• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 436
Semester: 
Spring
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu dersin amacı öğrencilerin genel olarak müze bilimini öğrenmeleri ve müzelerere bu bilgiler ışığında bakmalararını sağlamaktır.
Course Content: 

Müze bilimi tanımlaması içinde olan  sergileme, eğitim, koruma, güvenlik, ve müzenin toplumla olan ilişkisi konuları incelenecektir

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Müze biliminin ne olduğunu kavrar 5,6,7 1,2,3 A,C
2) Müze sergilemesi yapılırken nelere dikkat edildiğini öğrenir 4,5,6,7 1,2,3 A,C
3) Müze eğitiminin önemini öğrenir 2,3,4,5,6,7 1,2,3 A,C
4) Müzelerin toplumu bilinçlendirmedeki rolünü kavrar 2,4,5,6,7 1,2,3 A,C
5) Müze koleksiyonunun nasıl oluşturulduğunu öğrenir 1,2,4,8 1,2,3 A,C
6) Müze mimarisi hakkında bilgi edinir 5,6,7 1,2,3 A,C
7) Müze işletmsinin nasıl yapıldığını öğrenir 4,5,6,7,9 1,2,3 A,C

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MUZEOLOJİ TANIMI,TÜRLERİ ICOM
2 MÜZE TARİHİ. MÜZE BİLİMİ TERİMLERİ ICOM
3 MÜZE GEZİSİ (MASUMİYET MÜZESİ) Masumiyet Müzesi kitabı
4 MÜZE SERGİLEME Sergileme Türleri
5 MÜZE GEZİSİ (IS BANKASI MUZESİ) İş Bankası Müzesi web sayfası
6 MÜZE EĞİTİMİ Müzelerin eğitim ile web sayfaları incelendi
7 MÜZE GEZİSİ (ISTANBUL MODERN) Müze ile ilgili ön okuma
8 MID-TERM ÖDEV ANLATIMI Eczacılık müzesi için eğitim programı
9 MID-TERM ODEV ANLATIMI Eczacılık müzesi için eğitim programı
10 MÜZE GEZİSİ (VİTALİ HAKKI KÜTÜPHANESİ VE KOLEKSİYONU) Vakko koleksiyonu hakkında ön araştırma
11 MÜZE YÖNETİMİ İşletme
12 MUZE VE TOPLUM Sosyoloji, Psikoloji
13 MÜZE ZİYARETİ Web sayfasından ön araştırma
14 KOLEKSİYON YÖNETİMİ, MÜZE MİMARİSİ  

Mimarlık Sanatı

15 İSTANBUL’DAKİ MÜZELERİN İNCELENMESİ                       İstanbul

Recommended Sources

Ders Notu  Edson Gary&David Dean, 1994, The Handbook of Museums, Routledge, London
Diğer Kaynaklar Mclean Fiona, 1997, Marketing the Museum, Routledge, London

Material Sharing

Dökümanlar Slayd gösterisi
Ödevler İşlenen konular ile ilgili öğrenciler ödev hazırladılar
Sınavlar Ara sınav sınavı ödev, yıl sonu sınavı bilgi sınavı

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 2 30
Final Sınavı 1 40
Ödev/Derse katılım 3 20
Derse devam  4 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,       X    
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,     X      
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,     X      
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.     X      

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 2 3 6
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     78
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.12
Dersin AKTS Kredisi     3