• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders Klasik Türk Edebiyatının 13 ile 16.yüzyıllar arasındaki dönemini sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Klasik Türk edebiyatının başlangıcından 16. yüzyıla kadar, yazar tür, konu, biçim olarak ana hatlarıyla ele alınması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk edebiyatının 600 yıllık serüveni öğretilir.

1,2,3

A,C

2) 13.yüzyıldan 16.yüzyıla kadarki dönemin tarihi ve edebî gelişmeleri ve belli başlı şâir ve edipleri ile onların eserleri tanıtılıp eserlerinden örnekler okutulur.

1,2,3

A,C

3) Divan şiiri öğretilir.

1,2,3

A,C

4) Türk edebiyatının Cumhuriyet öncesiyle arasında köprü oluşturur.

1,2,3

A,C

5) Dil ve edebiyatın sürekliliği öğretilir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanıtılması, kaynaklara bakış, beklentiler…

 

2

Osmanlı/Divan edebiyatı tarihi nasıl yazıl(ama)dı? Osmanlı/Divan şiiri-edebiyatı nedir? Klasik türler ve yöntem tartışmaları; geleneği bugünle anlamak…

 

3

Sosyo-kültürel arka plan; İslâm kültürleşme süreci, patrimonyal yapı, edebî üretim ilişkileri… 9-11.yy.

 

4

Beylikler dönemi Osmanlı şiiri; Germiyan kültürü, Anadolu’da Türkçe, “İlk Mutasavvıflar,” Tercüme’den ne anlıyoruz?  13-14. yy.

 

5

Hoca Dehhâni, Ahmed Fakîh, Şeyhoğlu Mustafa

 

6

Âşık Paşa, Hoca Mesud, Ahmedî, 14. yy.

 

7

Ahmed-i Dâ’î, Germiyanlı Şeyhî, Nesimî 15. yy.

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Ahmed Paşa, Tâcîzâde Cafer Çelebi, Mihrî Hatun, Zeynep Hatun

 

10

“Rumiyâne-i Câme” giydirmek; Osmanlı şiirinin Fars şiirini geçme iddiası, Klasik dönemin doruğu; Lâmiî 16.yy.

 

11

Necâtî, Hubbî Hatun, Bağdatlı Rûhî 

Zati, Hayalî, Taşlıcalı Yahya

 

12

Mesihî ve Şehrengîz geleneği… 

 

13

Patronajın dışında bir şair kimliği; Fuzûlî

 

14

Hedonist gelenek başlarken; Bâkî

 

15

Genel değerlendirme ve tekrar

 

16

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notları
 

Diğer Kaynaklar

Ahmet Mermer, Neslihan Koç Keskin. Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sölüğü. Akçağ Yay., 2011.

Ahmet Yaşar Ocak. Türk Sufiliğine Bakışlar. İletişim Yay., 2004.

Cem Dilçin. Divan Şiiri ve Şairleri Üzerine İncelemeler. Kabalcı Yay., 2011.

E. J. Wilkonson Gibb. Osmanlı Şiir Tarihi. 5 cilt, Akçağ Yayınevi.

Fuat Körülü. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Akçağ Yay., 2003.

Halil İnalcık. Şair ve Patron-Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik bir İnceleme. DoğuBatı, 2005.

Hatice Aynur v.d. (haz.) Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar II. Turkuaz Yay., 2008.

Mehmet Kalpaklı (haz.) Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler. YKY, 1999.

Mehmet Kaplan. Şiir Tahlilleri I , Dergâh Yayınevi,

Mine Mengi. Divan Şiiri Yazıları. Akçağ Yay., 2010.

___________. Divan Şiirinde Rindlik. Bizim Büro Basımevi, 1985

___________.Divan Şiirinin Arka Bahçesi. Akçağ Yay., 2010.

Mustafa İsen v.d. (haz.) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Yay., 2011.

Nuran Tezcan. Divan Edebiyatına Yeniden Bakış. YKY, 2016.

Ömer Faruk Akün. Divan Edebiyatı. İsam Yay., 2013.

Talât Sait Halman; Mehmet Kalpaklı vd. (ed.), Türk Edebiyatı Tarihi. 4 cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bak. Yay., 2007.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Seçili kaynakçaya göre hazırlanmış okuma dosyası

Ödevler

 

Sınavlar

Vize ve final

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa sınav-Derse katılım, okumaların yapılması

 

20

Derse devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

X

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

X

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

X

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

X

 

 

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

X

 

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

X

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

X

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

X

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

    140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6