• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ANT 406
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İslam bilim geleneği çerçevesinde kültürel çeşitlilikle ilgili yaklaşımları ve eserler i değerlendirmek
Dersin İçeriği: 

İnsanın, toplumun ve kültürlerin kökeni ve yapısı ile ilgili İslami yorumlar incelenecektir. İkinci olarak İslam dünyasındaki bilim insanlarının başlangıçtan günümüze kadar bu konularda yaptıkları çalışmalar antropoloji biliminin kriterlerine göre incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1-İslam dinini konu alan antropolojik çalışma konuları incelenmiş olur.

1,3,4,8,9,11

1,2,4

A,C

2- İslam kültüründeki öteki kavramına bakış ortaya konulmuş olur

1,3,4,8,11

1,2,4

A,C

3- İslam düşünürlerinin antropoloji ile arasındaki bağ incelenmiş olur

1,4,6,7,8

1,2,4

A,C

4- Günümüzde İslam coğrafyasında yapılan antropolojik çalışmalar ve yaklaşımlar ortaya konmuş olur.

1,4,6,8,9,11

1,2,4

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İslam dininin insana bakışı ve İslamî kültür geleneğinde antropolojik yaklaşımlar

 

2

Tanrı – evren – insan; yaratılış süreci ve yaratılışın hikmeti

 

3

İslama göre toplumsal cinsiyet, ilgili süreçler ve düzenlemeler

 

4

İslam’a göre Öteki tanımları

 

5

Farabi – İbn Sina – Miskaveyhi

 

6

Birunî

 

7

Ibn Haldun

 

8

Ara sınav

 

9

Gazali

 

10

Maverdi (Ahkam-ul Sultaniye), Nizam-ül Mülk vb.’da siyaset antropolojisi

 

11

Gezginler – tarihçiler – yazarlar: kültürel çeşitlilik algıları

 

12

Osmanlı döneminde antropolojik yaklaşım örnekleri

 

13

Modern Çağ İslam Antropolojisinde gelişim ve değişim

 

14

Günümüz İslam dünyasında antropoloji çalışmaları, eğitim ve araştırmalar

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

-John R. Bowen.2012. A New Anthropology of Islam

-Gabriele Marranci.2008. The Anthropology of Islam.

Diğer Kaynaklar

-Ghodsee, Kristen. 2010. Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria. Princeton: Princeton University Press.

-Kreinath, Jens. 2012. The Anthropology of Islam Reader. New York: Routledge.

-Rasanayagam, Johan. 2011. Islam in Post-Soviet Uzbekistan: The Morality of Experience. Cambridge:Cambridge University Press.

-Ruthven, Malise. 2012. Islam: A Very Short Introduction. Second ed. Oxford: Oxford University Press.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kitap, makaleler ve belgeseller

Ödevler

Sunum

Sınavlar

Vize ve final bitirme ödevi

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Derse Katılım ve Ödev

1

20

Sunum

1

10

Final Sınavı

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,

 

 

 

X

 

2

Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

3

Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi geliştirir, 

 

 

X

 

 

4

Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,

 

 

X

   

5

Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

6

Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,

 

 

X

   

7

Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

8

Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,

 

 

 

X

 

9

Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.

 

 

 

X

 
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

14

1

14

Ödev

1

7

7

Final

1

3

3

 

1

9

9

Toplam İş Yükü

   

75

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

3

Dersin AKTS Kredisi

   

3