bu derslerde yüksek başarı gösterenler yedinci dönemin sonunda bir yetenek sınavına tabi tutularak son dönemde konferans çevirmenliği eğitimi alır.

Kuramsal Dersler

Çeviribilimi öğrencileri, Çeviri Kuramı, Çeviri Eleştirisi, Çeviri Tarihine Yaklaşımlar, Çeviri Editörlüğü gibi çeşitli dersleri alarak çeviribilimin kuramsal çerçevesi hakkında gerekli bilgiyi edinirler.

Bölümümüzün zorunlu dersleri arasında, çeviri sektörü ile bağlantıyı sağlayan Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri/Lokalizasyon ve Altyazı ve Seslendirme Çevirisi gibi konunun uzmanları tarafından verilen dersler mevcuttur. Bu derslerde öğrenciler, çevirinin farklı uygulama alanlarında deneyim kazanır ve sektörle tanışma fırsatı yakalarlar. Çeviribilimi Bölümü öğrencileri, bölüm programında mevcut olan Çeviri ve Kültür dersi sayesinde kültürel farkındalıklarını arttırırlar.

Misyon ve Vizyon

Çeviribilimi Bölümü’nün amacı, anadile hakim, İngilizcenin yanı sıra en az bir yabancı dili daha ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak kullanabilen, ulusal ve uluslararası çeviri sektöründe istihdam edilmeye uygun mezunlar yetiştirmektir.

Çeviribilimi Bölümü’nün hedefi, bilgili, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, güncel konularla ilgili, kültürlerarası ilişkilerin farkında, sektörün beklentileri ve koşulları hakkında bilgi sahibi, yazılı ve sözlü çeviri konusundaki bilgi ve becerisini bilimsel yöntemlerle, en son teknolojiyi kullanarak ve etik değerleri gözeterek ortaya koyabilen profesyoneller yetiştirmektir.

FEDEK Akreditasyonu

Felsefe ve Fizik bölümlerinin ardından, Antropoloji, Çeviribilimi, Sosyoloji, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları da FEDEK sertifikasını alarak, Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK Akreditasyonu ile kalitesini güvence altına almıştır. Fizik bölümünde bulunan Metroloji (kalibrasyon) laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereği TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

FEDEK hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Programa Özgü Ölçütler 

 1. Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma;
 2. Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma;
 3. En az iki yabancı dili çok iyi bilme;
 4. Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme;
 5. Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme;
 6. Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma;
 7. İletişimde kültürel farklılıkları bilme;
 8. Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme;
 9. Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme;
 10. Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme;
 11. Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma;
 12. Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ'NÜN ÖLÇÜTLERE UYUMU:

1.Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma:

Çeviribilim Bölümü birinci sınıf dersleri arasında yer alan Yazılı Çeviriye Giriş I ve II (TRA 107 ve TRA 108) dersleri alana hem kuramsal hem de uygulamalı bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Bu dersler kapsamında çeviri uygulamalarının yanı sıra temel çeviribilim kavramları ve çeviribilimin geçmişi de konu edilmektedir. Bu derslerde tarih konusuna çok kısa bir giriş yapılmaktadır. Daha kapsamlı tarihsel süreçler ise dördüncü sınıf dersi olan TRA 404 Çeviri Tarihine Yaklaşımlar dersi kapsamında işlenmektedir.

2.Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma:

Birinci sınıf dersimiz olan TRA 101 Çevirmenler İçin Türkçe dersi bu amaca yönelik bir içerik sunmaktadır. Ders izlencesi ilerleyen sayfalarda sunulmuştur.

3. En az iki dil çok iyi bilme:

Çeviribilim bölümü öğrencileri, diğer bölümlerden farklı bir hazırlık sınıfı okumakta ve bölüme ileri düzeyde İngilizce bilgisiyle donanmış olarak gelmektedir. Dört sene boyunca aldıkları İngilizce-Türkçe çeviri dersleri kapsamında bu bilgileri daha da gelişmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca 3. ve 4. yılda kendi seçtikleri bir yabancı dili alarak 4 dönem boyunca bu dili öğrenmeye devam etmektedir.

4. Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme:

Öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren 3 yıl boyunca 6 seviye Rusça dersi almakta ve 4. sınıfta Rusça-Türkçe Çeviri I ve II dersleriyle bu yabancı dil programını tamamlamaktadır ve böylece İngilizceye ek olarak Rusçayı da anadillerine çeviri yapabilecek düzeyde öğrenmektedir.

5.Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme:

Birinci sınıftan itibaren tüm çeviri içerikli derslerde öğrencilere çeviri amaçlı metin çözümleme yöntemleri öğretilmekte ve bu doğrultuda uygulamalar tüm çeviri dersleri kapsamında titizlikle yapılmaktadır. Bölüm programımızda yer alan Eleştirel Düşünme dersi, öğrencilerimizin bir metni doğru okuması ve yorumlaması için gerekli donanımı kendilerine vermeyi amaçlayan özel bir derstir.

6.Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma:

Uzmanlık alanları çevirisi ve terminoloji çalışmaları bölüm programımızda çok önemli bir yere sahiptir. Sağlık Bilimleri Çevirisi, Siyaset Çevirisi, Ekonomi ve İşletme Metinleri Çevirisi gibi uzmanlık alanlarına yönelik derslerde öğrenciler doğru terminoloji araştırması yapacak şekilde eğitim almaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin ard alan bilgilerini ve terminolojiye hakimiyetlerini artırmak için Psikolojiye Giriş, İktisat, Çağdaş Siyasal Söylemler dersleri de programa eklenmiştir.

7.İletişimde kültürel farklılıkları bilme:

Birinci sınıf derslerimiz arasında yer alan TRA 140 Kültür ve Çeviri  ve bölüm seçmelilerinden TRA 208 Britanya Medeniyeti derslerimiz çeviri alanında çok önemli bir yeri olan kültürel farklılıklar konusunda öğrencilerin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

8.Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme:

Çeviri içerikli derslerde özellikle o dilin kültürünü de kapsayan metinler seçilmekte ve bu sayede öğrencilerin kültürle teması arttırılmaktadır.

9.Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme:

Çeviri süreci her zaman bir araştırma ve bilgiye ulaşma sürecidir. Öğrencilerimiz birinci sınıfta aldıkları Yazılı Çeviriye Giriş I ve Çeviriye Giriş II derslerinden itibaren sürekli araştırmaya yönlendirilmektedir. Öğrencilere terminoloji araştırmaları konusunda ödev verilmekte ve çevrilecek metinlerle ilgili alan araştırmaları yapmaları istenmektedir. Ayrıca üçüncü sınıf derslerimiz olan TRA 301 Çeviri Kuramı ve TRA 302 Çeviri Eleştirisi dersleri kapsamında öğrencilerimiz kuramsal araştırma yapmaya yönlendirilmektedir. Çeviri Eleştirisi dersi kapsamında, daha önceden edindikleri kuramsal bilgiyi de kullanarak çeviri incelemeleri yapmakta, bununla ilgili araştırma süreçlerini yürütmekte ve ders içinde sunumlar yapmaktadırlar.

10.Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme:

Basılı ve online sözlük ve ansiklopedilerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler öğrencilerimize birinci sınıf derslerinden itibaren verilmektedir. Öğrencilerimiz, birinci sınıfta aldıkları Yazılı Çeviriye Giriş I ve Yazılı Çeviriye Giriş II derslerinden itibaren bu konuda uygulamalar yapmaya yönlendirilirler. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri ise üçüncü sınıf derslerimiz olan TRA 403 Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri ve TRA 411 Altyazı ve Dublaj Çevirisi kapsamında ayrıntılı bir şekilde öğrencilerimize aktarılır. Öğrencilerimiz güncel yazılımlarla tanışır ve bölümün teknik çeviri laboratuvarında bilgisayar başında uygulama yaparak bu teknolojiler konusunda kendilerini geliştirir.

11.Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma:

Öğrencilerimize çevirinin bir çok farklı alanına yönelik dersler sunmaktayız. Sosyal Bilimler Çevirisi, Fen Bilimleri Çevirisi, Sağlık Bilimleri Çevirisi, Siyaset Çevirisi, Hukuk Çevirisi gibi pek çok yazılı çeviri uzmanlık dersinin yanı sıra Toplum Çevirmenliği, Ardıl Çeviri, İki Yönlü Sözlü Çeviri, Sözlü Çeviride Özel Konular gibi derslerimiz de öğrencilerimize farklı sözlü çeviri uygulamaları ve bunlarla bağlantılı alanlar konusunda bilgi ve deneyim kazandırır. 3. yılın sonunda yapılan Sözlü Çeviri Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler konunun uzmanlarından ders alarak eş zamanlı çeviri pratiklerini geliştirmektedir. 

12.Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma.

Bu bilgiler birinci sınıftan itibaren tüm derslerde öğrencilerimize aktarılmaktadır ancak daha özel ve ayrıntılı olarak dördüncü sınıf dersimiz olan TRA 400 Çevirmenlik Meslek Standartları kapsamında incelenmektedir.

 

FEDEK Koordinatörü

Öğr. Gör. Zehra Cansu RENDECİ

cansu.rendeci@yeditepe.edu.tr

Çeviribilimi Taban Puanları ve Sıralama

2023 yılı Çeviribilimi Bölümü genel yerleştirme puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) DİL 12 8 314,46116 364,79723
Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) DİL 12 12 487,79662 508,13484
Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 70 70 374,74854 460,25036

Çeviribilimi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Çeviribilimi Bölümü mezunları çevirmen unvanı ile çalışma hayatına atıldıklarında oldukça geniş bir alanda kariyer yapma fırsatı elde edebilmektedir. Çevirmenliğin yanı sıra akademisyenlik ve öğretmenlik de yapabilen mezunlar yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim hayatlarına devam edebilmekte ve akademide kalabilmektedir. Lisans programı içinde pedagojik formasyon alan mezunlar ise öğretmenlik yapabilmektedir.

Özellikle uluslararası ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olan özel ve resmi kurumlarda deneyimli çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda, Çeviribilimi mezunları devlet kurumları ve bakanlıkların yanı sıra basın-yayın kurumlarında, hukuk bürolarında, turizm acentelerinde, çevirmenlik bürolarında iş bulabilmektedir. Bu alanlara ek olarak reklamcılık, finans, sigortacılık, halkla ilişkiler gibi farklı alanlarda altyazı çevirmenliği, edebiyat eleştirmenliği, sözlü çevirmenlik ve yöneticilik yapabilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviribilimi Okumak

Üniversitemizin Çeviribilimi Bölümü; kültürlerarası iletişimi etkin bir şekilde kuracak yeterliliğe, bilgi birikimine ve kültürel donanıma sahip, Türkçe ve İngilizce dillerine son derece hakim, bu dillerde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerin ağırlıkta olduğu Çeviribilimi Bölümü’nde okuyan öğrencilerimiz hem Türkçe ve İngilizce çeviri kabiliyetlerini geliştirebilecekleri hem de farklı bir yabancı dil öğrenebilecekleri dersler alabilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin İngilizce dışında ikinci ve hatta üçüncü bir dilde de okuma, anlama, konuşma ve çeviri becerisi kazanmasını sağlayan dersler vermektedir.

Kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan lisans programına ek olarak öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda çeviri yapabilmek amacıyla Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi gibi bölümlerden de dersler alabilmekte ve bu alanların terminolojisine hakim olabilmektedir. Çevirinin farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ise Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri ve Altyazı ve Seslendirme Çevirisi gibi farklı derslerde alanında uzman akademisyenlerden eğitim alabilmektedir. Bu sayede farklı sektörlerle tanışma fırsatı elde edebilmektedir. Öğrencilerin profesyonel iş yaşamında da öne çıkmalarını sağlayacak çeviri pratiği ise sözel ve teknik derslerin işlendiği Simultane Çeviri ve Teknik Çeviri Laboratuvarı’nda kazanılmaktadır.

Öğrencilerimiz, ilk yıllarından itibaren ikinci ve üçüncü bir yabancı dilde de alacakları derslere göre uzmanlaşmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları

Çeviribilimi Bölümü Erasmus ve Exchange anlaşmalarını görmek için tıklayınız.

GÜNCEL ANLAŞMALAR (2019 ARALIK):

ROMANYA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI UNIVERSITY
BELÇİKA LEUVEN  UNIVERSITY ANTWERP CAMPUS
İSPANYA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
İSPANYA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
POLONYA UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Bölümümüzde son beş yılda;

Erasmus giden öğrenci sayısı: 70,

Exchange giden öğrenci sayısı: 5,

Erasmus gelen öğrenci sayısı: 5'dir.

Erasmus Programı E-Broşürü indirmek için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus öğrencilerimize önerdiğimiz dersleri görmek için tıklayınız.

Çeviribilim Bölümü Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan BOZKURT JOBANPUTRA

seyhan.bozkurt@yeditepe.edu.tr

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

Bologna Süreci ile ilgili genel bilgi için tıklayınız.

Program bilgi paketi için tıklayınız (2019).

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Çeviribilimi Bölümü’nün, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema, Felsefe, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gazetecilik, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri ile iki yönlü çift anadal protokolü bulunmaktadır.

 

Çift Anadal anlaşmamız olan bölümleri görmek için tıklayınız.

Yandal anlaşmamız olan bölümleri görmek için tıklayınız.

Yandal Programı derslerini görmek için tıklayınız.

 

ÇAP/Yandal Bölüm Koordinatörü

Prof. Dr. Oğuz BAYKARA

oguz.baykara@yeditepe.edu.tr

Çeviribilimi Bölümü Ücretleri ve Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Çeviribilimi bölümü 2023 - 2024 ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Diğer bölümlerde olduğu gibi Çeviribilimi Bölümü sıralaması ve puanlarda başarılı olan öğrenciler, üniversitemizin burs imkanlarından yararlanabilmektedir. Buradan hem Çeviribilimi Bölümü’nün hem de diğer bölümlerin burs şartlarını inceleyebilirsiniz.

 

Staj

Çeviribilimi Bölümü TRA 310 Staj Dersi

Öğrencilerimiz, bölümün onayladığı bir kurumda 20 iş gününü kapsayan bir Çeviri Stajı yapmak zorundadır. Öğrenciler, stajda yaptıkları çeviri işlerini ve kazandıkları deneyimleri bölüm staj komisyonuna sunarlar ve geri bildirim alırlar. Staj, lisans programımızdaki diğer pek çok uygulama gibi, öğrencilerimizin iş hayatına atılmadan önce edindikleri öğretici bir tecrübedir. TRA 310 Staj dersini başarı ile vermek mezuniyet koşulları arasındadır.

 

Staj Belgeleri

Stajın içeriği, staj için gerekli olan belgeler ve diğer detaylı bilgiler hakkında öğrencilerimizin erişebileceği Staj Rehberinin QR kodu aşağıdadır. Bu kod ile erişeceğiniz belgede staj belgelerinin en güncel haline ve staj süresince izleyeceğiniz yol haritasına erişebilirsiniz. Staj ile ilgili sorunuz olması durumunda Bölüm Staj Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. Kerem Geçmen (kerem.gecmen@yeditepe.edu.tr) veya Arş. Gör. Firuze Elif Şahin'e (elifsahin@yeditepe.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

 

Staj Sonrası Yapılacaklar

 • 20 iş günü süren stajını bitiren öğrencilerin bölümlerine staj süreçlerini detaylı olarak anlatan bir sunum yapmaları gerekmektedir.
 • Stajını tamamlayan öğrenci bölümü ile irtibata geçerek staj sunumunu yapar. Bu sunumun sonunda bölüme staj yeri tarafından kaşelenmiş-imzalanmış Staj Defterini ve staj süreci boyunca yapmış olduğu çevirilerden örnekleri sunar.
 • Eğer öğrenci çeviri yaptığı metinler hakkında bir gizlilik anlaşması imzalamışsa, bu anlaşmanın bir kopyasını bölüm ile paylaşmak zorundadır.
 • Öğrenci sunum sonunda stajı hakkında sorulan soruları cevaplayarak sunumunu sonlandırır. Bu sunum sonunda belgelerinin bölümü tarafından incelenmesinin ardından stajını başarı ile tamamladığı düşünülen öğrencinin TRA 310 Staj notu P olarak girilir.

 

Öğrencilerimizin Stajlarını Yaptığı Yerlerden Örnekler

 • T.C. Dış İşleri Bakanlığı
 • Netflix
 • Amazon
 • CNN Türk
 • Türk Hava Yolları
 • Charter Traffic
 • Translite Language Services
 • SAS Tercüme Danışmanlık
 • Elle Dergisi
 • ESBAŞ
 • Allingua Service International
 • MotaWord
 • Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık
 • Maltepe Üniversitesi
 • Talos Logistics
 • Locpick Çeviri
 • Vogue
 • Dragoman Transcreation
 • NOVA Dil Hizmetleri
 • Epic Games
 • Erişim Medya
 • SDL Çeviri
 • Harvard Business Review Türkiye

Program Profili ve Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik Kodu

TR0030030345

Yeterlilik Adı

Çeviribilimi (İngilizce) Lisans Diploması

Sorumlu Kurum

Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

https://yeditepe.edu.tr/

Yönelim

Genel

AYÇ Seviyesi

 6

 6 

TYÇ Seviyesi

 6

Sınıflandırma (Tematik Alan)

Çeviribilimi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

Kategori

 Ana

Kredi Değeri

 240

Programın Normal Süresi

4 Yıl

Program Profili (Amaç)

1. Öğrencilerin Çeviribilim alanının gerektirdiği kuram ve uygulama bilgileriyle donatılması.

2. Öğrencilere anadilde ve yabancı dilde, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade etme, metin  çözümleme, yorumlama, sorunları saptama ve gerekçelendirilebilir çözümler üreterek bunları  güncel kuramlarla ilişkilendirme bilgisinin kazandırılması.

3. Alanın gerektirdiği araştırma yöntemlerini etkin bir şekilde kullanma, alanla ilgili  kaynakları değerlendirme, disiplinler arası araştırma yapma, ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve sunma bilgilerinin kazandırılması.

4. Yaşam boyu eğitim anlayışı ve alanın gereksinimleri doğrultusunda öğrenciye kendini  alan dışında geliştirme, bilgi kaynaklarına (sözlükler, kılavuzlar, vb.) ulaşma ve bilgi  teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma bilgi ve alışkanlığı kazandırılması.

5. Öğrenciye alanının gerektirdiği kurallar ve çalışma koşulları çerçevesinde bireysel veya  ekip çalışmasında sorumluluk üstlenme ve etik değerlerin gözetilmesi konularında duyarlılık;  ve alanın kültürlerarası iletişim ve ulusal kültüre katkıları konusunda farkındalık kazandırılması.

Öğrenme Ortamları

Programda yer alan her ders için, derslerin içeriklerine uygun biçimde sınıflar ve laboratuvarlar kullanılmaktadır.

 

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

1. Çeviribilim alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 

2. Çeviribilim alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri  yorumlayabilme ve değerlendirebilme. 

3. Kaynak ve hedef dillerin dilbilgisel, sözcüksel, anlamsal ve kültüre bağlı yapılarını  açıklayabilme ve kullanabilme. 

4. Çeviribilim alanında araştırma yapabilmek için gerekli olan teknolojik araçlarla kaynaklara  ulaşabilme. 

5. Kaynak ve hedef dildeki farklı türden metinlerin yapılarını, sosyal ve kültürel işlevlerini  açıklayabilme, çözümleyebilme ve dilden dile aktarabilme. 

6. Beşeri bilimlerin diğer dallarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri  edimine aktarabilme.

7. Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini iş hayatında uygulayabilme. 

8. İkinci bir yabancı dili iyi düzeyde kullanabilme. 

9. Çeviri sürecinin aşamalarını, stratejilerini ve çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları  tanımlayabilme ve bunların çözümüne ilişkin yöntemler geliştirebilme. 

10. Çeviri sürecinde kararlar alabilme, eleştiri yapabilme ve yaratıcılık gösterebilme. 

11. Yaşam boyu öğrenme ilkesine olumlu yaklaşım gösterebilme. 

 

Anahtar Yetkinlikler

 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 18/12/2006 tarihli ve 2006/962/EC sayılı “Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler” Hakkındaki Tavsiye Kararının ekinde bulunan “Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler–Avrupa Referans Çerçevesi” kapsamında belirtilen sekiz anahtar yetkinlik içinde program ile bireylerin kazanması beklenen yetkinlikler anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, kültürel farkındalık ve ifadedir.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu

Katsayısı

AA

4.0

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

DC

1.5

DD

1.0

FA

0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle Yarıyıl sonunda sınava girmeye  hak kazanamayan)

FF

0.0 Başarısız (Yarıyıl sonu sınava girip başarılı olamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

a) I-Eksik (Incomplete): Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

b) L-İzinli (Leave):  Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

c) NC-Kredisiz (Non-Credit): Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

ç) ND-Diplomaya Yönelik Olmayan (Non-Degree): Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

d) P-Geçer (Pass): Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

e) R-Tekrar (Repeat): Dersin tekrarlandığını gösterir.

f) RR-Not Yükseltmek için Tekrar (Repeat Resigned): Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

g) (Değişik RG. 30.09.2018/305519 sy.)  T-Transfer (Transfer): Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından bir programdan transfer edilen ya da yurt dışı değişim programlarından alınıp başarılı olunan ve ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir ve not ortalaması hesabına katılır.

ğ) W-Dersten Çekilme (Withdrawal): Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

 

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

 

Giriş Şartı

Programa öğrenci kabulü “Yeditepe Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

Başarma Şartları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çeviribilimi mezunları çevirmen unvanının yanı sıra akademisyenlik ve öğretmenlik yapabilir. Mezunlar yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim hayatlarına devam edebilir ve akademide kalabilir. Lisans programı içinde pedagojik formasyon alan mezunlar öğretmenlik yapabilir. Devlet kurumları ve bakanlıkların yanı sıra basın-yayın kurumlarında, hukuk bürolarında, turizm acentelerinde, çevirmenlik bürolarında iş bulabilir. Bu alanlara ek olarak reklamcılık, finans, sigortacılık, halkla ilişkiler gibi farklı alanlarda altyazı çevirmenliği, edebiyat eleştirmenliği, sözlü çevirmenlik ve yöneticilik yapabilmektedir.

 

 

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

 

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi

https://fenedebiyat.yeditepe.edu.tr/tr/ceviribilim