Ders Kodu: 
TLL 124
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Kıpçak Türkçesinin ses, biçim ve sözdizim özelliklerini bu dönemlere ait metinler üzerinden karşılaştırmalı olarak sunmak ve ilgili dönemlerde konuşulan Türkçenin sözvarlığı ve edebiyatı hakkındaki bilgi edindirmektir.
Dersin İçeriği: 

‘Türkiye Türkçesi I’in devamı niteliğindeki bu derste Eski Türkçenin ikinci dönemiyle Orta Türkçe döneminin dilsel özellikleri üzerinde durulur ve söz konusu dönemlerin önemli edebi eserleri tanıtılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eski ve Orta Türkçe döneminde konuşulan Türkçeyi özelliklerine göre sınıflandırır

1, 2, 3

A

2) Eski ve Orta Türkçe döneminde konuşulan Türkçenin sesbilgisel, biçimbilimsel ve sözdizimsel özelliklerini betimler

1, 2, 3

A

3) Eski ve Orta Türkçe döneminin temel edebi metinlerini tanır

1, 2, 3

A

4) Eski ve Orta Türkçe döneminin metinlerini analiz eder

1, 2, 3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı

 

2

Uygurlar ve tarihleri

Uygur Türkçesinin dilsel özellikleri

 

3

Uygur Türkçesiyle yazılmış metinler

 

4

Uygur Türkçesiyle yazılmış metinler (devam)

 

5

Karahanlılar ve tarihleri

Karahanlı Türkçesinin dilsel özellikleri

 

6

Karahanlı Türkçesinin dilsel özellikleri

 

7

Karahanlı Türkçesi dönemi ve eserleri

 

8

Karahanlı Türkçesi dönemi ve eserleri

 

9

12-13.Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: 
Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı

 

10

Harezmler

Harezm Türkçesinin dilsel özellikleri

 

11

Harezm Türkçesiyle yazılmış eserler

 

12

Çağatay Türkçesi

 

13

Çağatay Türkçesi dönemi eserleri

 

14

Kıpçak (Kuman) Türkçesi

 

15

Sonuç ve Değerlendirme

 

16

Genel Sınav

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Ata, Aysu. 2011. Orhun Türkçesi. Anadolu Üniversitesi Yayını 2347: Eskişehir.

Ölmez, Mehmet ve diğ. 2010. VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı. Anadolu Üniversitesi Yayını 2367: Eskişehir.

Tekin, Talat ve Mehmet Ölmez. 2003. Türk Dilleri: Giriş. Kitap Matbaası: İstanbul.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

90

Derse katılım

 

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

x

 

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

x

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

x

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

 

x

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Sunum

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6