Ders Kodu: 
TLL 361
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Halkbiliminin inceleme alanını hakkında bilgi sahibi yapmak, alan araştırması yöntemlşerini tanıtmak, halk edebiyatı türleri hakkında bilgi sahibi yapmak, halk edebiyatı anlatı türlerini farklı yöntemlerle inceletmek.
Dersin İçeriği: 

Dünyada ve Türkiye’de halkbiliminin ve halk edebiyatı araştırmalarının tarihsel gelişimi, folklorun kadrosu, özellikleri ve işlevleri, Türk halk edebiyatının kaynakları ve halk anlatıları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Edebî metinleri değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Dünyadaki halk edebiyatı örneklerini karşılaştırır.

1,2,3

A,C

3) Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretimde uygulamaya sokar.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat metinlerini kuramsal yaklaşımlar ekseninde inceler.

1,2,3

A,C

5) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

1,2,3

A,C

6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dünyada ve Türkiye’de halk bilimi araştırmalarının tarihçesi

 

2

 Folklorun kadrosu, özellikleri ve işlevleri

 

3

Türk halk edebiyatının kaynakları ve Türk halk edebiyatı araştırmalarının gelişim seyri

 

4

Halk edebiyatı inceleme yöntemleri

 

5

Anlatı geleneği ve anlatı türleri

 

6

Mitoloji ve Mit türü

 

7

Mit incelemeleri: Gılgamış Destanı

 

8

Destan türünün özellikleri

 

9

Oğuz Kağan Destanı

 

10

Masal türü

 

11

Nardaniye Hanım masalı

 

12

Efsane, menkıbe, memorat

 

13

Fıkra Türü

 

14

Genel değerlendirme

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Elçin, Şükrü (1981) Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Boratav, Pertev Naili (1988 ) 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı (2008), ed. Öcal Oğuz, Ankara: Akçağ Yay.

 

Çobanoğlu, Özkul (2002) Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.

Kaya, Doğan ( 1999 ) Anonim Türk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınevi.

Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. II, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

X

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa sınav-Derse katılım, okumaların yapılması

 

20

Derse devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

X

 

 

 

1

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

X

 

 

 

2

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

X

 

 

 

3

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

X

 

4

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

X

 

 

 

5

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

X

 

 

 

7

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

X

 

 

 

 

8

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

X

 

 

 

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

X

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

5

5

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6