• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 438
Semester: 
Spring
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu dersin amacı, antropolojik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri kullanarak yerel ve küresel düzeyde kentsel mekanlardaki toplumsal pratikleri inceleyerek, insan, mekan ve kültür arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Course Content: 

Bu ders, kentsel mekanlarda meydana gelen toplumsal olayları, eleştirel bir bakış açısı geliştirerek, küreselleşme, post-endüstriyelleşme ve sosyal dönüşüm ekseninde incelemektedir. Bu incelemeler farklı teorik çerçeveler ve yöntemsel teknikler kullanarak antropolojik sorulara dayanmaktadır. Dersin bir diğer hedefi kentleşme süreci ve kentsel dönüşüm ile değişen kentsel mekanın, kimlik, topluluk ve toplum olgularını nasıl şekillendirdiğini araştırmaktır. Bu dersin gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, dönem sonunda, kentsel sorunları çözümlemede antropolojik yaklaşımları nasıl kullanacaklarını öğrenmiş olacaklardır.

Course Methodology: 
. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-  Kent antropolojisi bağlamında insan, mekan ve kültür ilişkisini incelemek 1,3,5 1,2,3 A,C
2-  Yerel, ulusal ve küresel düzeyde kentsel meseleleri antropolojik bakış açısıyla değerlendirebilmek 1,2,3,4         1,2,3 A,C
3- Kent olgusunu göç, etnik köken, toplumsal cinsiyet gibi konular ile ilişkilendirerek kavrayabilmek 1,2,3,4,5 1,2 A,C
4-  Kentteki toplumsal sorunları incelemek ve eleştirel bakış açısı geliştirebilmek 1,2,3,4,5 1,2 A,C

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kent Antropolojisine Giriş  
2 Kentsel Ekoloji ve Kent Etnografisi  
3 Kentsel Alanın Doğuşu, Yapısı ve Dinamikleri  
4 Kentsel Yayılma, Kentsel Dönüşüm ve Mutenalaşma  
5 Toplumsal Tabakalaşma, Kentsel Yoksulluk ve Sınıfsal Ayrışma  
6 Küreselleşme, Post-Endüstriyelleşme ve Toplumsal Değişim  
7 Ara Sınav  
8 Göç Hareketleri ve Kent  
9 Kentsel Yoksulluk  
10 Kentleşme Üzerine Belgesel Gösterimi  
11 Kentte Gündelik Yaşam Pratikleri İncelemeleri I – Kamusal Alan  
12 Kentte Gündelik Yaşam Pratikleri İncelemeleri II – Sanat  
13 Kentte Gündelik Yaşam Pratikleri İncelemeleri III – Alış-veriş  
14 Dersin Genel Değerlendirmesi  
15 Final Sınavı  

Recommended Sources

Ders Notu   Ders, her haftanın konusuna ilişkin seçilmiş makaleler üzerinden işlenmektedir.
Diğer Kaynaklar Belgesel Gösterimi

Material Sharing

Dökümanlar Okumalar: Her haftanın konusu için seçilmiş makaleler
Ödevler Belirlenen konu çerçevesinde İstanbul’un sosyo-kültürel analizi
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum ve Katılım    
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X  
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X  
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X  
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,         X
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X  

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 19 19
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4