• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 441
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin başlıca amacı; bireysel edebiyattan, millî edebiyata geçişin hangi etkenlerle nasıl gerçekleştiğini, edebî kişiliklerin ve metinlerin ışığında ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği: 

Türk Edebiyatı’nda çağdaşlaşmanın üçüncü aşaması, Fecr-i Âtî ve Genç Kalemler (Mllî Edebiyat) başlığı altında işlenmektedir. Fecr-i Âtî, bir geçiş dönemi topluluğudur. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya çıkmıştır. Topluluk üyeleri, edebiyata yeni bir hava ve soluk getirmek istemişler, ancak Servet-i Fünûn’un dairesinin dışına çıkamamışlardır. Pek uzun ömürlü de olamamışlardır, çünkü Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinin etrafında oluşan Millî Edebiyat heyecanı kısa zamanda yaygınlaşmış İstanbul’u da sarıp sarmalamıştır. 

Derse öğrencilerin hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir. Çünkü, sadece belirli şahsiyetleri ve eserleri tanıtmaktan ibaret bir program uygulanmamaktadır. Önce, dönemin şair ve yazarları; yaşadıkları çevre, aldıkları eğitim, etkilendikleri ve beslendikleri kaynaklar araştırılarak, anlaşılmaya çalışılmakta, sonra eserleri farklı yaklaşımlarla değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A,C

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.

1,2,3

A,C

5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir.

1,2,3

A,C

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.

1,2,3

A,C

7) Alanında gerçekleştirilen bilimselm, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1,2,3

A,C

8) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanzimat  ve  Servet-i Fünun devirlerine genel bir bakış...Edebiyat ve dil anlayışları....Fecr-i Âtî Topluluğu’nun ortaya çıkışı.

 

 

 

 

2

Fecr-i Âtî Topluluğu’nun Edebiyat Beyannâmesi ve değerlendirilmesi.

 

 

 

3

Fecr-i Âtî şiiri...

Ahmed Hâşim, şiiri ve estetiği... “ O Belde”  şiirinin tahlili...

 

Ahmed Haşim’in Şiirleri

4

“ O Belde”  şiirinin tahliline devam...

Kısaca devrin diğer şairleri; Emin Bülend Serdaroğlu, Tahsin Nâhid, Behçet Yazar...

Bu arada, ayrı ve özgün bir ses olarak Mehmet Emin Yurdakul...  

 

Şairlerin eserlerinden seçmeler

5

Fecr-i Âtî devrinde roman ve hikâye...

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak ” romanının tahlili...

 

“Kiralık Konak” romanı okunacak.

6

Refik Halit Karay’ın “Şeftali Bahçeleri”  hikayesinin tahlili.

 

 

“Şeftali Bahçeleri”  hikayesi okunacak.

7

II. Meşrutiyet sonrası ortaya çıkan fikrî ve siyasî akımlar....Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük...

 

 

8

Mehmet Akif... Şiiri ve estetiği....

 

“Safahât” okunacak.

9

Ara Sınav

 

10

Genç Kalemler Hareketi...Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” makalesinin tahlili ve değerlendirilmesi....

 

 

11

Millî Edebiyat’a  doğru...

Şiirde ilk yansımalar... Ziya Gökalp....Ali Cânib Yöntem...Midhat Cemal Kuntay....

 

Şairlerin eserlerinden seçmeler.

12

Faruk Nâfiz Çamlıbel,

Halid Fahri Ozansoy,

Orhan Seyfi Orhon,

Enis Behiç Koryürek,

Yusuf Ziya Ortaç.

Şairlerin eserlerinden seçmeler.

13

Yahya Kemal...Şiiri ve estetiği...

Yahya Kemal’in şiir kitapları

 

 

 

14

Millî Edebiyat Devrinde hikâye ve roman ...

Ömer Seyfettin ve  ”And” adlı öyküsünün tahlili.

 

 

15

Halide Edip Adıvar ve “Sinekli Bakkal” romanının tahlîli.

 

“Sinekli Bakkal” romanı okunacak.

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

Kenan Akyüz; Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi

Cevrdet Kudret; Edebiyatımızda Hikaye ve Roman I-II

Berna Moran; Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış 

Hüseyin Çelik, Genç Kalemler Dergisi Üzerinde Bir Araştırma

H.Fethi Gözler, Hece Vezni ve Hecenin Beş Şairi,

Olcay Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü

Mehmet Kaplan; Hikâye Tahlilleri 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalara göre belirlenmiş olan eserlerin okunmaları istenir.

Sınavlar

Dönem içinde en az iki defa yaklaşık birer saat süreli iki kısa sınav ile bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

6-7

40

Ödev

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

x

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

 

x

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

 

X

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

6

6

Okumalar

12

3

36

Kütüphane/İnternet araştırması

4

2

8

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

  150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25: 6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6