• Turkish
  • English

Program Çıktılarımız

PÇ1 Rusçanın; Dil bilgisel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel yapısını aktif olarak kullanma becerisi edinir.

PÇ2 Rus dilinin anlamsal ve kültüre bağlı yapılarını açıklayabilme ve kullanabilme becerisine ulaşır.

PÇ3 Rus edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki gelişimini bilir, bu süreçteki edebi metinleri filolojik açıdan değerlendirir, eleştirisini yapar.

PÇ4 Rus edebiyatının Doğu ve Batı edebiyatları ile etkileşimini inceler.

PÇ5 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama becerisini geliştirir.

PÇ6 Rus dilindeki farklı türden metinlerin yapılarını, sosyal ve kültürel işlevlerini açıklayabilme, çözümleyebilme ve anadiline aktarabilme becerisi edinir.

PÇ7 Dil, edebiyat, kültüroloji ve çeviribilim kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi kazanır.

PÇ8 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası düzeyde güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

PÇ9 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamasını sağlayacak becerileri edinir.

PÇ10 Etkin iletişim kurma becerisi edinir.

PÇ11 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

PÇ12 Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

PÇ13 Yaşam boyu öğrenme ilkesini edinir.

 

Öğretim Amaçlarımız

ÖA1 Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapmaları için gerekli olan dil hakimiyeti, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılması ve bunları kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi.

ÖA2 Rus dili, edebiyatı ve kültürüyle ilgili bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi.

ÖA3 Disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi.

ÖA4 Günümüz teknolojisini kullanarak literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi.

ÖA5 Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerinin geliştirilmesi.

ÖA6 Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarının sağlanması ÖA7 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının, erek kültür ile ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılma becerisi.

ÖA8 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama becerisi ÖA9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi ÖA10 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma.

ÖA11 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern teknoloji kullanma becerisi.

 

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.