• Turkish
  • English
Course Code: 
HTR 301
Semester: 
Fall
Course Type: 
Core
P: 
2
Credits: 
2
ECTS: 
2
Course Language: 
Turkish
Course Objectives: 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.
Course Content: 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel temellerini açıklar. 3,4,5 1,2,3 A
2) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Türk İstiklal Harbi’ni anlatır. 5 1,2,3 A
3) Milli Mücadeleyi ve hedeflerini açıklar. 5 1,2,3 A
4) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş felsefesini açıklar. 3,4,5 1,2,3 A
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır. 4,5 1,2,3 A
6) Cumhuriyetin temel değerlerini öğretir 4,5 1,2,3 A

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aydınlanma Çağı  
2 Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali  
3 XIX.Yüzyılda Avrupa ve Birinci Dünya Savaşı'na Giden Süreç  
4 Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları  
5 Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler  
6 Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları  
7 Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke  
8 Vize Sınavı  
9 Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler,  Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı  
10 Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi  
11 Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  
12 Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  
13 Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması  
14 Genel Değerlendirme

Recommended Sources

Diğer Kaynaklar Nutuk
Ders Notu Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,
Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

Handan Diker(Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

Arzu M.Erdoğan (Dr.),

Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

Material Sharing

Derste verilen fotokopiler.

Assessment

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Finalin Başarıya Oranı  1 50
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Felsefe alanındaki akademik çalışmalarda başarılı olabilmek için gereken temel kavramları ve çözümleme yöntemlerini kavrar. X          
2 Başarılı bir felsefe kariyeri için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü bakış, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine kavuşur.   X        
3 Etkili iletişim kurabilir, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı olur, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilir, girişimci ruha sahiptir, sorumluluk duygusu gelişmiştir, felsefe alanında özgün fikirler üretir, etik ilkelere bağlıdır.   X        
4 Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürme yetkinliğine ulaşır.    X        
5 Mesleki ve sosyal etik bilinci kazanır.   X        
6 Felsefe alanındaki uygulamalar için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini edinir. X          
7 Felsefe tarihine ilişkin temel bilgileri edinir. X          
8 Felsefe tarihinin metinlerini orjinal dilinden takip edebilecek kadar klasik dil ve en az bir modern dil bilgisine sahip olur. X          
9 Felsefe alanındaki problemleri felsefe tarihindeki yeri içerisinde saptar, tanır, kavrar ve tartışır.  X          
10 Felsefe alanında farklı dillerden metinleri okuma, anlama, çözümlemede yetkinlik geliştirir. X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2