• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 277
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, yazılı ve sözlü metinleri/söylem örneklerini anlamak üzere kullanılan metindilbilim - söylem çözümlemesi alanıyla tanıştırmaktır. Dersin temel odağını öğrencilerin yazılı ve sözlü metinlerdeki yakın ve geniş ölçekli yapıları söylem çözümleme araçlarını kullanarak anlamalarını sağlamak oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, metin, bağlam, bağıntı, tutarlılık gibi kavramlar aracılığıyla söylemin dilbilimsel yapısı ve organizasyonu konularını inceler. Derste ayrıca yazılı ve sözlü söylemin sosyal boyutları, kimlik, ideoloji, politik söylem ve medya söylemi gibi konuları da kapsayan eleştirel söylem çözümlemesi çalışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci

Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Metindilbilim-söylem çözümlemesi çalışma alanını tanımlar.
1, 2, 3 A
  1. Metnin/söylemin dilsel yapısını tarif eder.
1, 2, 3 A
  1. Metin/söylem ve bağlam arasındaki ilişkiyi tartışır. 
1, 2, 3 A
  1. Sözlü ve yazılı metinlerde bağıntı ve tutarlılığın rolünü gösterir. 
1, 2, 3 A
  1. Yazılı ve sözlü metinlerin yakın ve geniş ölçekli yapılarını çözümler.
1, 2, 3 A
  1. Metin-söylem çözümlemesi kuramlarını tanır.
1, 2, 3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin Tanıtımı  
2 Edimbilim – Anlambilim ilişkisi

Bağlam

 
3 Grice’ın İşbirliği İlkesi Grice’ın Maksimleri

Söz – Eylem Kuramı (Austiın, 1962 ve Searle 1975)

 
4 Metindilbilim – Söylem Çözümlemesi

Dile dayalı iletişimin temel birimi olarak metin/söylem

 
5 Metinsellik Ölçütleri  
6 Metin türü   
7 Söylem ve metin türü sınıflamaları  
8 Arasınav  
9 Söylem çözümlemesi teorileri  
10 Eleştirel söylem çözümlemesi  
11 Eleştirel söylem çözümlemesi (devam)  
12 Toplumsal bir ürün olarak söylem  
13 Politik söylem  
14 Medya söylemi  
15 Genel Değerlendirme  
16 Sınav  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   60
Sunum (x2)   20
Derse katılım   20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.         x  
2 Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.         x  
3 Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar. x          
4 Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme 

becerisi edinir.

      x    
5 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.     x      
6 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.       x    
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.        x    
8 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve 

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

      x    
9 Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.   x        
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Sunum 2 5 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5