• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
PSY241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere insanın sosyal etkisinin ve etkileşiminin bilimsel çalışması olan sosyal psikolojiye kapsamlı bir giriş vermeyi amaçlar. Öğrenciler, klasik ve modern araştırmaları inceleyerek sosyal psikolojiye geniş bir kuramsal ve yöntemsel yaklaşım bilgisi edinirler. Dönem sonunda başarılı öğrenciler birçok sosyal olgunun sosyal biliş, sosyal etki ve sosyal ilişki bazında anlaşılabileceğini anlarlar ve temel sosyal psikoloji kuramlarını gerçek hayattaki durumlara uygulama becerisi geliştirirler.
Dersin İçeriği: 

Bireyin grup ve toplum içinde ele alınması; tutumların oluşum ve değişimi, sosyal etki, uyma davranışı, iletişim ve grup dinamiği gibi konular açısından incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sosyal durumların nesnel yorumlanmasının önemi, davranışlarımızı ve zihinsel süreçlerimizi etkileyen farklı sosyal motivasyonlar gibi sosyal psikolojinin, ana kuramsal çerçevesini açıklayabilir.

1,3,9,10, 15,16

1,2

A

Sosyal psikolojide en çok kullanılan araştırma yöntemlerini tanımlayabilir.

2,3,5,9,10, 15,16

1,2

A

Sosyal psikoloji prensiplerini gerçek hayattaki olgularla ilişkilendirebililir.

 

2,9,10,11, 12,14,15,16

1,2

A, B, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş

 

2

Sosyal Psikoloji ve Yöntemlerinin Tanıtılması

Ders kitabı 1. ve 2. bülüm

3

Sosyal Biliş

Ders kitabı 3. bülüm

4

Sosyal Algı

Ders kitabı 4. Bülüm

5

Benlik

Ders kitabı 5. Bülüm

6

Davranışlarımızı Haklı Çıkarma İhtiyacı

Ders kitabı 6. Bülüm

7

Vize Sınavı

Ders kitabı 1.- 6. bülüm

8

Tutumlar ve Tutum Değişimi

Ders kitabı 7. bülüm

9

Uyum Sağlama

Ders kitabı 8. Bülüm

10

Grup Süreçleri

Ders kitabı 9. Bülüm

11

Kişiler Arası Çekim

Ders kitabı 10. Bülüm

12

Olumlu Sosyal Davranış

Ders kitabı 11. Bülüm

13

Saldırganlık

Ders kitabı 12. Bülüm

14

Öğrencilerin Ödev Sunumları

Ders kitabı 1.- 12. bülüm

 

Kaynaklar

Ders Notu

Aronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R. M. (2010)   Social Psychology, 7th Edition  Perason.  ISBN-13: 978-0-13-507421-3, ISBN-10: 0-13-507421-5

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

66.6

Ödev

1

33.3

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir.

 

 

 

 

X

2

Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

3

Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir.

 

 

 

 

X

4

Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilir ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır.

X

 

 

 

 

5

Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar.

 

 

X

 

 

6

Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir.

X

 

 

 

 

7

Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir.

X

 

 

 

 

8

Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.

 

X

 

 

 

9

Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir.

 

 

 

X

 

10

Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünme ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır.

 

 

 

X

 

11

Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır.

 

 

 

X

 

12

Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir.

 

 

X

 

 

13

Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve bu alanlarda ne tür uygulama yöntemleri olduğunu tanıyıp mesleki etik kurallarına bağlı kalır.

 

 

X

 

 

14

Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

X

 

15

Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir.

 

 

 

 

X

16

İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

ECTS

Etkinlik

SAYI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

7

98

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

10

10

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7