• Turkish
  • English
Course Code: 
HTR 302
Semester: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
2
Credits: 
2
ECTS: 
2
Course Language: 
Turkish
Course Objectives: 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.
Course Content: 

HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler. 

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Lozan Anlaşmasından sonra Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası sistemde yerini kavramak 3,4,5 1,2,3 A
2) Sosyal ve siyasi alanda yapılan inkılapları bilir. 4,5 1,2,3 A
3) Atatürk ilke ve İnkılaplarını öğrenir 5 1,2,3 A
4) Atatürk’ün dış politika anlayışını analiz eder. 3,4,5 1,2,3 A
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır. 5 1,2,3 A
6) 21. Yüzyıl Türkiye’sinin durumunu kavrar. 4 1,2,3 A

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lozan Barış Anlaşması (Sevr ile Karşılaştırmalı Olarak)  
2 Siyasal Alanda Yapılanma (Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı)  
3 Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri  
4 Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar  
5 Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler  
6 Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları  
7 Vize Sınavı  
8 1923-1939 arası Türk Dış Politikası  
9 1938 sonrası siyaset, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin yaşanan gelişmeler  
10 İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası  
11 İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası  
12 Atatürk İlkeleri  
13 Genel Değerlendirme

Recommended Sources

KAYNAKLAR
Ders Notu Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,
Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

Handan Diker(Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

Arzu M.Erdoğan (Dr.),

Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

Diğer Kaynaklar Nutuk

Material Sharing

Derste verilen fotokopiler.

Assessment

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Finalin Başarıya Oranı  1 50
Toplam   100

 

Course’s Contribution to Program

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Felsefe alanındaki akademik çalışmalarda başarılı olabilmek için gereken temel kavramları ve çözümleme yöntemlerini kavrar. X        
2 Başarılı bir felsefe kariyeri için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü bakış, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine kavuşur.   X      
3 Etkili iletişim kurabilir, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı olur, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilir, girişimci ruha sahiptir, sorumluluk duygusu gelişmiştir, felsefe alanında özgün fikirler üretir, etik ilkelere bağlıdır.   X      
4 Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürme yetkinliğine ulaşır.    X      
5 Mesleki ve sosyal etik bilinci kazanır.   X      
6 Felsefe alanındaki uygulamalar için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini edinir. X        
7 Felsefe tarihine ilişkin temel bilgileri edinir. X        
8 Felsefe tarihinin metinlerini orjinal dilinden takip edebilecek kadar klasik dil ve en az bir modern dil bilgisine sahip olur. X        
9 Felsefe alanındaki problemleri felsefe tarihindeki yeri içerisinde saptar, tanır, kavrar ve tartışır.  X        
10 Felsefe alanında farklı dillerden metinleri okuma, anlama, çözümlemede yetkinlik geliştirir. X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2