• Turkish
 • English

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından akreditasyonunu almıştır.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. 

Bölümümüzün lisans programı 2019-2024 yılları arasında geçerli olan FEDEK akreditasyonuna sahiptir.

 Bu akreditasyon hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM AMAÇLARI

 

ÖA1: Psikolojinin temel kavramları, kuramsal bakış açıları, görgül bulguları ve tarihi akımlarına hakimdir.

ÖA2: Psikolojideki temel araştırma yöntemlerini uygulayabilir, araştırma düzeni kurabilir, veri toplayabilir, veri analizi ve veri yorumlaması yapabilir , bunu kendisinin topladığı veya mevcut verilere uygulayabilir.

ÖA3: Analitik, eleştirel, sistematik ve yaratıcı şekilde düşünme ve ifade edebilme becerilerini, üretken ve ileriye yönelik bir şekilde kullanabilir.

ÖA4: Psikoloji biliminin bilgi ve kuramlarını bireysel, sosyal, kültürl ve kurumsal konularda uygulayabilir, olaylara ve problemlere yaklaşım ve yorumlamada kullanabilir; bir bilim olarak psikolojinin değerlerini sahiplenir, görgül kanıtlara değer verir, meslek ve araştırma etik ilkelerine bağlıdır.

ÖA5- Alanında rekabet gücü sağlayacak yetkinliğe, başkalarının ve kendisinin davranış ve zihin süreçleri ile ilgili içgörüye, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine, sosyal etik bilincine sahiptir; takım çalışması ve disiplenlerarası çalışma yapabilir, kendini geliştirmeye açıktır.

ÖA6- Etkili iletişim ve sunum becerisine sahiptir, düşüncelerini açık ve düzgün ifade edebilir, güncel bilgisayar ve yazılım araçlarını etkin olarak kullanabilir.

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENİM ÇIKTILARI (PROGRAM ÇIKTILARI)

 

PÇ 1. Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir.

PÇ 2. Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. 

PÇ 3. Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir.

PÇ 4. Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilme ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır.

PÇ 5. Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar.

PÇ 6. Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir.

PÇ 7. Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir.

PÇ 8. Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.

PÇ 9. Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir.

PÇ 10. Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünce ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır.

PÇ 11. Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır.

PÇ 12. Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir.

PÇ 13. Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve ne tür uygulama yöntemleri olduğunu öğrenip mesleki etik kurallarına bağlı kalır.

PÇ 14. Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir.

PÇ 15. Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir. 

PÇ 16. İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir.

 

Program Çıktılarının Program Öğretim Amaçlarına Uyumu:

 

ÖA-1

ÖA-2

ÖA-3

ÖA-4

ÖA-5

ÖA-6

PÇ1

 

 

 

 

 

PÇ2

 

 

 

 

PÇ3

 

 

 

 

PÇ4

 

 

 

PÇ5

 

 

 

PÇ6

 

 

 

 

PÇ7

 

 

 

 

 

PÇ8

 

 

 

PÇ9

 

 

PÇ10

 

 

 

 

PÇ11

 

 

 

PÇ12

 

 

 

PÇ13

 

 

 

PÇ14

 

 

PÇ15

 

 

 

 

PÇ16

 

 

 

 

 

 

FEDEK PSİKOLOJİ PROGRAMINA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

 

 1. Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilme; ilgili kuram bilgisine ve farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olma;
 2. Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilme;
 3. Genel psikoloji tarihini bilme; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanıma;
 4. Psikolojinin konuları ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilme;
 5. Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını bilme;
 6. Uzmanlık eğitimi sürecine temel oluşturacak, ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışma;
 7. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilme;
 8. Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olma;
 9. Psikoloji araştırmalarında araştırma desenini oluşturma, veri toplama, yorumlanma, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimine sahip olma;
 10. Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olma;
 11. Psikolojinin etik ilke ve değerlerini, etik uygulamaları ve bilimsel sorgu biçimlerini bilme.

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PROGRAMINA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

 

 1. Psikolojinin temel kuramlarının tanıtılacağı, inceleneceği, ve güncel kuramlarla karşılaştırılacağı bir ders programı oluşturulması.
 2. Psikolojinin temel alt alanlarının açılan dersler yoluyla kapsanması.
 3. Dört yıllık lisans eğitim programında psikolojinin farklı kuramlarının tarihçesini kapsayan en az bir dersin bulunması.
 4. Psikolojinin diğer bilimlerle karşılaştırılmasına olanak veren derslerin programda bulunması.
 5. Dört yıllık lisans eğitim programında psikolojinin bilimsel temelini oluşturacak istatistik, araştırma yöntemleri, ölçme ve değerlendirme gibi derslerin bulunması.
 6. Dört yıllık lisans eğitim programında psikolojinin bilimsel temelini uygulayabilecekleri derslerin bulunması. 
 7. Dört yıllık lisans eğitim programında bir yıl süresince öğrencilerin İngilizce dil bilgilerini psikoloji alanında pekiştirmelerini sağlayacak, onların bu alandaki bilimsel kaynakları okuma ve yazma becerilerini ve eleştirel düşüncelerini destekleyici bir dersin bulunması.
 8. Dört yıllık lisans eğitim programında psikoloji alanında uygulama ve araştırma etiğini kapsayan en az bir dersin bulunması.
 9. Öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerini sağlayacak bir ders programı olması.
 10. Öğrencilere her dönem bölüm içi veya bölüm dışı seçmeli ders olanağının sunulması.
 11. Öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmelerine olanak sunan bir ders programı içeriğinin bulunması.
 12. ERASMUS değişim programı çerçevesinde program koşullarını yerine getiren öğrencilere en az bir dönem başka bir bölümde dersleri takip edebilme olanağının sunulması.
 13. Öğrenci ve araştırmacılara ulusal veya uluslararası önemli psikoloji dergilerine elektronik ve/veya ciltli ulaşım imkanı sağlanması, üniversite kütüphanesinde psikoloji dergilerinin içeriklerine ulaşabilecekleri veri tabanı üyeliği bulunması.