• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
PHIL 232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı “Bilgi nedir?” tartışmasını bütün yönleriyle ele alarak değişik bilgi tanımlarıyla anlayışlarının yanısıra bilmenin kaynakları ile koşulları, kanı, kesinlik, bilgi türleri gibi temel sorunların gerek klasik gerek çağdaş felsefe metinleri okunarak tanıtılıp irdelenmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bilgi Teorisinin temel sorunlarının filozofların bu konudaki düşünceleri ve metinleri temel alınarak çözümlenmesi. Bu derste Epistemolojinin, yani bilgi teorisinin, başka bir deyişle bilgi felsefesinin temel sorunları ve sonuçları, filozofların düşünceleri ve kendi metinleri temel alınarak anlatılmakta, çözümlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bu çerçevede Platon, Aristoteles, Sekstus Empirikus, Rene Descartes, John Locke, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein gibi önde gelen filozofların epistemoloji bağlantılı düşünceleri ele alınmakta, ayrıca bu filozofların görüşlerinin çağdaş yorumlarına da yer verilmektedir. Bilginin ve temellerinin ne olduğu, insan bilgisinin sınırları, bilgiye nasıl ulaşılacağı veya ulaşılıp ulaşılamayacağı, nesnelcilik-öznelcilik, realizm-idealizm, rasyonalizm-empirisizm tartışmalarıyla birlikte ele alınmakta, analitik-sentetik, a priori- a posteriori ayrımları; geçerlilik, doğruluk, tümevarım, tümdengelim kavramları çözümlenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Yanıt, 3. Tartışma, 4. Alıştırma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav, B. Deneyim, C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamladığında öğrenci:

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) bilginin neliğine, koşullarına, olanağına ilişkin tarihsel tartışmaları kavrar.

1, 2, 6, 7, 9

1, 2, 3

A, C

2) bilginin tanımına ilişkin uslamlamaları tartışır.

1, 2, 6, 9

1, 2, 3

A, C

3) bilgi kuramı alanındaki güncel sorunları çözümler.

1, 2, 6, 9

1, 2, 3

A, C

4) usçu, deneyci, eleştirel, kılgıcı, doğalcı bilgi anlayışlarını değerlendirir.

1, 2, 6, 7, 9

1, 2, 3

A, C

5) bilgi türleri arasındaki ayrımlara ilişkin sorunları tanımlar.

1, 2, 6, 9

1, 2, 3

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Bilgi felsefesinin alanı, başlıca sorunları.

-

2

“Bilgi”ye ilişkin temel kavramsal ayrımlar ile “bilme” biçimleri arasındaki ayrımlar.

-

3

Bilginin neliğine, kaynağına, türlerine ilişkin Eskiçağdaki ilk tartışmalar: Platon’un Theaitetos’u.

Theaitetos

4

“Doğruluk”, “kanıtlanma”, “inanma” kavramlarına dayalı klasik bilgi tanımıyla ilgili sorunların gerek tarihsel bağlamları gerek güncel yorumları.

Theaitetos

Gettier örnekleri

5

“Doğruluk” kavramının çeşitli anlamları ile yorumları: karşılıklılık, tutarlılık, işlerlik.

Seçmeler

6

“Sanı”, “kanı”, “inanma” kavramları ile “bilme” kavramının ilişkisi, “kesinlik” ile “pekinlik”, bilginin koşulları konusunda felsefe tarihindeki başka başka görüşler

Seçmeler

7

Arasınav

 

8

Usçuluk ile deneycilik tartışması bağlamında bilginin kaynakları sorunu: Descartes ile Leibniz

Seçmeler

9

Usçuluk ile deneycilik tartışması bağlamında bilginin kaynakları sorunu: Locke, Berkeley, Hume

Locke, Hume, Seçmeler

10

Bilginin koşulları ile sınırları tartışması: Kant’ın eleştirel felsefesi

Kant

11

Bilimsel bilgi, bilimsellik, doğalcı bilgi kuramları

Seçmeler

12

Bilgi felsefesi sorunlarının çağdaş çözümleyici felsefe alanındaki güncel yorumları

Seçmeler

13

Bilgi felsefesi sorunlarının çağdaş Avrupa felsefesi alanındaki güncel yorumları

Seçmeler

14

Bilgi felsefesinin sorun alanının genel olarak değerlendirilmesi, olası ileri araştırma yönlerinin tartışılması

-

15

Son sınav

-

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

Platon (1995), Theaetetus. Opera. Oxford University Press.

Platon (2004), Theaetetus, çev. J. Sachs. Focus Philosophical Library.

John Locke (1979), An Essay concerning Human Understanding, yay. P. Nidditch. Oxford University Press.

David Hume (1975), An Enquiry concerning Human Understanding, yay. P. Nidditch. Clarendon Press.

Immanuel Kant (1998), Critique of Pure Reason, çev. P. Guyer, A. E. Wood. Cambridge University Press.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Son yıllarda yayımlanmış akademik yazılardan seçmeler.

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

3

30

Son Sınav

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Felsefe alanındaki akademik çalışmalarda başarılı olabilmek için gereken temel kavramları ve çözümleme yöntemlerini kavrar.

     

X

 

2

Başarılı bir felsefe kariyeri için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü bakış, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine kavuşur.

     

X

 

3

Etkili iletişim kurabilir, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı olur, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilir, girişimci ruha sahiptir, sorumluluk duygusu gelişmiştir, felsefe alanında özgün fikirler üretir, etik ilkelere bağlıdır.

     

X

 

4

Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürme yetkinliğine ulaşır.

   

X

   

5

Mesleki ve sosyal etik bilinci kazanır.

 

X

     

6

Felsefe alanındaki uygulamalar için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini edinir.

   

X

   

7

Felsefe tarihine ilişkin temel bilgileri edinir.

       

X

8

Felsefe tarihinin metinlerini orjinal dilinden takip edebilecek kadar klasik dil ve en az bir modern dil bilgisine sahip olur.

   

X

   

9

Felsefe alanındaki problemleri felsefe tarihindeki yeri içerisinde saptar, tanır, kavrar ve tartışır.

       

X

10

Felsefe alanında farklı dillerden metinleri okuma, anlama, çözümlemede yetkinlik geliştirir.

     

X

 
 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

10

6

60

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

3

5

15

Son Sınav

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7