• Turkish
  • English

Program Çıktılarımız

Program Çıktıları aşağıda verilmiştir:

PÇ1  Kaynak dillerini daha etkin kullanabilme becerisi kazanır. 

PÇ2  Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

PÇ3  Toplumsal çeşitlilik algısı ve mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci edinir. 

PÇ4  Tarihsel algı ve kültürel çeşitlilik farkındalığı ve disiplinler arası çalışma yapabilme ve tarih ve mekân ilişkisini kurabilme becerisini kazanır. 

PÇ5  Tarih alanında araştırma yapabilmek için gerekli olan teknolojik araçlarla kaynaklara ulaşma, veri toplama, yorumlama, uygun terminolojiyi kullanma becerisi.

PÇ6  Tarih alanının sorunlarını tanımlama, sınıflandırma, güncel kuramlarla ilişkilendirme ve uygun çözüm üretme becerisi.

PÇ7  Sosyal ve mesleki iletişimi yüksek, özgün fikirler üretebilen özgüvenli bireyler olarak yaşamın her alanında çalışabilme becerisinin yanı sıra mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 

PÇ8  Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamasını sağlayacak becerileri edinir. 

PÇ9  Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.  

PÇ10  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

Öğretim Amaçlarımız

Öğretim Amaçları aşağıda verilmiştir:

ÖA1 Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapmak için gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılması ve bunları kullanabilme becerisi.

ÖA2 Öğrencilerin başarılı bir Tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip olmaları.

ÖA3 İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak sunum yapmak üzere, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak.

ÖA4 Tarih eğitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilişkilendirebilme becerisine sahip olmak.

ÖA5 Çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisi.

ÖA6 Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerine sahip olmak.

ÖA7 Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmaları.