• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ANT 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Antropolojinin bir bilim dalı ve disiplin olarak ortaya çıkışı ve geçirdiği evreler antropolojik araştırma konularıyla ilişkilendirilerek değerlendirilecektir.  
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; eski çağlardan günümüze kültürel çeşitlilik ile ilgili en erken yorum ve değerlendirmeler, antropolojik yaklaşımlar, önemli kuramlar ve kuramcılar ele alınacaktır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Antropolojinin genel tanımı ve  tarihsel gelişim süreci

1,2,4,5

1,2,3

A,C

2) Türk- İslam tarihinde yapılan antropoloji çalışmaları. 

1,2,3,4,5,7,9

1,2,3

A,C

3) Batıda bilim dalı olarak antropolojinin ortaya çıkışı ve ortaya konulan kuram ve kuramcılara genel hatları

1,3,5,7,9

1,2,3

A,C

4) Türkiye’deki antropoloji çalışmaları

1,5,7,8

1,2,3

A,C

5) Günümüzde antropoloji disiplininde ele alınan konular ve yaklaşımlar

1,2,3,7,9

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bilimlerin öğrenilmesinde bilim tarihinin önemi. Antropolojinin genel tanımı, tarihsel gelişim süreci ve kültür tarihinde antropolojik yaklaşım örnekleri.

 

2

Antik Çağ ve Ortaçağ Avrupa’sında antropolojik yaklaşım örnekleri.

 

3

Türk-İslam tarihinde antropoloji çalışmaları: Biruni ve İbn Haldun.

 

4

Batı’da antropoloji alanında erken bilimsel çalışmalar. Büyük Coğrafi Keşifler Çağı ve Aydınlanma bağlamında antropolojinin oluşumu.

 

5

Bilim dalı olarak antropolojinin oluşumu: 19. yy’da ilk kuramlar ve kuramcılar.

 

6

Antropolojinin kurucuları: Franz Boas, Bronislaw Malinowski

 

7

Antropolojinin kurucuları: A. R. Radcliffe-Brown, Marcel Mauss

 

8

Ara sınav

 

9

Dünyadaki gelişmeler ve antropolojinin bağlantıları (1880’den günümüze)

 

10

Antropolojinin genişleme süreci; okullar, akımlar, uygulamalar

 

11

Küreselleşme ve antropoloji

 

12

Günümüzde antropoloji ile diğer disiplinlerin ilişkileri

 

13

Türkiye’de antropoloji araştırmalarının tarihi

 

14

Antropolojide yeni konular ve eğilimler

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Thomas Hylland Eriksen, Finn Sivert Nielsen.2014. Antropoloji Tarihi, İletişim Yayınları

Kuklick, Henrika. 2007. A New History of Anthropology. Wiley-Blackwell Press.

Diğer Kaynaklar

Vermeulen, Han ve Arturo Alvarez Roldan, 1995. Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kitap ve makaleler

Ödevler

Öğrenci sunumları

Sınavlar

Vize ve final sınavları

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev ve Katılım

2

30

Final

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,

 

 

 

 

X

2

Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

3

Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir, 

 

 

X

 

 

4

Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,

 

 

 

X

 

5

Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,

 

 

 

 

X

6

Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,

 

 

X

 

 

8

Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,

 

 

X

 

 

9

Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.

 

 

X

 

 
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

14

14

Ödev

1

9

9

Final

1

17

17

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5