• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 120
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk sosyo-kültür yapısının temel felsefesini ve bu felsefeyi hayata geçiren temel kurumları incelemektir.
Dersin İçeriği: 

Kültür tanımları, Türk sosyal ve kültürel araştırmalarının metod ve teknikleri, saha araştırması teknikleri, kültürel araştırmalarda karşılaşılan problemler ve çözümleri, kültür araştırmalarında izafiyet, objektiflik, araştırma raporu hazırlaması, değerlendirme teknikleri dersin konularıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kültürün aslî ve birinci unsuru olarak dil kavramının temel özelliklerinin tespit ettirilmesi.

 

1

1, 6

2) Türkçe’nin Türk kültür tarihinde ifade ettiği anlamın, tarihselden moderne farklı coğrafyalarda yansımalarını tespit ettirmek.

 

1

1, 6

3) Türk kültürü tarihi yazıcılığının Türk dili tarihindeki yerini tespit ettirmek.

 

1

1, 6

4) Ortaöğretim müfredatı kapsamındaki ünite konularının kültür tarihi açısından değerlendirme ölçütlerini saptamak.

 

1

1, 6

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kültür kavramı üzerine genel değerlendirmeler, kültür tanımları.

 

2

Kültürel yayılma, toplumların bakış açıları ve tarih.

 

3

Türk kültürünün ortaya çıkışı; tarih ve coğrafya.

İlgili okumalar

4

Türk sosyo-kültür yapısının temel kurumları.

İlgili okumalar

5

“Medeniyet” kavramı ve Türk toplumuna girişi.

İlgili okumalar

6

Tarih ve ideoloji / Türk tarihine bakışlar.

İlgili okumalar

7

Ara Sınav.

Ara Sınavı Değerlendirmesi.

İlgili okumalar

8

Türk Kültürü tarihi yazıcılığı.

İlgili okumalar

9

Türk tarihçiliğinde özgün bakışlar.

İlgili okumalar

10

Özgün bakış açısının kaynakları.

İlgili okumalar

11

Türk kültür tarihinde Türkçenin yeri.

İlgili okumalar

12

Türk siyaset kurumu, Türk devlet anlayışında Türkçenin yeri.

İlgili okumalar

13

Araştırma teknikleri ve basamakları, anket hazırlama.

İlgili okumalar

14

Genel değerlendirme.

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

 

Baydur, Suat Yakup (1964), Dil ve Kültür, Ankara, TDK Yay.

Baykara, T., (2001). Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Baykara, Tuncer (2003), Türk Kültürü, İstanbul, IQ Yay.

Divitçioğlu, S., (2000). Kök Türkler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Divitçioğlu, S., (2000). Kök Türkler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Gumilev, L. N. (2002), Eski Türkler, İstanbul, Selenge Yay.

Güngör, E., (2000). Tarihte Türkler, İstanbul: Ötüken Yayınları.

Güvenç, Bozkurt (1997), Türk Kimliği, İstanbul, Remzi Kitabevi.

Kafesoğlu, İ., (1989). Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Kafesoğlu, İbrahim (1977), Türk Millî Kültürü, Ankara, Türk Kültürünü Araş. Enst.

Kaplan, Mehmet (2002), Kültür ve Dil, İstanbul, Dergâh Yay.

Ögel, B., (1997). Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Ögel, B., (1997). Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Ögel, Bahaeddin (1988), İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, TTK Yay.

Ötüken Neşriyat.

Özakpınar, Y., (1997). Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi, İstanbul:

Rasonyi, Laszlo (1971), Tarihte Türklük, Ankara, Türk Kültürünü Araş. Enst.

Togan, Zeki Velidi (1970), Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul, Enderun Yay.

Türkdoğan, O., (1995 ). Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul: M.E.B.  yayınları.

Türkdoğan, Orhan (2006), Etnik Sosyoloji, İstanbul, Timaş Yay.
 

 

 

 

Materyal Paylaşımı

 

Dökümanlar

Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADET

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Finalin Başarıya Oranı

1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

       
 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

       

X

 

2

Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

       

X

 

3

Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

   

X

     

4

Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

       

X

 

5

Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

       

X

 

6

Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

       

X

 

7

Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

     

X

   

8

Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

       

X

 

9

Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

   

X

     

10

Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.

   

X

     

11

Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.

   

 

X

   

12

Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.

 

 

 

 

X

 

13

Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

 

 

 

 

X

 

14

Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

 

 

X

 

 

 

15

Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.

 

 

 

 

X

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

-

-

-

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

81

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3