• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 428
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Derste, Batılılaşma sürecinde ortaya çıkan “Yeni Türk Edebiyatı”nın derin köklerine inilecek, şiirde, meydana gelen farklılaşmalar belirlenmeye çalışılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Edebiyatımızda büyük kırılmalardan biri, “Batılılaşma”yla birlikte yaşanmıştır. XVIII. yüzyıl başlarından itibaren safha safha Osmanlı toplum hayatı değişmeye ve dönüşmeye başlamıştır. Süreç, doğal olarak, hayatın bir tür yansıması demek olan edebiyatı da etkilemiş; batı tesirinde yepyeni bir edebiyat doğmuştur. Özellikle şiirde XIX. Yüzyıl başlarından itibaren belirgin bir biçimde gelenekten kopuşlar görülmeye başlanmıştır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A,C

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.

1,2,3

A,C

5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir.

1,2,3

A,C

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.

1,2,3

A,C

7) Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

 
 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Türk Şiirine Genel Bir Bakış 

Mahallîleşme

Lale Devri ve Nedim 

 

 

2

Nedim’den Sonra 

Seyyid Vehbî- Koca Râgıb Paşa – Haşmet – Fıtnat Hanım

 

 

3

Şeyh Gâlib’den Önce 

Enderunlu Fâzıl

Enderunlı Vâsıf

Sünbülzâde Vahbî 

 

Defter-i Aşk – Enderunlu Fâzıl

4

Yeni Bir Şiirin Eşiğinde Şeyh Galib

Hüsn ü Aşk

5

Eski”nin İçinde “Yeni” Arayışları  I

İzzet Molla

 

Gülşen-i Aşk – İzzet Molla

6

Eski”nin İçinde “Yeni” Arayışları  II

Akif Paşa

 

Adem Kasidesi – Akif Paşa

7

Batıdan İlk Şiir Tercümeleri

Venedik’te Manzum Türkçe Tiyatro Oyunları

Tercüme-i Manzume

La Marseillaise

Hugo’dan Tıfl-ı Nâim

Rousseau’dan Bekâ-yı Ruh

Rousseau’dan Bekâ-yı Ruh Edhem Pertev Paşa  

8

Divan Estetiğini Devam Ettirmek İsteyenler

Leskofçalı Galib
Hersekli Arif Hikmet
Yenişehirli Avni

 Şairlerin şiirlerinden seçmeler

9

Ara Sınav

 

10

Tanzimat Devri Edebiyatı’nda Şiir I

Edhem Pertev Paşa
İbrahim Şinasi
Namık Kemal

Şairlerin şiirlerinden seçmeler 

11

Tanzimat Devri Edebiyatı’nda Şiir II 

Recâizada Ekrem
Abdülhâk Hamid

Külbe-i İştiyâk – A. Hâmid

12

Muallim Nâci - Mehmed Emin Yurdakul

 

13

Servet-i Fünûn Devri Edebiyatında Şiir I

Fikret’in Şiire Getirdiği Yenilikler   

 

Hasta Çocuk – Tevfik Fikret 

14

Servet-i Fünûn Devri Edebiyatında Şiir II

Cenab Şehâbeddin ve Şiiri

Elhân-ı Şitâ – Cenab Şehâbeddin 

 

15

Fecri Âtî Kuşağı ve Genç Kalemler’de Şiir

Ahmed Hâşim, Tahsin Nâhid, Ziya Gökalp, Ali Cânib  

Şairlerin şiirlerinden seçmeler  

16

Final Sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Ali Budak, Batılılaşma ve Türk Şiiri

Lâle Devri’nden Tanzimat’a Yenileşme,

    Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İst. , 2013

Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi,

                   İst. , Dergâh Yayınevi

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri,

Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I ,

                   İst. , Dergâh Yayınevi.

İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e,

                     İst. , Dergâh Yayınevi.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalara göre belirlenmiş olan eserlerin ve makalelerin okunmaları istenir.

Sınavlar

İki- üç haftada bir ders öncesinde yaklaşık yarım saatlik bir yazılı yoklama, Dönem içinde ara sınav

Dönem sonunda da ana sınav yapılır. 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

3

20

Ödev- Derse katılım ve devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

x

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

x

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

x

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

x

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

x

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

x

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

x

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

5

2

10

Ödev

3

5

15

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6