• Turkish
 • English
Matematik (İngilizce) Lisans Diploması
Yeterlilik Kodu TR0030030345
Yeterlilik Adı Matematik (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu Kurum Yeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URL https://yeditepe.edu.tr/
Yönelim Genel
AYÇ Seviyesi 6
TYÇ Seviyesi 6 (Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi)
Sınıflandırma (Tematik Alan) Matematik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) ISCO:08
Kategori Ana
Kredi Değeri 240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç) Uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar yapılan, çağın gelişmelerine uygun olarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, eğitim kalitesiyle Türkiye'nin ve de dünyanın saygın bölümlerinden biri olmaktır.
Öğrenme Ortamları Eğitim ve öğretim örgün veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Bu program tam burslu olarak da sunulmaktadır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım) Uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar yapılan, çağın gelişmelerine uygun olarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, eğitim kalitesiyle Türkiye'nin ve de dünyanın saygın bölümlerinden biri olmaktır. İki ana alt başlıkta toplanabilir; Birincisi, Matematik ve ilgili alanlarda, düzenli seminer, konferans ve grup çalışmalarının yürütüldüğü, uluslararası standartlarda bilimsel araştırmalar yapılan saygın bir bölüm olmaktır. Ikincisi ise öğrencilerimize, yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak, akademik etiğin hakim olduğu bir öğrenim ortamı sunmaktır.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Başarı Notu Katsayısı
AA 4.0
BA 3.5
BB 3.0
CB 2.5
CC 2.0
DC 1.5
DD 1.0
FA 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle Yarıyıl sonunda sınava girmeye hak kazanamayan)
FF 0.0 Başarısız (Yarıyıl sonu sınava girip başarılı olamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

a) I-Eksik (Incomplete): Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

b) L-İzinli (Leave): Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

c) NC-Kredisiz (Non-Credit): Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

ç) ND-Diplomaya Yönelik Olmayan (Non-Degree): Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

d) P-Geçer (Pass): Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

e) R-Tekrar (Repeat): Dersin tekrarlandığını gösterir.

f) RR-Not Yükseltmek için Tekrar (Repeat Resigned): Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

g) (Değişik RG. 30.09.2018/305519 sy.) T-Transfer (Transfer): Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından bir programdan transfer edilen ya da yurt dışı değişim programlarından alınıp başarılı olunan ve ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir ve not ortalaması hesabına katılır.

ğ) W-Dersten Çekilme (Withdrawal): Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

Giriş Şartı Programa öğrenci kabulü “Yeditepe Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Başarma Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Matematik Bölümü’nden başarı ile mezun olan öğrenciler hem bölümle ilgili hem de bölümle bağlantılı farklı sektörlerde iş bulma şansına sahiptir. İş alanı oldukça geniş olan bölümden mezun olanlar kariyerlerine akademik çalışmalarla da devam edebilmektedir.
 • Halihazırda teorik bilgisi yüksek ve donanımlı mezunlar yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunarak akademi alanında çalışabilmektedir.
 • Bununla birlikte, lisans eğitimi sırasında akademik formasyon alan öğrenciler mezun olduktan sonra matematik öğretmenliği de yapabilmektedir.
 • Bu anlamda kamu kurumlarının yanı sıra özel eğitim veren dershane ve kurslarda da çalışma olanağı bulunmaktadır.
 • Günümüzde pek çok alan matematikle iç içedir. Bu nedenle, Matematik Bölümü’nden mezun olan bireyler matematikçi olarak adlandırılsa da farklı sektörlerde de kariyer yapabilmektedir.
 • Mezunlar; bankacılık, finans, ekonomi ve bilişim sektörü başta olmak üzere eğitim, hayat ve emeklilik, internet, sigortacılık, inşaat, tekstil, maliye, pazarlama, e-ticaret, telekomünikasyon, enerji, gıda, perakende ve hızlı tüketim malları gibi sektörlerde de çalışma imkanı bulmaktadır.
 • Bu farklı sektörlerde analiz ve raporlama uzmanı, iş analisti, iş zekası uzmanı, bilgi teknolojileri uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, yazılım uzmanı, bilişim danışmanı, raporlama uzmanı, sistem analisti, veri tabanı yöneticisi, web yazılım uzmanı ve proje yöneticisi gibi unvanlar altında çalışabilmektedir.
 • Bu unvanlar altında kurumların bilgi işlem, AR-GE, muhasebe, yönetim, hizmet, iş geliştirme, mühendislik ve operasyon gibi departmanlarında matematik alt yapısı sayesinde kariyer yapabilmektedir.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa) Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCode