Ders Kodu: 
TLL 282
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Divan edebiyatına giriş mahiyetindeki bu derste nazım türleri, edebi sanatlar ve aruz öğretilir.
Dersin İçeriği: 

Divan edebiyatında bulunan nazım çeşitlerinden örnekler okutulur ve aruz uygulaması yaptırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk edebiyatındaki nazım türleri öğretilir.

1,2,3

A,C

2) Edebi sanatlar öğretilir.

1,2,3

A,C

3) Aruz öğretilir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler

 

2

Klasik edebiyat nedir? Edebiyat tarihi nasıl okunur? İsimlendirme…

 

3

Temel kavramlar ve terminoloji; Himaye sistemi, Nazire geleneği

 

4

Klasik Türk Edebiyatının ilhâmı; Tasavvuf, Mitoloji…

 

5

Klasik Türk edebiyatında türler I (tezkire, kaside, gazel…)

 

6

Klasik Türk edebiyatında türler II (şehrengiz, mesnevî…)

 

7

VİZE SINAVI

 

8

Klasik Türk edebiyatında estetik kavramlar; “Mazmun”

 

9

Klasik Türk edebiyatında estetik kavramlar; “Söz Sanatları” I

 

10

Klasik Türk edebiyatında estetik kavramlar; “Söz Sanatları” II

 

11

ÖDEV TESLİM HAFTASI

 

12

Klasik Türk edebiyatında Nesir

 

13

Divan şiirinde Ritim ve Mânâ

 

14

Divan şiirinin Halk şiiri ile ortaklıkları

 

15

Genel tekrar ve değerlendirme

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notları
 

Diğer Kaynaklar

Ahmet Mermer, Neslihan Koç Keskin. Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Akçağ Yay., 2011.

Ahmet Mermer vd. Eski Türk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yay., 2017

Ahmet Talât Onay. Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü. Berikan Yay., 2016.

Ahmet Talât Onay. Cemal Kurnaz (hz.). Eki Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı. TDV, 1993.

Bayram Ali Kaya vd. Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler. Kesit Yay., 2018.

Cem Dilçin. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. TDK, 2004.

Cemal Kurnaz. Halk Şiiri ve Divan Şiirinin Müşterekleri. Berikan Y., 2011.

Cihan Okuyucu. Divan Edebiyatı Estetiği. L.M. Y., 2004.

Cihan Okuyucu vd. Klasik Dönem Osmanlı Nesri. Kesit Yay., 2011.

Dursun Ali Tökel. Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi. Ayçağ, 2000.

E. J. Wilkonson Gibb. Osmanlı Şiir Tarihi. 5 cilt, Akçağ Yayınevi.

Fatih Köksal. Klasik Türk Şiiri Araştırmaları. Akçağ Yay., 2005.

Fuat Körülü. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Akçağ Yay., 2003.

Halil İnalcık. Şair ve Patron-Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme. DoğuBatı Yay., 2005

Haluk İpekten. Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz. Dergâh Yay., 2010.

Hasan Kavruk. Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler. MEB Yay., 1998.

Hatice Aynur, Müjgân çakır vd. (hz.). Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar II. Turkuaz Y., 2008.

_________. Eski Metinlere Yeni Bağlamlar: Osmanlı Edebiyatı Çalışmalarında Yeni Yönelimler. Klasik Yay., 2015.

_________. Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar. Klasik Yay., 2016.

Mehmet Aça vd. Başlangıcından Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi. Kesit Yay., 2011.

Metin Akkuş. Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası. Fenomen Yay., 2007.

Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Y., 2002.

Nuran Tezcan. Divan Edebiyatına Yeniden Bakış. YKY, 2016.

Ömer Faruk Akün. “Divan Edebiyatı.”TDVİA. C.9, 1994.

Talât Sait Halman vd.(hz.), Türk Edebiyatı Tarihi. 4 cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bak. Yay., 2007.

Tûba Işınsu Durmuş. Tutsan Elini Ben Fakîrin-Osmanlı Edeb. Hamilik Sistemi. Doğan Kitap, 2009.

 

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Divanlar

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

25

Ödev- Derse Devam ve Katılım

 

25

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

X

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

X

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

X

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

X

 

 

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

X

 

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

X

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

X

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

X

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

    140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

28

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6