• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 362
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk Halk edebiyatında aşıklık ve meddah geleneği, halk şiiri, temaşa sanatları gibi sözlü kültür ürünlerinin incelenmesi
Dersin İçeriği: 

Konuşmalık ve söylemelik türlerden örnekler seçilip analiz edilmesi. Halkbilim araştırma yöntemlerinin söz konusu türler açısından değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Halk edebiyatı metinlerini çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Dünya halk edebiyatı örneklerini karşılaştırır.

1,2,3

A,C

3) Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretimde uygulamaya sokar.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur.

1,2,3

A,C

5) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

1,2,3

A,C

6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması

 

2

Halk Hikâyesi I; “Tıflî Hikayeleri”

İki Biraderler hikayesi

3

Halk Hikâyesi II; “Hikâyet-i Âşık Efgân”

 

4

Meddahlık Geleneği ve Meddah Hikâyeleri

“İki Meddah Hikâyesi (Şah Sayda; Hikâye-i Garibe)”, “Sandıktaki Kız”

 

5

Halk Şiiri’nde tür tartışmaları ve örneklerin incelenmesi, Âşıklık geleneği

Şiir örnekleri

6

Tekke Edebiyatı

 

7

Evliyâ Çelebi ve Seyahatnâme’de folklorik unsurlar

Seyahatnâme’den bölümler

8

VİZE SINAVI

 

9

Konuşmalık Türler: Bilmece, Tekerleme, Mani…

 

10

Söylemelik Türler: Türkü, Ağıt, Ninni…

 

11

Oyun, Eğlence Kültürü

 

12

Seyirlik Türler: Geleneksel Halk Tiyatrosu,

 

13

Orta Oyunu, Tuluat Tiyatrosu

 

14

Karagöz, Kukla 

 

15

Genel değerlendirme ve tekrar

 

16

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Abdurrahman Güzel. Dini-Tasavvufî Türk Edebiyatı. Akçağ Yay., 2009.

Ali Yakıcı. Halk Şiirinde Türkü. Akçağ Yay., 2007.

Cem Dilçin. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ata. Kült. M., 1997.

David Selim Sayers. Tıflî Hikâyeleri. İst. Bilgi Ünv. Yay., 2013.

Doğan Aksan. Halk Şiirimizin Gücü. Bilgi Yayınevi, 2005.

Fuad Köprülü. Türk Saz Şairleri c. 1-V. Güven Basımevi, 1962.

İlhan Başgöz. İzahlı Türk Halk Şiiri Antolojisi. Pan Yay., 2014.

__________. Türkü. Pan Yay., 2008.

__________. Türkülü Aşk Hikâyeleri. Pan Yay., 2012.

Kurnaz, Cemal. Türküden Şiire. Gazi Kitabevi., 2005.

Mahmut Erol Kılıç. Sûfî ve Şiir-Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası. İnsan yay., 2012.

Metin And. Geleneksel Türk Tiyatrosu. İnkılap Yay., 1985.

__________. Oyun ve Bügü, Türk Kültüründe Oyun Kavramı. YKY., 2016.

Nuran Tezcan (haz.) Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi. YKY, 2009.

Nuran Tezcan, ve Semih Tezcan. (haz.) Evliyâ Çelebi. Kültür ve Tur. Bklğ. Yay., 2011.

Nutku Özdemir. Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri. AKM Yay., 1997.

Öcal Oğuz v.d. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Yay., 2011.

_________. Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam. Akçağ Yay., 2001.

Umay Günay. Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi. TTK, 1986.

P. N. Boratav. Halk Edebiyatı Dersleri. Tarih Vakfı Yay., 2000.

Saim Sakaoğlu v.d. Meddah Behçet Mahir’in Bütün Hikâyeleri II. AKM Yay., 2000.

Tahir Alangu. Çalgılı Kahvelerdeki Külhan Bey Edebiyatı ve Numuneleri. Ahmet İhsan Matb., 1943.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Seçili kaynakça-okuma dosyası

Ödevler

 

Sınavlar

Vize ve final

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa sınav-Derse katılım, okumaların yapılması

 

20

Derse devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

X

 

 

 

1

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

X

 

 

 

2

Başlangıcından günümüze kadarki halk edebiyatı metinlerini değerlendirir.

 

 

X

 

 

 

3

Disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

X

 

4

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

X

 

 

 

5

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

X

 

 

 

7

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

X

 

 

 

 

8

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

X

 

 

 

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

X

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ödev

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6