• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ANT 356
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciler Orta Asya şamanizminin bilinen ilk evreleri, gelişimi, şamanın kişiliği, toplumsal rolü, şamanlık geleneklerinin kültürel ve psikolojik boyutları üzerine bilgiler edinecekler.
Dersin İçeriği: 

Orta Asya şamanizminin tarihsel kaynakları, konuyla ilgili önemli çalışmalar ve orijinal metinler incelenecek; Şaman adaylarının özellikleri, şamanların mesleki becerileri, aksesuarları ve işlevleri ele alınacak; Orta Asya Türkleri ile Batı Türklerinin Şamanlık gelenekleri karşılaştırılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Şamanizm üzerine genel bilgiler edinilir. 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C
2)Orta Asya şamanizminin yapısı ve özellikleri incelenir. 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C
3) Şaman adaylarının kişiliği, yetişmesi ve toplumsal konumu öğrenilir. 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C
4) Şaman giysileri, aksesuarları, tören teknikleri öğrenilir. 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C
5)Orta Asya şamanlığını kültür üzerindeki etkileri, modern Türk kültüründeki izleri konusunda bilgiler edinilir. 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şamanizm’le ilgili genel tanımlar. Orta Asya, Amerika, Malezya ve Avrasya’da Şamanizm. -
2 Kaynak araştırmaları. Şamanizm incelemelerinin kaynakları. -
3 Şamanizmin temel öğeleri. -
4 Bir şamanın yapabileceği işler, tedavi edebileceği hastalıklar ve tedavi yöntemleri -
5 Şamanlık etkinliklerinin başlıca yöntemleri. -
6 Şamanın yardımcıları: koruyucu ve yardımcı ruhlar; yardımcı kişiler. -
7 Şaman aksesuarları. Şamanın giysileri ve davulu. -

-

8 Ara sınav -
9 Şaman’ın kişiliği ve toplumsal konumu. -
10 Şamanist kozmoloji -
11 Sanat. Şaman etkinliklerinin sanatsal yönleri -
12 Şaman törenleri. Şaman törenlerinin amacı, akışı ve bitişi. -
13 Şamanizm ve Türk mitolojisi.  Şaman ilahları ve Gök Tanrı. Şamanizm ve dünya dinleri -
14 Şamanizm ve Türk halk edebiyatı. Türk destan geleneği ve Şamanizm ilişkileri. Günümüz koşullarında Orta Asya’da Şamanizm. Neoşamanizm ve şehir şamanizmi. -
15 Final Sınavı -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  1. Eliade, M., (1999) Şamanizm, İmge Kitabevi, Ankara
  2. İnan, A., (1986) Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK, Ankara
  3. Perin, Perin (1995) Şamanizm, İletişim Yayınları, İstanbul

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödevler 4 20
Vize 1 30
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,     X      
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 4 5 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.08
Dersin AKTS Kredisi     5