Akademik

Program Bilgileri

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü vizyonunu hem ulusal ve uluslarası düzeyde kabul görecek nitelikte kaliteli araştırmalar yürüten, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde başarılı öğrenciler yetiştiren, mezunları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmak olarak belirlemiştir.
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1996-1997 akademik yılında Türkiye'de Vakıf Üniversiteleri içinde eğitime başlayan ilk Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'dür. Bölüm dil dersleri aracılığıyla, Türkçeyi, tarihi geçmişiyle aşama aşama irdelerken, diğer yandan da çağdaş dilbilim yöntemlerinin ışığı altında yeniden yorumlar ve değerlendirir. Edebiyat dersleri de benzer bir bütünlük anlayışı sunar. Hem geleneksel yaklaşım doğrultusunda; "Klasik Türk Edebiyatı", "Yeni Türk Edebiyatı", "Halk Edebiyatı" temel alanları ayrı ayrı ele alınır, hem de edebiyatın aslında 'dünden bugüne kesiksiz bir süreç" olduğu vurgulanır. Öğrencilere, temel alanlarla birlikte edebiyata çağdaş bir gözle bakmalarını sağlayacak yeni kuramları ve disiplinleri kazandırmak bölümün öncelikli hedefleri arasında yer alır.

 

Öğretim Amaçları

Bölümün özgörevi ile uyumlu olarak belirlenen Bölüm Öğretim Amaçları (ÖA) aşağıda verilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim amaçları aşağıda belirtildiği şekilde 7 başlıkta incelenebilir:

ÖA1. Öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında tam yetkinlik kazanmalarını sağlayacak temel bilgi ve kavramların edindirilmesi. (FEDEK I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI)

ÖA2. Öğrencilere hem Türk Dili ve Edebiyatı alanında hem de yaşamlarında gerekli olan çözümleyici bir yaklaşımın, eleştirel ve çok yönlü bir bakış açısının, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinin kazandırılması. (FEDEK II, III, VI, VII, VIII, X, XI)

ÖA3. Başarılı bir Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisinin araştırmalarında gerekli olan tasarlama, veri toplama, metin çözme, yorumlama ve arşivleme gibi uygulayımsal olduğu kadar kuramsal da olan becerilerin kazandırılması. (FEDEK I, II, III, VI, VII, X, XI)

ÖA4. Öğrencilerin hem anadillerinde hem de bir yabancı dilde etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, özgüvenli, alanlarında özgün düşünceler üretebilen ve etik ilkelere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi. (FEDEK IV, VII, VIII, X, XI)

ÖA5. Kişisel gelişimin yaşam boyu sürmesi gerektiğinin bilincinde olan bireyler yetiştirilmesi ve öğrencilere bilgiye erişim alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek becerilerin kazandırılması. (FEDEK VII, IX, X, XI)

ÖA6. Mesleki ve sosyal etik bilincinin kazandırılması. (FEDEK VII, X, XI)

ÖA7. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırılması. (FEDEK V, VII, X, XI)

 

Tanımlanan Program Çıktıları

Program çıktıları FEDEK ölçütleri doğrultusunda bölümümüz Akademik Kurulu tarafından belirlenmektedir:

PÇ1. Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir. (FEDEK I, II, III, V, VI, VII, VIII, X)

PÇ2. Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır. (FEDEK I, VII, VIII, X)

PÇ3. Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Doğu ve Batı edebiyatının edebi metinleri ile karşılaştırır. (FEDEK I, II, III, VI, VII, X)

PÇ4. Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir. (FEDEK II, IV, VI, VII, X)

PÇ5. Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. (FEDEK II, V, VII, X)

PÇ6. Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar. (FEDEK II, VI, VII, X)

PÇ7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. (FEDEK IX, X, XI)

PÇ8. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamasını sağlayacak becerileri edinir. (FEDEK I, V, VII, IX, X, XI)

PÇ9. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. (FEDEK VII, IX, X)

PÇ10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. (FEDEK VI, VII, IX, X)