• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin amacı; Türk Edebiyatı’na genel olarak bir kere daha bakmak; böylece, daha yolun başında, öğrencilere geniş bir ufuk kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Türk Edebiyatı, başlangıcından bugüne, üç ana bölümde incelenmektedir: İslamlıktan Önceki Türk Edebiyatı, İslam Uygarlığı Çevresindeki Türk Edebiyatı, Batı Uygarlığı Etkisindeki Türk Edebiyatı. Bu derste, edebiyatımızın ilk iki evresi, genel çizgileriyle özetlenmeye çalışılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A

2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

1,2,3

A

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.

1,2,3

A

5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir.

1,2,3

A

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.

1,2,3

A

7) Alanında gerçekleştirilen bilimselm, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sözlü Edebiyat

    a. Destanlar

    b. Koşuklar- Savlar - Sagular

      

  Yazılı Edebiyat

     a. Yenisey Yazıtları

     b. Göktürk Yazıtları

     c. Uygur Metinleri

 

 

Okunacak Eser: Oğuz Kağan Destanı

2

XI.-XII. Yüzyıllar

Divanü Lügati’t-Türk (Kaşgarlı Mahmud)

Kutadgu Bilig ( Yusuf Has Hâcib)

Atabetü’l-Hakayık (Yüknekli Edib Ahmed)

Hikmetler (Hoca Ahmed Yesevî)

 

 

3

XIII. Yüzyılda Anadolu’da Türk Edebiyatı    

Tasavvuf Edebiyatı:  Mevlâna, Ahmed Fakih, Sultan Veled

Tasavvufî Halk Edebiyatı : Yunus Emre

Diş Dışı Divan Edebiyatı : Hoca Dehhânî

 

 

Okunacak Eser: Yunus Emre Divanı, Mevlânâ’dan seçmeler.

4

     XIV. Yüzyıl

Divan Edebiyatı : Âşık Paşa, Nesîmî, Ahmedî

Halk Edebiyatı : Kitab-ı Dede Korkut

 

 

Okunacak Eser:

Dede Korkut Hikayeleri

5

  XV. Yüzyıl

 Divan Edebiyatı – Süleyman Çelebi, Şeyhî,  Ahmed Paşa, Necatî

   Halk Edebiyatı – Kaygusuz Abdal

 

Okunacak Eser: Harnâme

6

XVI. Yüzyıl I

        Divan Edebiyatı : Fuzulî, Hayalî, Bakî, Rûhî

 

Fuzulî, Hayalî, Bakî, Rûhî divanlarından seçmeler.

7

XVI. Yüzyıl II

Halk Edebiyatı – Pir Sultan Abdal, Köroğlu, Karacaoğlan

 

Pir Sultan Abdal,

Köroğlu ve Karacaoğlan’dan seçme şiirler.

 

8

XVII. Yüzyıl

Divan Edebiyatı – Nef’î, Şeyhülislam Yahya, Nâbî, Evliya Çelebi

Halk Edebiyatı -  Aşık Ömer, Gevherî

 

İşlenecek şairlerden seçme şiirler, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden bölümler.

9

Ara Sınav

 

 

10

XVIII. Yüzyıl

 Nedim, Şeyh Galip, Yirmisekiz Çelebi Mehmet

 

Şairlerden seçme şiirler, Çelebi Mehmed’in Sefaretnamesinden bölümler.

11

Batılılaşma Süreci ; reform ihtiyacı, arayışlar, yeni öğretim kurumları     

İlk gazeteler; Takvîm-i Vekâyi, Cerîde-i Havâdis, Tercüman-ı Ahvâl,

Ruznâme-i Cerîde-i Havâdis, Tasvîr-i Efkâr

 

Batılılaşma sürecine ve modernleşmeye dair bazı seçilmiş eserler.

12

Halk Hikayelerinden Romana Doğru I

 

 

Okunacak Eser: Muhayyelât-ı Aziz Efendi

13

Halk Hikayelerinden Romana Doğru II

 

Hançerli Hanım Hikaye-Garîbesi

 

14

Halk Hikayelerinden Romana  Doğru III

 

Okunan eserler üzerinde tartışma

15

Sonuç ve değerlendirme

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Budak, Ali Türk Edebiyatı’na Genel Bakış – Başlangıçtan XIX. Yüzyıla Kadar Ana Çizgileriyle Türk Edebiyatı

Diğer Kaynaklar

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve açıklamalarıyla destanlar), Ankara, TTK yayını. (Birinci hafta için)

Prof. Dr. Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, Kültür Bakanlığı yayını.

Prof. Dr. Fuad Köprülü, Saz Şairleri Antolojisi (Halk Edebiyatı verileri için) Prof. Dr. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (2.3. haftalar için).

Kemal Bek, Eski Türk Yazını, İstanbul, Donkişot Yayınları.( İlk iki hafta için)

Ali Budak, Batılılaşma ve Türk Edebiyatı, Lale Devri’nden Tanzimat’a Yenileşme, İst., Bilge Kultur Sanat Yayınevi, 2008 

Ali Budak, Batılılaşma Sürecinde Çok Yönlü Bir Osmanlı Aydını: Münif Paşa, İstanbul, Kitabevi. (11. hafta için)    

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalara göre belirlenmiş olan eserlerin okunmaları istenir.

Sınavlar

İki haftada bir ders öncesinde yaklaşık yarım saatlik bir yazılı yoklama, Dönem içinde ara sınav

Dönem sonunda da ana sınav yapılır. 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

6-7

20

Ödev- Derse katılım ve devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

x

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

x

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

x

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

x

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

x

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

6

6

Kısa Sınav

4

2

8

Ödev

3

2

6

Kütüphane/İnternet Çalışması

3

2

6

Okuma

12

2

24

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6