• Turkish
 • English

Bölüm Hakkında

​Psikoloji disiplini insanın zihinsel süreç ve davranışlarını inceler. Bölümümüzde psikolojinin alt alanları olan Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, ve Klinik Psikoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Bu konularda araştırmaların yürütüldüğü Psikoloji Laboratuvarı da mevcuttur. Program, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir.

Bölümümüz öğrencileri tarafından kurulmuş olan Psikoloji Kulübü, bu amaçla üniversite içi ve üniversite dışı faaliyetler sürdürmekte ve psikoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek diğer alanlara tanıtmaya çalışmaktadır. Psikoloji alanında lisans derecesi alanlar, akademik ortamlar, danışmanlık şirketleri veya diğer kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Mezunlar, halkla ilişkiler ve medya, insan kaynakları, reklamcılık, pazarlama, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında yoğunlaşmış sivil toplum kuruluşları, okulöncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları gibi çok çeşitli ortamlarda iş bulmaktadırlar. Klinik psikoloji ve rehberlik-danışmanlık alanında çalışmak için lisansüstü eğitim gerekmektedir.

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından akreditasyonunu almıştır.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. 

Program çıktıları FEDEK ölçütleri göz önüne alınarak bölümümüz akademik kurulu tarafından belirlenmiştir.

Öğretim programının öğretim amaçlarına göre belirlenen program çıktıları aşağıda sıralanmıştır.

PÇ 1. Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir.

PÇ 2. Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. 

PÇ 3. Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir.

PÇ 4. Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilme ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır.

PÇ 5. Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar.

PÇ 6. Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir.

PÇ 7. Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir.

PÇ 8. Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.

PÇ 9. Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir.

PÇ 10. Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünce ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır.

PÇ 11. Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır.

PÇ 12. Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir.

PÇ 13. Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve ne tür uygulama yöntemleri olduğunu öğrenip mesleki etik kurallarına bağlı kalır.

PÇ 14. Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir.

PÇ 15. Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir. 

PÇ 16. İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir.

 

Bölümümüzün lisans programı 2019-2024 yılları arasında geçerli olan FEDEK akreditasyonuna sahiptir.

Bu akreditasyon hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Psikoloji Bölümü Nedir?

Genel anlamı ile psikoloji, insan davranışları ile bu davranışların zihinsel süreçlerini ve altında yatan nedenlerini araştıran bir bilim dalıdır. İnsan davranışlarının karmaşık yapıda olması, kültürel etkiler, kişisel farklılıklar, medya etkileri, yaşa bağlı etmenler, biyolojik faktörler, anormal davranış tutumları vb. gibi konular psikolojinin alt alanları olarak ortaya çıkar. Bu alt alanların birbiri ile olan ilişkilerinin ve etkileşimlerinin yanı sıra psikoloji, diğer antropoloji, sosyoloji, nöroloji ve biyoloji gibi diğer bilim dalları ile de etkileşim halindedir. Bu hali ile disiplinler arası bir çalışma gerektiren psikoloji, teknolojik gelişmeler ışığında hızlanan ve giderek karmaşıklaşan hayatta uygulama alanını ve önemini artırmaya devam etmektedir.

Psikoloji Taban/Tavan Puanları ve Sıralamaları

2022 YKS Taban/Tavan Puanları ve Sıralamaları (EA Puan Türü)

Burs Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

Taban Sıralama Tavan Sıralama

Tam Burslu

14

14

470,80974

495,79228

4.087 1.441

%50 Burslu

44

44

368,78294

463,85123

123.670 5.300

Ücretli

32

32

325,53356

367,50633

269.271 126.890

Psikoloji Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Psikoloji bölümü 2023 - 2024 ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Psikoloji Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri için farklı burs imkânları sunmaktadır. Psikoloji Bölümü burs imkânları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, diğer bölümleri ve mevcut burs olanaklarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Psikoloji Okumak

Psikoloji, insanın zihinsel süreç ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak bölümümüzde disiplinler arası iş birliğini destekleyen eğitim yaklaşımını benimsemekteyiz. Böylece davranış sağlığı konusuna çok boyutlu ve küresel açıdan bakabilme hedefleri çerçevesinde, bölümler arası ortak ders alma imkânı ve farklı derslerden zengin seçmeli ders alternatifleri ile yan dal yapılabilmesi konusunda öğrencilerimiz teşvik edilmektedir.

Psikoloji Bölümü öğrencilerimiz daima geniş yelpazede düşünebilen, bütüncül eğitim ile meslek hayatına hazırlanan başarılı kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin akademik bilgi ile klinik tecrübelerini etkin şekilde kullanabilen, teorik ve pratik bilgileri ile bireylerin sorunları ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, çalışkan, meslekî ahlâk bilincine sahip, donanımlı, girişimci ve yenilikçi bireyler olarak yetiştirilmesi bölümümüzün başlıca hedefleri arasındadır.

Bölümümüzde psikolojinin alt dalları olan Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Klinik Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarında aktif çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların verimli ortamda yapılabilmesi için Psikoloji Laboratuarı kullanılmaktadır. Genel eğitim programı ile öğrencilerin farklı dallarda bilgi sahibi olmaları, psikolojinin temel kuramsal yaklaşımlarının tanınması, sağlam ve geçerli bir yöntem bilgisi ile araştırma altyapısı edinmeleri hedeflenmektedir.

Bölümümüz öğrencileri tarafından Yeditepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Psikoloji Kulübü, hem üniversitesi içi hem de üniversite dışında faaliyetler sürdürmekte ve psikoloji hakkında güncel gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bölümümüzün eğitim programı içerisinde zorunlu bir staj dersi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerimizin Psikoloji bilim dalının yer aldığı her alanda gönüllü gözlemler yapmasını destekliyor, tüm eğitimleri boyunca sahada ciddi tecrübe edinmeleri konusunda destekliyoruz.

Mezun olan öğrencilerimiz -istedikleri taktirde- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na kaydolarak psikopatoloji ve psikoterapi kuramlarına hakim olabilmektedirler. Böylece hem teorik hem de uygulamalara hakim, ölçme, değerlendirme ve klinik araştırma yöntemlerinde yetkin uzmanlar olmaları amaçlanmaktadır. Lisansüstü programdan mezun olmak için, öğrencilerimizin özgün bir araştırma tasarlamaları ve bir yüksek lisans tezi yazmaları beklenir.

Psikoloji Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Psikoloji bölümü mezunları başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere geniş bir çalışma alanına sahiptir. Giderek artan iş imkânları doğrultusunda öğrencilerimiz pek çok çalışma alanı bulabilir. Buna göre danışmanlık şirketlerinde, şirketler bünyesindeki halkla ilişkiler ve medya, reklamcılık, pazarlama, insan kaynakları, sosyal hizmetler ve eğitim, sivil toplum kuruluşları, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları gibi alanlarda iş imkânı bulunabilmektedir.

Bölümümüzden "Psikolog" unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz yüksek lisans yaptıkları takdirde gelişim, klinik, sosyal, deneysel, adlî ve endüstri gibi farklı alt dallarda uzmanlaşma imkânı bulabilmektedir. Bu tür alanlarda uzmanlaşan mezunlarımız hastane, poliklinik, ruh ve toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, nöropsikoloji laboratuvarları, cezaevi ve adliye, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri gibi daha pek çok alanda çalışabilirler.

Psikoloji bölümü mezunları, formasyon eğitimi aldıkları taktirde okullarda da eğitici görevi üstlenebilirler. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar bünyesinde de istihdam şansı yakalayabilirler. Bunların dışında akademik kariyerlerine devam etmeleri halinde, üniversite ve enstitülerde de görev alınabilmektedir.

Misyon ve Vizyon

Lisans öğrencilerimize çok iyi düzeyde bir eğitim sağlayarak onlara ulusal ve uluslararası platformda güçlü bir mesleki gelecek sağlamak; üniversitemizin eğitim, bilim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine ve saygınlığına katkıda bulunmak; ülkemize, bilime ve insanlığa yararlı hizmet verebilmek. ​

Öğrencilerin insan davranışlarının kökünde yatan zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yapılar ve süreçleri anlamalarına yardımcı olmak; bilgi ediniminde kullanılacak bilimsel yöntemleri öğretmek; eleştirel düşünme becerisini güçlendirmek, psikoloji biliminin prensiplerini kişisel ve sosyal düzeyde kullanabilmelerini sağlamak; etik ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek; öğrencilere araştırma laboratuvarlarımızda uygulama olanağı sağlamak.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri ile birlikte yürüttüğü öğrenci değişim programları içerisinde Psikoloji Bölümü için de İrlanda, Polonya, Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturya üniversiteleri ile ikili anlaşması bulunmaktadır. Psikoloji Bölümü öğrencileri, lisans programlarının belirlenen süreleri boyunca eğitimlerini karşı üniversitede alabilir ve eğitimine yurtdışında devam edebilir. 

Bologna Süreci

Bologna Süreci, Avrupa genelinde uyumlu üniversite alanları meydana getirmek, standartları uygulamak ve eğitim programlarındaki ayrıcalıkları minimuma indirme sürecini kapsayan bir reform programıdır. Bologna Süreci kapsamında öğrenci ve akademik kadronun karşılıklı değişimi, uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarının bilgi alışverişi yaparak birbirini tanıması, eğitim yetkinliklerinin paylaşımı ve şeffaflık bulunmaktadır. Daha çok öğrenciyi merkez alan Bologna Süreci'ne dahil olan öğrencilerimiz, eğitim yaşamını bilinçli ve daha aktif şekilde devam ettirmektedir. Bologna Bilgi Paketimizi incelemek için tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Psikoloji Bölümünün aşağıda adı geçen bölümler ile çift anadal anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu bölümler dışındaki bölümler ile de çift anadal anlaşması yapılma imkanı bulunmaktadır.

 • Antropoloji
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Çeviribilimi
 • Felsefe
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Gazetecilik
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Hemşirelik
 • Hukuk
 • İktisat
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • İngilizce Öğretmenliği
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Matematik Öğretmenliği
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Rus Dili ve Edebiyatı
 • Sanat ve Kültür Tasarımı
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Tiyatro
 • Tıp*
 • Türk Dili ve Edebiyatı

*Tek taraflı (Sadece tıp fakültesi öğrencileri Psikoloji Bölümü'nde Çift Anadal yapabilirler, tersi geçerli değildir.)

Psikoloji Bölümü'müzde Yandal programı yoktur.

Psikoloji Bölümü ÇAP Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Seray Akça

Mail: seray.akca@yeditepe.edu.tr

Dahili:1665

Lisansüstü Programları

Staj

Psikoloji Bölümü'nde zorunlu staj dersi bulunmamaktadır.