• Turkish
 • English
Ders Kodu: 
TLL 382
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin başlıca amacı, Tasavvuf düşüncesi etrafında şekillenen edebî verimleri ana çizgileriyle ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği: 

Tasavvuf düşüncesi, hem Divan Edebiyatı, hem Halk Edebiyatı üzerinde etkili olmuş, zamanla her iki kol içinde özel alanlar meydana getirmiştir. Ders, Tasavvufi Divan Edebiyatı ve Tekke Edebiyatı (Tasavvufî Halk Edebiyatı)’nın belli başlı isimleri ve eserleri üzerinde incelemeleri içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A,C

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.

1,2,3

A,C

5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir.

1,2,3

A,C

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.

1,2,3

A,C

7) Alanında gerçekleştirilen bilimselm, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1,2,3

A,C

8) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

1,2,3

A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İslamiyetten Sonraki  Türk Edebiyatına genel bir Bakış:

 • Divanü Lügati’t-Türk (Kaşgarlı Mahmud)
 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hâcib )
 • Atabetü’l-Hakayık (Yüknekli Edib Ahmed)
 • Hoca Ahmed yesevî ve “Hikmet”leri

 

 

2

 1. XIII. Yüzyılda Anadolu’da Türk Edebiyatı
  • Divan Edebiyatı’nın Doğuşu
  • Tasavvuf

 

 

3

 1. Tasavvuf ve Mistisizm
  • Vahdet-i Vücud
  • Başka Din ve İnanışlarda Mistisizm

 

 

4

Anadolu’da İlk Mutatasavvıflar I

Mevlânâ ve Mesnevî I

 • Mevlânâ
 • Eserleri
 • Düşüncesi

Mesnevî’den ve Divan-ı Kebir’den Seçmeler

5

Mevlânâ ve Mesnevî II

İlk Onsekiz Beytin Tahlili

 

Mesnevî şerhleri

6

Mevlânâ ve Mesnevî III

 • İlk Onsekiz Beytin Tahlili
 •  Etkisi

 

Mesnevî şerhleri

7

Hacı Bektaş Velî

Sultan Veled

Ahmed Fakîh

 

 

8

Yunus Emre’nin Eserleri ve Düşüncesi

Yunus Emre Divanı

8

Yunus Emre’de İnsan, Tabiat ve Hayat

 

Risaletü’n- Nushiyye

9

Ara Sınav

 

 

10

Abdal Musa

Kaygusuz Abdal

Âşık  Paşa

 

Kaygusuz Abdal’dan Şiirler

11

Hacı Bayram Velî

Süleyman Çelebi ve “Mevlid”

Pîr Sultan Abdal

 

Süleyman Çelebi’nin Mevlidi: Vesiletü’n-Necat

12

Fuzûlî ve Tasavvuf I

Fuzûlî’nin Leylü ve Vü Mecnûn Mesnevi

13

Fuzûlî ve Tasavvuf II

Okunan eser üzerinde tartışma

 

14

Şeyh Galib ve Tasavvuf  I

 

Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk Mesnevisi

 

15

Şeyh Galib ve Tasavvuf  II

           

Okunan eser üzerinde tartışma

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Budak, Ali: Türk Tasavvuf Edebiyatı Ders Notları 

Diğer Kaynaklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını.  

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara, Akçağ Yayınevi

Doç. Dr. Necla Pekolcay, İslami Türk Edebiyatı, İstanbul, Kitabevi Yayını.

Abdülbâki Gölpınarlı, “Hüsn ü Aşk” Mesnevisi, İstanbul, Altın Kitaplar  

Prof. Dr. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul

Prof. Dr. A. Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul, Yapı Kredi Yayını.  

Ali Budak, Batılılaşma ve Türk Edebiyatı, İst. , Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2008.   

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara, Akçağ Yayınevi

Doç. Dr. Necla Pekolcay, İslami Türk Edebiyatı, İstanbul, Kitabevi Yayını.

Abdülbâki Gölpınarlı, “Hüsn ü Aşk” Mesnevisi, İstanbul, Altın Kitaplar 

Prof. Dr. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul

Prof. Dr. A. Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul, Yapı Kredi Yayını. 

Ali Budak, Batılılaşma ve Türk Edebiyatı, İst. , Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2008.   

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalara göre belirlenmiş olan eserlerin okunmaları istenir.

Sınavlar

Dönem içinde İki defa, ders öncesinde yaklaşık yarım saatlik iki yazılı yoklama, bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

6-7

20

Ödev- Derse katılım ve devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

x

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

x

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

x

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

 

X

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

6

6

Kısa Sınav

2

4

8

Ödev

3

2

6

Kütüphane/İnternet Çalışması

3

2

6

Okuma

12

2

24

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6