• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
HIST 114
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kültür ve medeniyet kavramları ile aralarındaki ilişkiyi ortaya koyup, medeniyetin doğuşunda etkili olan unsurlar ile doğuş nazariyeleri hakkında bilgi verdikten sonra Türk adı, soyu, ana yurdu meslelerini açıklığa kavuşturarak siyasi tarihimizin sınırlarını zaman derinliği ve mekan genişliği ile aşan kültür tarihimizi, neolitik dönemden başlayarak M.Ö. III. binden Hun çağı sonuna kadar incelemek, bu devreye ait Orta Asya ve Güney Sibirya kurganlarındaki arkeolojik ve antropolojik verileri Tarih disiplini içerisinde değerlendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Kültür ve medeniyet kavramlarının tanımları ile aralarındaki farklılıklar. Medeniyetin doğuşu ile ilgili nazariyeler. Türk adı, Türk soyu ve Türklarin ana yurdu. Arkeologların Orta Asya ve etrafındaki kültür merkezlerinden elde ettikleri arkeolojik malzemenin dönemler göre; Neolitik çağ, M.Ö. III. bin buluntuları, M.Ö. II. bin buluntuları,M.Ö. I. bin buluntuları ve Hun çağı buluntuları olmak üzere tasnifi ve değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan; Afanesyevo, Andronovo, Kelteminar, Karasuk, Tagar ve Taştık kültürleri incelenerek Türk kültür tarihinin neolitikten Hun çağına kadar olan süreci ortaya konulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Dönem Ödevi, B: Derse Katılım ve Devam, C: Sunumlar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenci, alana ilişkin tarih bilgisine sahip olur

1,2,3

A,B,C

Öğrenci, Türk tarihinin ilişki içerisinde bulunduğu toplumların tarihi hakkında da bilgi sahibi olur, bilgiyi kullanabilir; analiz ve sentez yapabilir

1,2,3

A,B,C

Öğrenci, disiplin kısmını eğitim-öğretim kurumlarında öğretecek bilgi ve donanıma sahip olur

1,2,3

A,B,C

Öğrenci alanla ilgili bilimsel çalışma yapabilir, bildiri veya sunum hazırlayabilir

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kültür Nedir?Medeniyet Nedir?Kültür Ve Medeniyet İlişkisi

 

2

Medeniyetlerin Menşei Hakkında Nazariyeler

 

3

Medeniyetlerin Menşei Hakkında Nazariyeler

 

4

Medeniyetin Doğuş Sebepleri

 

5

Türk Göçebeliğinin Tahlili Konar-Göçerlik Ve Atlı Göçebe Bozkır Kültürü

 

6

Ara Sınav

 

7

Türk Kültüründe Sosyal Yapı

 

8

Türk İlinde Teşkilat

 

9

Edebi Kültür Ve Sanat

 

10

Türklerde Din

 

11

Türklerde Şehir Ve Köy Hayatı

 

12

Türklerde Törenler

 

13

Genel Değerlendirme

 

14

Final

 

 

Kaynaklar

ÖGEL Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş I-IX, Ankara 1991.

ÖGEL Bahaeddin, Türk Mitolojisi I- II, Ankara 1989.

ÖGEL Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1988.

ESİN Emel, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978.

ÖGEL Bahaeddin, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1988.

ERGİN Muharrem, Orhun Abideleri,

ERGİN Muharrem, Dede Korkut Hikâyeleri,

YUSUF HAS HACİP, Kutadgu Bilig, (nşr. R.R. Arat), Ankara 1988.

KAŞGARLI MAHMUD, Divan-ı Lügat-it Tercümesi I-IV, (nşr. B. Atalay), Ankara 1986.

İNAN Abdulkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, Ankara 1995.

İNAN Abdulkadir, Makaleler ve İncelemeler I-II,, Ankara 1987.

ESİN Emel, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul 2001.

ESİN Emel, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, İstanbul 2003.

ESİN Emel, Orta Asya'dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul 2003.

TANYU Hikmet, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, İstanbul 1986.

ROUX Jean-Paul, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, İstanbul 1994.

ROUX Jean-Paul, Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, İstanbul 2005.

ELİADE Mircea, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, İstanbul 2003.

KAFESOĞLU İbrahim, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1986.

GÖKALP Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul

RASONYİ Laszlo, Tarihte Türklük, Ankara 1988,

SÜMER Faruk, Türklerde Atçılık ve Binicilik, İstanbul 1983.

SEPETÇİOĞLU M. Necati, Karşılaştırmalı Türk Destanları, İstanbul 1999.

TANERİ Aydın, Türk Devlet Geleneği; Dün-Bugün, İstanbul 1993.

GÖMEÇ Sadettin, Türk Kültürünün Ana Hatları, Ankara 2012.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Sunumlar

1

30

Dönem Ödevi

1

50

Derse Katılım ve Devam

2

20

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapabilmeleri için gerekli olan kurumsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmasını ve bunları kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

 

 

X

 

2

Öğrencilerin başarılı bir tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip olmalarını sağlamak.

 

 

 

X

 

 

3

İngilizceyi yazılı ve sözlü sunum yapmak için, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

 

X

 

4

Tarih eğitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

X

 

 

5

Çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

X

 

 

 

6

Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini kazandırmak.

 

 

 

X

 

 

7

Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarını sağlamak.

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Arasınav

1

3

3

Sunum

1

8

8

okuma notları

14

2

28

Son sınav

1

10

10

Dönem ödevi

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7