• Turkish
 • English
Fizik (İngilizce) Lisans Diploması
Yeterlilik Kodu TR0030030345
Yeterlilik Adı Fizik (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu Kurum Yeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URL https://yeditepe.edu.tr/
Yönelim Genel
AYÇ Seviyesi 6
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan) Fizik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) ISCO:08
Kategori Ana
Kredi Değeri 240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç) Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü, yenilikçi ve çok yönlü programları ile, gelişen teknoloji ve bilim dünyasına, analitik düşünme gücü ve güçlü akademik altyapısı ile önemli katkılarda bulunacak mezunlar yetiştirmektedir. Amaç, hem temel hem de uygulamalı bilimlerdeki ilerlemelere katkı sağlayabilen yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir.
Öğrenme Ortamları Fizik bölümü akademik kadrosu ve sekreterliği ile Mühendislik Binası 3.katta yerleşiktir. Fizik bölümü öğrencileri bölüm derslerine ağırlıklı olarak Mühendislik binasında yer alan dersliklerde katılsalar da, kitle dersleri ve/veya seçmeli dersleri için farklı fakültelerin dersliklerini kullanabilmektedirler. Fizik bölümüne ait laboratuvar dersleri mühendislik binası -2. katta yer alan bölüm laboratuvarlarında yapılmaktadır. Fizik Bölümü seminer odası ve kitaplığı mevcuttur. Öğrenciler aynı zamanda, kampüsteki bilgisayar laboratuvarlarından ve ana kütüphaneden faydalanmaktadır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım) FEDEK tarafından akredite olmuş ve eğitim dili İngilizce olan Programımız, Fizik alanına ait temel ölçütleri sağlayan dersleri içerdiği gibi; matematik, bilgisayarlı veri analizi, yazılım, sağlık fiziği, elektronik, malzeme bilimi, kimya, nükleer fizik, metroloji, nanofizik ve astrofizik gibi alanları da seçmeli/zorunlu derslerle bir araya getiren disiplinler arası bir özelliğe de sahiptir. Deney tasarlama, gerçekleştirme ve sonuçları analiz etme yeteneklerini geliştirirler. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji ölçümlerinde gerekli niteliklere sahiptirler. Bu öğrenciler, disiplinler arası ekiplerde çalışabilir, fizik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözerler; ayrıca mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle hareket ederler. Etkin iletişim kurma yeteneği önemli bir beceri olarak öne çıkar. Ayrıca, fizik uygulamalarının endüstriyel alanlardaki etkisi ve topluma katkısı için gerekli eğitimi alırlar. Öğrenciler, yaşam boyu öğrenmenin önemine dair farkındalığa sahiptir ve bu konuda aktif olarak çaba gösterirler. Ayrıca, çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olup, fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları etkin bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptirler. Ayrıca, öğrenciler farklı sektörlerde en az altı haftalık zorunlu staj ile bilgilerini uygulamada kullanma olanağı da bulur ve mezuniyet projesi ile de tüm bilgi ve becerilerini kullandıkları bir fizik projesi üretir ve sunar.
Anahtar Yetkinlikler

Mezunların, programın öngördüğü amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandığı kanıtlanmalıdır:

 • Program için gerekli Temel Matematik, MATH131-132-221-241 ve PHYS206,
 • Fizik ve Fizik Laboratuvarı, PHYS101-102-104-205-306-319-401-409-412,
 • Temel Kimya ve Laboratuvarı, CHEM101,
 • Klasik mekanik; PHYS204,
 • Elektrik ve elektromanyetizma; PHYS102, PHYS317, PHYS322 (2022-Güz), EE211, EE232,
 • Termodinamik; PHYS104, PHYS203,
 • İstatistiksel fizik; PHYS203,
 • Kuantum mekaniği; PHYS311, PHYS324 (2022-Güz)
 • Nükleer fizik; PHYS408
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.0
BA 3.5
BB 3.0
CB 2.5
CC 2.0
DC 1.5
DD 1.0
FA 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle Yarıyıl sonunda sınava girmeye hak kazanamayan)
FF 0.0 Başarısız (Yarıyıl sonu sınava girip başarılı olamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

a) I-Eksik (Incomplete): Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

b) L-İzinli (Leave): Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

c) NC-Kredisiz (Non-Credit): Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

ç) ND-Diplomaya Yönelik Olmayan (Non-Degree): Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

d) P-Geçer (Pass): Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

e) R-Tekrar (Repeat): Dersin tekrarlandığını gösterir.

f) RR-Not Yükseltmek için Tekrar (Repeat Resigned): Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

g) (Değişik RG. 30.09.2018/305519 sy.) T-Transfer (Transfer): Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından bir programdan transfer edilen ya da yurt dışı değişim programlarından alınıp başarılı olunan ve ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir ve not ortalaması hesabına katılır.

ğ) W-Dersten Çekilme (Withdrawal): Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

Giriş Şartı Programa öğrenci kabulü “Yeditepe Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Başarma Şartları Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)  
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa) Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç