• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 361
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Halkbiliminin inceleme alanını hakkında bilgi sahibi yapmak, alan araştırması yöntemlşerini tanıtmak, halk edebiyatı türleri hakkında bilgi sahibi yapmak, halk edebiyatı anlatı türlerini farklı yöntemlerle inceletmek.
Dersin İçeriği: 

Dünyada ve Türkiye’de halkbiliminin ve halk edebiyatı araştırmalarının tarihsel gelişimi, folklorun kadrosu, özellikleri ve işlevleri, Türk halk edebiyatının kaynakları ve halk anlatıları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Edebî metinleri değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Dünyadaki halk edebiyatı örneklerini karşılaştırır.

1,2,3

A,C

3) Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretimde uygulamaya sokar.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat metinlerini kuramsal yaklaşımlar ekseninde inceler.

1,2,3

A,C

5) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

1,2,3

A,C

6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler…

 

2

 Halkbilimi nedir? “Halk” kimdir? Tartışmalar…

 

3

Türk Halk Edebiyatının kaynakları, Kuramlar ve yöntemler

 

4

Mit

 

5

Efsane

 

6

Destan

 

7

Destan örneklerinin incelenmesi 

 

Okunacak metinler: Oğuz Kağan Destanı, Gılgamış Destanı

8

Dede Korkut Oğuznâmeleri’ni nasıl konumlandıracağız?

 

Okunacak metinler: Dede Korkut Oğuznâmeleri

9

VİZE SINAVI

 

10

Masal, inceleme yöntemleri; Fin ve Propp metotları

 

Okunacak metinler: Nardaniye Hanım Masalı, Keloğlan ile Ali Cengiz Masalı

11

Bağlam kuramı ışığında masal analizi

 

12

Fıkra

 

13

Atasözü

 

14

Deyim, Alkış, Kargış

 

15

Genel değerlendirme ve tekrar

 

16

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Bahaeddin Ögel. Türk Mitolojisi I. TTK, 1989.

Joseph Campbell. Mitolojinin Gücü. Mediacat Yay., 2009.

Muharrem Ergin. Dede Korkut Kitabı I. TTK, 1989.

Nermin Ulutaş. Günümüz Folklor Kuramları. Ege Ünv. Basımevi, 1984.

Orhan Şaik Gökyay. Dedem Korkudun Kitabı. Kabalcı Yay., 2007.

Öcal Oğuz. Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları. Akçağ Yay., 2000.

Öcal Oğuz v.d. (der.) Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Yay., 2011.

___________. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1. Geleneksel Yay., 2006.

___________. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 3. Geleneksel Yay., 2006.

Özkul Çobanoğlu. Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Akçağ Yay., 2002.

P. N. Boratav. Halk Edebiyatı Dersleri. Tarih Vakfı Yay., 2000.

___________. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Bilgesu Yay., 2013.

___________. Folklor ve Edebiyat I-II. Adam Yay., 1991.

Sedat Veyis Örnek. Türk Halk Bilimi. Kültür Bklğ., 2000.

Semih Tezcan. Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar. YKY, 2001.

Şükrü Elçin. Halk Edebiyatına Giriş. Kültür ve Tur. Bklğ., 1986.

Talât Sait Halman; Mehmet Kalpaklı vd. (ed.), Türk Edebiyatı Tarihi. 4 cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bak. Yay., 2007.

Umay Türkeş Günay. Elazığ Masalları ve Propp Metodu. Akçağ Yay., 2011.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Seçili kaynakçaya göre hazırlanmış okuma dosyası.

Ödevler

 

Sınavlar

Ara sınav ve Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa sınav-Derse katılım, okumaların yapılması

 

20

Derse devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

X

 

 

 

1

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

X

 

 

 

2

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

X

 

 

 

3

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

X

 

4

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

X

 

 

 

5

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

X

 

 

 

7

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

X

 

 

 

 

8

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

X

 

 

 

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

X

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

5

5

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6