Akademik

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı, dört yıla yayılan bir dizi zorunlu ve çok sayıda seçmeli dönemlik dersten oluşmakta ve mezuniyet için 130 kredi karşılığı toplam 45 ders almak gerekiyor. Öğrencilerin İngiliz Edebiyatı'nın yanı sıra diğer Batı dilleri ve kültürlerini de öğrenmeleri hedefleniyor. Lisans programı kapsamında İngiliz edebiyatının çeşitli türleri ve dönemleri incelenmekte; metin çözümleme ve eleştiri, karşılaştırmalı edebiyat ve Amerikan edebiyatı alanlarında seçmeli dersler sunuluyor.

 

Öğretim Amaçları

Öğrencilerin İngiliz ve dünya edebiyatları edebiyatlarının örneklerindeki düşünce ve kültürler hakkında bilgi sahibi olmaları, akademik çalışmalarda, edebi metinlerin analizinde kullanılacak kavram ve terminoloji ile donatılması.

Öğrencilerin başarılı bir edebiyat eğitimi için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, çok yönlü bakış, çözümleme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerileri ile donatılması.

Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, disiplinlerarası çalışma yapabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında özgün fikirler üreten, toplumsal duyarlılıkları olan edebiyatçılar olarak yetiştirilmesi.

Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye hazırlanmaları.

Öğrencilere alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırılması.

Öğrencilerin hukuki, mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olan ve kazanımlarını gerek bireysel gerekse toplumsal fayda sağlamak amacıyla kullanma farkındalığı olan bireyler olarak yetiştirilmesi. 

 

Tanımlanan Program Çıktıları

Öğretim programının öğretim amaçlarına göre belirlenen program çıktıları aşağıda sıralanmıştır. Her bir program çıktısının hangi FEDEK ölçütünü karşıladığı parantez içinde belirtilmiştir.

Program çıktıları FEDEK ölçütleri doğrultusunda bölümümüz Akademik Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

PÇ1.     İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi (I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI)

PÇ2.     Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi (I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI)

PÇ3.     Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi (II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI)

PÇ4.     Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi (I, II, III, VI, VII, IX, X, XI)

PÇ5.     Mesleki etik ve sorumluluk bilinci (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI)

PÇ6.     Etkin iletişim kurma becerisi (V, VII, VIII)

PÇ7.     Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim (II, IV, V, VI, VII, XI)

PÇ8.     Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi (IV, V, VI, VII, IX, X, XI)

PÇ9.     Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma (II, IV, V, VII, IX, X, XI)

PÇ10.   Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi (III, V, VI, VII, IX, X, XI)