• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ANT 334
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, antropoloji disiplininde din ve inanç sistemlerine bakış açılarını tartışmaktadır. 'İlkel' insanların dinleri teorik bir bakış açısı ile incelenecektir. Öğrencilere din antropolojisi ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklamak ve din ile ilgili sosyolojik ve antropolojik kuramlar konusunda bilgi vermek ve öğrencilerin farklı kültürlerin din anlayışları, dinsel söylem ve pratikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamanın yanı sıra dinlerin insan bedenleri üzerindeki kavrayış ve yaptırımları, toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesindeki rolü ve toplumsal kategorilerin oluşturulmasında dinin işlevleri tartışılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Dinlerin toplumsal değişim süreçlerinde üstlendikleri roller, Çağdaş dünyada dinlerin işlevleri, sekülarizm-din ilişkileri ve ulus-devlet ile din ilişkileri antropolojik olarak din tarihi, dinsel deneyimler, dinsel değişimin dinamikleri ve gücü, rüyalar, mitler, ritüeller, fal, büyü teorileri, şamanizm ve iyileştirme kavramlarını kapsayacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Din antropolojisi ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklamak 2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C
2) Din ile ilgili sosyolojik ve antropolojik kuramlar konusunda bilgi vermek. 2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C
3) Farklı kültürlerin din anlayışları, dinsel söylem ve pratikleri konusunda bilgi vermek. 2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 A,C
4) Dinlerin insan bedenleri üzerindeki kavrayış ve yaptırımları, toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesindeki rolü ve toplumsal kategorilerin oluşturulmasında dinin işlevleri tartışmak 2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 A,C
5) Çağdaş dünyada dinlerin işlevleri, sekülarizm-din ilişkileri ve ulus-devlet ile din ilişkileri konusunda bilgilenecektir. 2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Din Antropolojisi: Yaklaşımı ve Kapsamı Antropolojinin dine yaklaşımı; Din antropolojisinin kapsamı,  Dini tanımlamak
2 Din Kuramları: Sosyolojik Karl Marx - Max Weber - Emil Durkheim
3 Din Kuramları: Antropolojik Max Müller, Herbert Spencer, Edward B. Tylor,  James Frazer, Bronislaw Malinowski, Alfred R. Radcliffe Brown, Clifford Geertz
4 Büyü, Sağıltım, Sihir Sağıltım ve kültür, Trans, cin tutması, sağaltım , Sihir (sorcery) ve cadılık (witchcraft), Afrika’da cadılık ve toplumsal değişim, Hıristiyanlık ve cadılar
5 Dinsel Pratik: Ayinler Performans olarak ayin , Geçiş ritleri , Victor Turner, Başkaldırı ayinleri , Ayinde toplumsal düzenin yaratılması ve temsili, Bereket ayinleri, Seküler ayinler
6 Dinsel Söylem: Mitoslar Lévi-Strauss ve yapısalcı analiz, Mitos ve tarih
7 Ara sınav  
8 Beden, Toplumsal Cinsiyet ve Sınırlar Saflık ve tehlike, Bedenin toplumsal denetimi, Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve kutsal, Dinsel kimlik politikaları, sınırlara itiraz
9 Din ve Toplumsal Değişim: Diriliş Hareketleri, Kargo Kültleri, Milenarizm, Mehdîcilik Diriliş hareketleri – Senkretizm – Ortaçağda rafızî  hareketler – Yoksulların dinsel ideolojisi: İsmailiyye
10 Ulus Devlet ve Din Dinsel Milliyetçilikler: Polonya, Meksika, Hindistan örnekleri,  Devlet yasası ve din: İsrail, Endonezya, Türkiye’de Din
11 Küreselleşme ve Din Azınlık dinleri - Yeni dinsel hareketler
12 Ödev Sunumları  
13 Ödev Sunumları  
14 Ödev Sunumları  
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders Notu Tayfun Atay. Din Hayattan Çıkar. İletişim Yayınları. Ankara, 2004.

Clinton Benett. In Search of the Sacred – Anthropology and the Study of Religions. Cassell, Londra, New York 1996.

John R. Bowen. Religions in Practice. An Approach to the Anthropology of Religion.

Boston, Londra, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapur. Allyn & Bacon, 1998.

Fiona Bowie. The Anthropology of Religion. Oxford, Blackwell Publishers, 2000.

Diğer Kaynaklar David Hicks. Ritual and Belief, Readings in the Anthropology of Religion. McGraw Hill College, 1999.

Michael Lambek (der.). A Reader in The Anthropology Of Religion. Blackwell Publishers, 2002.

Silvia Marcos (der.). Dinler, Bedenler ve Toplumsal Cinsiyet. Ütopya Yayınları, Ankara, 2006.

Brian Morris. Dine Antropolojik Yaklaşımlar. İmge Yayınları, Ankara, 2004.

Claude Rivière. Socio-anthropologie des religions. Armand Colin, Paris,

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Yazılı ödev
Ödevler Sözlü sunumlar
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev Sunumu 1 25
Derse Katılım 1 10
Ödev 1 25
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,      X      
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X  
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,       X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,        X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X  
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,        X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.     X      

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Sınıf Sunumları 1 5 5
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 5 5
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4