• Turkish
 • English
Rus Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması
Yeterlilik Kodu TR0030030345
Yeterlilik Adı Rus Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması
Sorumlu Kurum Yeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URL https://yeditepe.edu.tr/
Yönelim Genel
AYÇ Seviyesi 6
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan) Rus Dili ve Edebiyatı
Sınıflandırma (Meslek Kodu) ISCO:08
Kategori Ana
Kredi Değeri 240
Programın Normal Süresi

Hazırlık

4 Yıl

Program Profili (Amaç) Rus dili ve Edebiyatı Programının amacı; bir yıllık Rusça Hazırlık ve dört yıl lisans programı eğitimi sonucunda, Rus dili ve Edebiyatı alanında gerekli bilgilere sahip, erek ve kaynak diller arasında iletişim ve çeviri yapma becerisine sahip, araştırma yöntemleri ile ilgili bilgilere ve onları kullanma becerilerine sahip, çalışma alanları ile ilgili en geniş bilgi ve altyapıya sahip araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmektir.
Öğrenme Ortamları

Öğrenme ortamında bireye sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma imkanları sunulmaktadır. Öğrenenlere

a) Programlara erişme,

b) Sınavlara erişme,

c) Muafiyetlere erişme,

ç) Birimlerin belgelendirilmesine erişme,

d) Kredilerin biriktirilmesi ve transfer imkanlarına erişme,

e) Yeterliliklerin tanınması

gibi olanaklar sunulmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunun aşağıdaki kazanımlara sahip olması beklenmektedir:

 1. Öğrenen, akademik alanda çalışma yapmak için gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olarak kullanabilme becerilerini geliştirir.
 2. Öğrenen, Rus dili, edebiyatı ve kültürüyle ilgili bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisini geliştirir.
 3. Öğrenen, disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisini geliştirir.
 4. Öğrenen, literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisini geliştirir.
 5. Öğrenen, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini geliştirir.
 6. Öğrenen, mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirir.
 7. Öğrenen, edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının, yaşam stratejilerini geliştirilmesinde kullanılma becerisini geliştirir.
 8. Öğrenen, edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama becerisini geliştirir.
 9. Öğrenen, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisini geliştirir.
 10. Öğrenen, çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirir.
 11. Öğrenen, edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisini geliştirir.
Anahtar Yetkinlikler
 1. Okuma yazma yetkinliği
 2. Çoklu dil yetkinliği
 3. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 4. Vatandaşlık yetkinliği
 5. Girişimcilik yetkinliği
 6. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.0
BA 3.5
BB 3.0
CB 2.5
CC 2.0
DC 1.5
DD 1.0
FA 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle Yarıyıl sonunda sınava girmeye hak kazanamayan)
FF 0.0 Başarısız (Yarıyıl sonu sınava girip başarılı olamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

a) I-Eksik (Incomplete): Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

b) L-İzinli (Leave): Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

c) NC-Kredisiz (Non-Credit): Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

ç) ND-Diplomaya Yönelik Olmayan (Non-Degree): Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

d) P-Geçer (Pass): Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

e) R-Tekrar (Repeat): Dersin tekrarlandığını gösterir.

f) RR-Not Yükseltmek için Tekrar (Repeat Resigned): Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

g) (Değişik RG. 30.09.2018/305519 sy.) T-Transfer (Transfer): Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından bir programdan transfer edilen ya da yurt dışı değişim programlarından alınıp başarılı olunan ve ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir ve not ortalaması hesabına katılır.

ğ) W-Dersten Çekilme (Withdrawal): Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

Giriş Şartı Programa öğrenci kabulü “Yeditepe Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Başarma Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları filolog unvanı aldıktan sonra oldukça geniş bir alanda iş bulabilmekte ve kariyerlerini ilgi duydukları alana göre inşa edebilmektedir. Bu alanlardan biri akademidir. Lisans programının ardından belirlenen şartları yerine getiren mezunlar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırarak akademisyen olmakta ve Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili akademik çalışmalarda bulunabilmektedir. Bununla birlikte hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde de iş olanakları bulunmaktadır. Dış ticaret firmaları, hukuk büroları, turizm sektörü, inşaat sektörü, gaz sektörü, Dışişleri Bakanlığı ve Turizm ve Kültür Bakanlığı başta olmak üzere devlet kurumları ve elçilikler, taşımacılık, gümrük, basın-yayın kurumları ve çeviri ve tercümanlık bürolarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Bu farklı alanlarda akademisyenlik, çevirmenlik, mütercim tercümanlık, öğretmenlik gibi unvanlarla kariyer yapma fırsatı bulabilmektedir. Hem devlet kurumlarında hem de özel dershane ve kurslarda öğretmen olarak çalışmak isteyen mezunların ise lisans programları sırasında pedagojik formasyon alması gerekmektedir. Lisans eğitimi sırasında yapılacak çift ana dal ve yan dal programları da kariyer gelişimine destek olmaktadır.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa) Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç