• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 161
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders, dilin insan zihninin ürünü olan doğal bir olgu olarak ele alındığında ortaya çıkan, geleneksel/klasik yaklaşımlardan farklı türdeki soruları yanıtlamayı ve bu tür bir yaklaşımın dil olgusunu anlamada geleneksel/klasik yaklaşımlara göre ne tür avantajlara sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Noam Chomsky’nin 1950’lerden bu yana yaygın biçimde kabul görmüş olan dil yaklaşımının ve dilbilgisi modelinin temelleri; edinç ve edim kavramı; doğuştancılık ve karşıt düşünceler; çocuk dili edinimi; dil-zihin-beyin ilişkisi; doğal diller olarak işaret dilleri; insan dili ve hayvan iletişim sistemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) dilbilimin temel konu başlıklarını listeler

1, 2, 3

A

2) dilbilimin temel kavramlarını tanımlar

1, 2, 3

A

3) geleneksel yaklaşımlarla çağdaş dilbilim yaklaşımlarındaki farklılaşmaları açıklar

1, 2, 3

A

4) Türkçenin sesbilgisel, sesbilimsel ve biçimbilimsel özelliklerini betimler

1, 2, 3

A

5) Türkçenin sesbirimlerini ve biçimbirimlerini ayırt eder

1, 2, 3

A

6) Türkçenin sözcük yapısını çözümler

1, 2, 3

A

7) Türkçenin dünya dilleri içindeki yerini (yapısal açıdan) saptar

1, 2, 3

A

8) Türkçenin sesbilimsel ve biçimbilimsel yapısına dair basit kurallar tasarımlar

1, 2, 3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanışma ve Dersin Tanıtımı

 

2

Dile ilişkin gerçekler ve yanılsamalar

 

3

Dilbilimin alanı ve çalışma konuları

 

4

İnsan dilinin doğası

 

5

İnsan dilinin doğası (devam)

 

6

Çocukların anadili edinimi ve dilbilim açısından önemi  

 

7

Dile biyolojik ve zihinsel bir bakış

 

8

Dilbilgisi nedir, ne değildir?

 

9

Dil ve Beyin İlişkisi Üzerine

 

10

Arasınav

 

11

Doğal diller olarak işaret dilleri ve diğer iletişim sistemleri

 

12

Ses, Yazı, Alfabe

 

13

İnsan Dili - Hayvan İletişimi

 

14

Sonuç ve değerlendirme

 

15

Final sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-1. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2378/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1375. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-2. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2429/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1410. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Erkman-Akerson, Fatma. 2007. Dile Genel Bir Bakış (Genişletilmiş Yeni Basım). Multilingual Yayınları: İstanbul.

Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1, 2, 3. TDK Yayınları: Ankara.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

90

Derse katılım

 

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

x

 

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

x

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

x

 

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6