• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ANT 445
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin ana teması geçmişten günümüze yaşamış olan göçerlerdir. Bu derste binlerce yıl önce yaşamış olan eski göçerlerin keşfi arkeolojik bulgularla analiz edilecek, dünyanın farklı bölgelerindeki günümüz göçerleri antropolojik açıdan incelenerek keşfedilmeye çalışacaktır. Eski dönemlerdeki göçerleri keşfetmek ve anlamak için günümüzdeki göçebe hayat tarzının dinamiklerini, göçlerin sebep ve modellerini anlamak ve hatta günlük hayattaki faaliyetlerin malzeme üzerine nasıl yansıdığını gözlemlemektir.
Dersin İçeriği: 

Derste arkeolojik, antropolojik, etnografik, tarih içerikli bazı temel yayınların eleştirel bir bakış açısıyla okunması ve arkeolojide kullanılan mevcut teori ve yöntemlerin eleştirel analiziyle göçerler ve göçebeliğe dair problemler irdelenecek ve bazı sorulara cevap aranacaktır. Ayrıca, literatürde çok tartışmalı olan “göçebelik”, “yerleşik hayat” ve “transhümans” kavramları, tarihi ve kökenleri tartışılacak, arkeolojik ve antropolojik bağlamda göçerlerin nasıl keşfedildiği, incelendiği ve yorumlandığına yönelik yayınlar okunarak eleştirisi yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1-Göçebe yaşama ilişkin kavram ve tanımları öğrenir.

1,2,3,6,7,8

1,2,4

A,C

2-Göçebe gündelik yaşamı ve pratiklerine ilişkin bilgi sahibi olur.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,4

A,C

3-Farklı göçebe coğrafyalarında yaşayan grupları karşılaştırabilecek bilgiye sahip olur.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4

A,C

4- Göçer ve yerleşik kültürler arasındaki ilişkileri ve stratejileri anlayacak bir bakış elde eder.

1,2,3,4,5,6,8,9

1,2,3,4

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Göçebeliğin tanımı

 

2

Göçebe Coğrafyaları

 

3

Göçebelik Biçimleri (Tam göçebelik, Yarı göçebelik, Transhümans, Yaylacılık)

 

4

İnsan - doğa- hayvan ilişkisi

 

5

Göçebelik ekonomisi ve çobanlık pratiği

 

6

Göçebelik mimarisi ve mekan kullanımı

 

7

Göçebe yaşamda siyasi ve sosyal organizasyon

 

8

Öğrenci Sunumları

 

9

Aile ve akrabalık ilişkileri

 

10

Göç ve yıllık faaliyetler

 

11

Gündelik yaşam pratikleri ve maddi kültür

 

12

Göçebe yaşamda zaman ve mekan ilişkisi

 

13

Göçebelerin köylülerle ve devletle ilişkileri

 

14

İskan faaliyetleri ve yerleşme modelleri

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

-Barfield, Thomas J. 1993. The Nomadic Alternative. New Jersey: Englewood Cliffs.

-Eröz, Mehmet. 1991. Yörükler. İstanbul: TDAV Yayınları.

-Kâşgarlı Mahmut. 1972 Divanü Lûgat-it-Türk. Besim Atalay (Çev.). C. 1-6. Ankara: TDK Yayınları.

-Khazanov, Anatoly M. 1984. Nomads and The Outside World. Julia Crookenden (Çev.).U.S.A: The University of Wisconsin Press.

Diğer Kaynaklar

-Barnard, Hans and Willeke Wendrich (Ed.). 2008. The Archaeology of Mobility Old World and New World Nomadism. USA: UCLA.

-Bates, Daniel G.1973. Nomads and Farmers: A Study of The Yörük Southeastern Turkey. Ann ArborThe University of Michigan.

-Beck, Lois. 1991. Nomad, A Year in The Life of a Qashqa’i Tribesman in Iran. USA:University of California Press.

-Cribb, Rojer. 1991. Nomads in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

-Galaty, John G. ve Douglas L. Johnson (Ed.). 1990. “Introduction: Pastoral Systems in Global Perspective.” The World of Pastoralism: Herding System in Comparative Perspective. New York: The Guilford Press..

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

İlgili kitaplar, makaleler, belgeseller

Ödevler

Final ödevi

Sınavlar

Vize sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Derse Katılım ve Sunum

1

30

Final Ödevi

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,

 

 

 

X

 

2

Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

3

Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü-yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi geliştirir, 

 

 

X

 

 

4

Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,

 

 

X

   

5

Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

6

Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

8

Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,

 

 

 

X

 

9

Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.

 

 

 

X

 
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

1

14

Ara Sınav

1

7

7

Sunum

1

3

3

Final Ödev

1

9

9

Toplam İş Yükü

   

75

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

3

Dersin AKTS Kredisi

   

3