• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 288
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Divan edebiyatına giriş mahiyetindeki bu derste nazım türleri, edebi sanatlar ve aruz öğretilir.
Dersin İçeriği: 

Divan edebiyatında bulunan nazım çeşitlerinden örnekler okutulur ve aruz uygulaması yaptırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk edebiyatındaki nazım türleri öğretilir. 1,2,3 A,C
2) Edebi sanatlar öğretilir. 1,2,3 A,C
3) Aruz öğretilir. 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler  
2 Klasik edebiyat nedir? Edebiyat tarihi nasıl okunur? İsimlendirme…  
3 Temel kavramlar ve terminoloji; Himaye sistemi, Nazire geleneği  
4 Klasik Türk Edebiyatının ilhâmı; Tasavvuf, Mitoloji…  
5 Klasik Türk edebiyatında türler I (tezkire, kaside, gazel…)  
6 Klasik Türk edebiyatında türler II (şehrengiz, mesnevî…)  
7 VİZE SINAVI  
8 Klasik Türk edebiyatında estetik kavramlar; “Mazmun”  
9 Klasik Türk edebiyatında estetik kavramlar; “Söz Sanatları” I  
10 Klasik Türk edebiyatında estetik kavramlar; “Söz Sanatları” II  
11 ÖDEV TESLİM HAFTASI  
12 Klasik Türk edebiyatında Nesir  
13 Divan şiirinde Ritim ve Mânâ  
14 Divan şiirinin Halk şiiri ile ortaklıkları  
15 Genel tekrar ve değerlendirme  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar Ahmet Mermer, Neslihan Koç Keskin. Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Akçağ Yay., 2011.

Ahmet Mermer vd. Eski Türk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yay., 2017

Ahmet Talât Onay. Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü. Berikan Yay., 2016.

Ahmet Talât Onay. Cemal Kurnaz (hz.). Eki Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı. TDV, 1993.

Bayram Ali Kaya vd. Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler. Kesit Yay., 2018.

Cem Dilçin. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. TDK, 2004.

Cemal Kurnaz. Halk Şiiri ve Divan Şiirinin Müşterekleri. Berikan Y., 2011.

Cihan Okuyucu. Divan Edebiyatı Estetiği. L.M. Y., 2004.

Cihan Okuyucu vd. Klasik Dönem Osmanlı Nesri. Kesit Yay., 2011.

Dursun Ali Tökel. Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi. Ayçağ, 2000.

E. J. Wilkonson Gibb. Osmanlı Şiir Tarihi. 5 cilt, Akçağ Yayınevi.

Fatih Köksal. Klasik Türk Şiiri Araştırmaları. Akçağ Yay., 2005.

Fuat Körülü. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Akçağ Yay., 2003.

Halil İnalcık. Şair ve Patron-Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme. DoğuBatı Yay., 2005

Haluk İpekten. Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz. Dergâh Yay., 2010.

Hasan Kavruk. Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler. MEB Yay., 1998.

Hatice Aynur, Müjgân çakır vd. (hz.). Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar II. Turkuaz Y., 2008.

_________. Eski Metinlere Yeni Bağlamlar: Osmanlı Edebiyatı Çalışmalarında Yeni Yönelimler. Klasik Yay., 2015.

_________. Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar. Klasik Yay., 2016.

Mehmet Aça vd. Başlangıcından Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi. Kesit Yay., 2011.

Metin Akkuş. Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası. Fenomen Yay., 2007.

Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Y., 2002.

Nuran Tezcan. Divan Edebiyatına Yeniden Bakış. YKY, 2016.

Ömer Faruk Akün. “Divan Edebiyatı.”TDVİA. C.9, 1994.

Talât Sait Halman vd.(hz.), Türk Edebiyatı Tarihi. 4 cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bak. Yay., 2007.

Tûba Işınsu Durmuş. Tutsan Elini Ben Fakîrin-Osmanlı Edeb. Hamilik Sistemi. Doğan Kitap, 2009.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   25
Ödev- Derse Devam ve Katılım   25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.       X    
2 Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

        X  
3 Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.       X    
4 Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere 

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme 

becerisi edinir.

 

    X      
5 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve 

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel 

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi 

teknolojilerinden yararlanır.

 

X          
6 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve 

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları 

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler 

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya 

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X          
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 

 

    X      
8 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve 

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

    X      
9 Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere 

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev 

üstlenir.

 

    X      
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu 

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

    X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     28
Dersin AKTS Kredisi metin üzerinde uygulaması.A     6