• Turkish
 • English

The aim of this course is to provide the students with the ability to apply the basic knowledge they have learned in solid state physics, to make experiments, to collect and analyze related data

Semiconductor thermogenerator

Seebeck effect

Thermal conductivity

Thermal and electrical conductivity of metals

Hall effect

 

LABORATORY INFORMATION
Lab Course & Code Semester Laboratory  Credit ECTS
Solid State Solid State Physics - PHYS 41 2 8 2 1  

 

Success and Exemption From Laboratory % 50 who are not successful will remain both from laboratory classes (BK No. 57 and 86 12.10.2016 18.4.2008). In case of repetition of the students who have achieved the exemption from the laboratory with success (80%) and success (50%) , the last laboratory grade taken will be added to the average. Students who repeat the course and have laboratory exemption must fill in the “laboratory exemption form asında in the first week of the semester and get approval for exemption from the department.

 

Education Language  English
Laboratory Level License
Laboratory Type Compulsory and connected to PHYS41 2 course
Laboratory Specialist  
Laboratory assistants Department assistants, research assistants and PhD assistants
Instructor Asist. Dr. Ercüment Akat
Purpose of Laboratory The aim of this course is to provide the students with the ability to apply the basic knowledge they have learned about solid state physics , to make experiments, to collect and analyze related data.
Content of the Course Crystal Structure, Chemical Bonds, Mesh, Defects, Bragg Scattering, Reverse Mesh, Brillouin Regions, Bloch Functions, Phonons, State Density, Effective Mass, Fermi-Dirac Distribution, Bosons and Fermions, Fermi Level, Einstein and Debye Models, Fermi Surfaces and Metals, Energy Belts, Carrier Densities in Semiconductors, Silicon and Germanium, Temperature Dependence of Conductivity (in Metals and Semiconductors), Thermal and Optical Properties of Insulators, Polarization, Magnetic Properties of Matter, Ferromagnetism, Paramagnetism, Superconductivity (I. and II . Types), Meissner. , Bcs Theory, Amorphous Semiconductors

 

Learning Outcomes of the Laboratory Program Learning Outcomes Teaching Methods Measurement Methods
1) Use the basic knowledge of solid state physics in practice .   2, 14 A, B, I
2) Recognize the experimental tools that can be used in solid state physics , make experiments, collect experimental data , analyze and evaluate the data .   2, 14 A, B, I
3) Team work may needed   2, 14 A, B, I

 

Teaching Methods: 2: Controversial Lesson , 14: Laboratory
Measurement Methods: A: Examination, B: Final I : Laboratory performance

 

COURSE FLOW
Week threads Preliminary
1 Orientation  
2 Pre-Training: Elektra The gun Hazards, Recognition of Testing Tools, etc.  
3 Semiconductor thermogenerator - Seebeck effect

Thermal conductivity

Thermal and electrical conductivity of metals

Hall effect

 

 

 

Studying the experiment sheet and conducting the preliminary research
4
5
6
7
8
9
10
11th
12
13
14 Make-up  

 

RESOURCES
Textbook  

 Elementary Solid State Physics. - MA OMAR

 

Other Resources  

Introduction to Solid State Physics. - C. KITTEL,

Fundamentals of Solid State Physics - JR CHRISTMAN

 

MATERIAL SHARING 
documents  
Homeworks  
exams  

 

EVALUATION SYSTEM
SEMESTER STUDIES
A total of 100 points will be assessed as follows:
 • 15 % for the first quiz , 
 • 40 % for experiment setup and calculations (including the writing of units),
 • 30 % for graphics (including one mler, naming of axes, etc.),
 • 15 % for the final quiz .

             The detailed scoring of 40% and 30% sections is as follows:

 • 40 % section:

Experiment: 25 points

Calculations: 7.5 points

Units: 7.5 points

 

 • 30 % section:

Graphic drawing: 15 points

Axis s : 5 + 5 = 10 points          

Units: 2.5 + 2.5 = 5 points

 

 

COURSE CATEGORY Expertise / Area Courses
CONTRIBUTION OF THE COURSE TO PROGRAM OUTCOMES
No. Program Learning Outcomes Contribution Level
1 2 3 4 5  
1 Gains the ability to apply knowledge of Physics and Mathematics.         X  
2 Gains knowledge and skills to design and conduct experiments (measurement, research apparatus, etc.), to analyze and interpret experimental results .         X  
3 It has the qualifications that can meet the requirements in the measurement of science and technology that the industry needs.     X      
4 Work in interdisciplinary teams .         X  
5 Define, formulate and solve physical problems .     X      
6 Is aware of professional and ethical responsibility.     X      
7 Communicates effectively.         X  
8 Has the necessary training for the industrial applications of physics and social contribution.     X      
9 Aware of the necessity of lifelong learning and realizes this .     X      
10 Has knowledge about contemporary professional issues and technological developments.     X      
11 Uses the techniques and modern tools necessary for physics applications .         X  

 

 

 

LABORATUVAR BİLGİLERİ
Laboratuvar Bağlı olduğu Ders&Kodu Yarıyıl Laboratuvar Saat Kredi AKTS
Katıhal Katıhal Fiziği - PHYS 412 8 2 1  
Başarı Koşulu ve Muafiyet Laboratuvardan %50 başarı gösteremeyen hem laboratuvardan hem de dersten kalır (B.K. No:57 18.4.2008 ve 86 12.10.2016). Devam (%80) ve başarı (%50) ile laboratuvar muafiyetini sağlamış olan öğrencilerin dersi tekrarlaması durumunda en son almış olduğu laboratuvar notu ortalamaya katılır. Dersi tekrarlayan ve laboratuvar muafiyeti olan öğrencilerin, dönemin ilk haftasında “laboratuvar muafiyet formunu” doldurup bölümden muafiyetine dair onay alması zorunludur.
Eğitim Dili İngilizce
Laboratuvar Seviyesi Lisans
Laboratuvar Türü Zorunlu ve PHYS412 dersine bağlı
Laboratuvar Sorumlusu  
Laboratuvar asistanları Bölüm uzman, araştırma görevlileri ve doktora burslu öğrenci asistanlar
Sorumlu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Akat
Laboratuvarın Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere katıhal fiziği konularında öğrendikleri temel bilgileri uygulama olanağı sağlamak, deney yapabilme, ilgili verileri toplayabilme ve analiz edebilme  becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Kristal Yapısı, Kimyasal Bağlar, Örgü, Kusurlar, Bragg Saçılması, Ters Örgü, Brillouin Bölgeleri, Bloch Fonksiyonları, Fononlar, Durum Yoğunluğu, Etkin Kütle, Fermi-Dirac Dağılımı, Bozonlar Ve Fermiyonlar, Fermi Düzeyi, Einstein Ve Debye Modelleri, Fermi Yüzeyleri Ve Metaller, Enerji Kuşakları, Yarıiletkenlerde Taşıyıcı Yoğunlukları, Silikon Ve Germanyum, İletkenliğin Sıcaklığa Bağımlılığı (Metaller Ve Yarıiletkenlerde), Yalıtkanların Isıl Ve Optik Özellikleri, Kutuplanma, Maddenin Manyetik Özellikleri, Ferromanyetizma, Paramanyetizma, Üstüniletkenlik (I. Ve II. Türler), Meissner Olayı, Bcs Kuramı, Amorf Yarıiletkenler
Laboratuvarın Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Katıhal fiziği konularında temel bilgilerini uygulamada kullanabilir.   2, 14 A, B, I
2) Katıhal fiziği konularında kullanabileceği deney araçlarını tanır, deney yapabilir, deneysel verileri toplayabilme, analiz etme ve verileri değerlendirme bilgisine sahiptir.   2, 14 A, B, I
3) Takım çalışması yapabilir.   2, 14 A, B, I
Öğretim Yöntemleri: 2: Tartışmalı Ders, 14: Laboratuar
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Final I: Laboratuar performansı
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon  
2 Ön Eğitim: Elektriğin Tehlikeleri, Deney Araçlarının Tanınması, vb.  
3 Semiconductor thermogenerator - Seebeck effect

Thermal conductivity

Thermal and electrical conductivity of metals

Hall effect

 

 

 

Deney föyünün çalışılıp, ilgili ön araştırmanın yapılması
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Telafi  
KAYNAKLAR
Ders Kitabı  

 Elementary Solid State Physics. - M. A. OMAR

Diğer Kaynaklar  

Introduction to Solid State Physics. - C. KITTEL,

Fundamentals of Solid State Physics - J. R. CHRISTMAN

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR
Toplam 100 puanlık lab değerlendirmesi aşağıdaki gibi yapılacaktır:
 • %15  ilk küçük sınav için,
 • %40 deneyin kurulumu ve hesaplamalar (birimlerin yazılması dahil) için,
 • %30 grafikler (birimler, eksenlerin adlandırılması vs. dahil) için,
 • %15 son küçük sınav için.

 

             40% lık ve 30% luk bölümlerin ayrıntılı puanlaması aşağıdaki gibidir:

 • %40 lık bölüm:

Deney yapma : 25 puan

Hesaplamalar : 7.5 puan

Birimler            : 7.5 puan

 

 • %30 luk bölüm:

Grafik çizimi    : 15 puan

Eksenler           : 5 + 5 = 10 puan

Birimler            : 2.5 + 2.5 = 5 puan

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır.         X  
2 Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ile yorumlama bilgi ve becerisi kazanır.         X  
3 Endüstrinin gerek duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.     X      
4 Disiplinler arası takımlarda çalışır.         X  
5 Fizik problemlerini tanımlar, formüle eder  ve çözer.     X      
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir.     X      
7 Etkin iletişim kurar.         X  
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.     X      
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.     X      
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.     X      
11 Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.         X