• Turkish
 • English

Felsefe ve Fizik bölümlerinin ardından, Antropoloji, Çeviribilim, Sosyoloji, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları da FEDEK sertifikasını alarak, Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK Akreditasyonu ile kalitesini güvence altına almıştır. Fizik bölümünde bulunan Metroloji (kalibrasyon) laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereği TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

FEDEK hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Programa Özgü Ölçütler 

 1. Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma;
 2. Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma;
 3. En az iki yabancı dili çok iyi bilme;
 4. Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme;
 5. Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme;
 6. Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma;
 7. İletişimde kültürel farklılıkları bilme;
 8. Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme;
 9. Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme;
 10. Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme;
 11. Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma;
 12. Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ'NÜN ÖLÇÜTLERE UYUMU:

1.Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma:

Çeviribilim Bölümü birinci sınıf dersleri arasında yer alan Yazılı Çeviriye Giriş I ve II (TRA 107 ve TRA 108) dersleri alana hem kuramsal hem de uygulamalı bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Bu dersler kapsamında çeviri uygulamalarının yanı sıra temel çeviribilim kavramları ve çeviribilimin geçmişi de konu edilmektedir. Bu derslerde tarih konusuna çok kısa bir giriş yapılmaktadır. Daha kapsamlı tarihsel süreçler ise dördüncü sınıf dersi olan TRA 404 Çeviri Tarihine Yaklaşımlar dersi kapsamında işlenmektedir.

2.Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma:

Birinci sınıf dersimiz olan TRA 101 Çevirmenler İçin Türkçe dersi bu amaca yönelik bir içerik sunmaktadır. Ders izlencesi ilerleyen sayfalarda sunulmuştur.

3. En az iki dil çok iyi bilme:

Çeviribilim bölümü öğrencileri, diğer bölümlerden farklı bir hazırlık sınıfı okumakta ve bölüme ileri düzeyde İngilizce bilgisiyle donanmış olarak gelmektedir. Dört sene boyunca aldıkları İngilizce-Türkçe çeviri dersleri kapsamında bu bilgileri daha da gelişmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca 3. ve 4. yılda kendi seçtikleri bir yabancı dili alarak 4 dönem boyunca bu dili öğrenmeye devam etmektedir.

4. Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme:

Öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren 3 yıl boyunca 6 seviye Rusça dersi almakta ve 4. sınıfta Rusça-Türkçe Çeviri I ve II dersleriyle bu yabancı dil programını tamamlamaktadır ve böylece İngilizceye ek olarak Rusçayı da anadillerine çeviri yapabilecek düzeyde öğrenmektedir.

5.Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme:

Birinci sınıftan itibaren tüm çeviri içerikli derslerde öğrencilere çeviri amaçlı metin çözümleme yöntemleri öğretilmekte ve bu doğrultuda uygulamalar tüm çeviri dersleri kapsamında titizlikle yapılmaktadır. Bölüm programımızda yer alan Eleştirel Düşünme dersi, öğrencilerimizin bir metni doğru okuması ve yorumlaması için gerekli donanımı kendilerine vermeyi amaçlayan özel bir derstir.

6.Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma:

Uzmanlık alanları çevirisi ve terminoloji çalışmaları bölüm programımızda çok önemli bir yere sahiptir. Sağlık Bilimleri Çevirisi, Siyaset Çevirisi, Ekonomi ve İşletme Metinleri Çevirisi gibi uzmanlık alanlarına yönelik derslerde öğrenciler doğru terminoloji araştırması yapacak şekilde eğitim almaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin ard alan bilgilerini ve terminolojiye hakimiyetlerini artırmak için Psikolojiye Giriş, İktisat, Çağdaş Siyasal Söylemler dersleri de programa eklenmiştir.

7.İletişimde kültürel farklılıkları bilme:

Birinci sınıf derslerimiz arasında yer alan TRA 140 Kültür ve Çeviri  ve bölüm seçmelilerinden TRA 208 Britanya Medeniyeti derslerimiz çeviri alanında çok önemli bir yeri olan kültürel farklılıklar konusunda öğrencilerin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

8.Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme:

Çeviri içerikli derslerde özellikle o dilin kültürünü de kapsayan metinler seçilmekte ve bu sayede öğrencilerin kültürle teması arttırılmaktadır.

9.Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme:

Çeviri süreci her zaman bir araştırma ve bilgiye ulaşma sürecidir. Öğrencilerimiz birinci sınıfta aldıkları Yazılı Çeviriye Giriş I ve Çeviriye Giriş II derslerinden itibaren sürekli araştırmaya yönlendirilmektedir. Öğrencilere terminoloji araştırmaları konusunda ödev verilmekte ve çevrilecek metinlerle ilgili alan araştırmaları yapmaları istenmektedir. Ayrıca üçüncü sınıf derslerimiz olan TRA 301 Çeviri Kuramı ve TRA 302 Çeviri Eleştirisi dersleri kapsamında öğrencilerimiz kuramsal araştırma yapmaya yönlendirilmektedir. Çeviri Eleştirisi dersi kapsamında, daha önceden edindikleri kuramsal bilgiyi de kullanarak çeviri incelemeleri yapmakta, bununla ilgili araştırma süreçlerini yürütmekte ve ders içinde sunumlar yapmaktadırlar.

10.Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme:

Basılı ve online sözlük ve ansiklopedilerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler öğrencilerimize birinci sınıf derslerinden itibaren verilmektedir. Öğrencilerimiz, birinci sınıfta aldıkları Yazılı Çeviriye Giriş I ve Yazılı Çeviriye Giriş II derslerinden itibaren bu konuda uygulamalar yapmaya yönlendirilirler. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri ise üçüncü sınıf derslerimiz olan TRA 403 Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri ve TRA 411 Altyazı ve Dublaj Çevirisi kapsamında ayrıntılı bir şekilde öğrencilerimize aktarılır. Öğrencilerimiz güncel yazılımlarla tanışır ve bölümün teknik çeviri laboratuvarında bilgisayar başında uygulama yaparak bu teknolojiler konusunda kendilerini geliştirir.

11.Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma:

Öğrencilerimize çevirinin bir çok farklı alanına yönelik dersler sunmaktayız. Sosyal Bilimler Çevirisi, Fen Bilimleri Çevirisi, Sağlık Bilimleri Çevirisi, Siyaset Çevirisi, Hukuk Çevirisi gibi pek çok yazılı çeviri uzmanlık dersinin yanı sıra Toplum Çevirmenliği, Ardıl Çeviri, İki Yönlü Sözlü Çeviri, Sözlü Çeviride Özel Konular gibi derslerimiz de öğrencilerimize farklı sözlü çeviri uygulamaları ve bunlarla bağlantılı alanlar konusunda bilgi ve deneyim kazandırır. 3. yılın sonunda yapılan Sözlü Çeviri Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler konunun uzmanlarından ders alarak eş zamanlı çeviri pratiklerini geliştirmektedir. 

12.Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma.

Bu bilgiler birinci sınıftan itibaren tüm derslerde öğrencilerimize aktarılmaktadır ancak daha özel ve ayrıntılı olarak dördüncü sınıf dersimiz olan TRA 400 Çevirmenlik Meslek Standartları kapsamında incelenmektedir.

 

FEDEK Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Baykara

E-mail: oguz.baykara@yeditepe.edu.tr