• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 365
Semester: 
Fall
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu ders, çevirimiçi topluluklar ve dijital kültür alanında çalışan araştırmacılar için çeşitli yaklaşımları tartışmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Course Content: 

Etnografik araştırmanın tarihi ve önemi, dijital antropoloji ve çevirim içi etnografinin kökenleri, çevrimiçi çevrimdışı ilişkilerin gözlem ve deneyimi, veri toplama, veri analizi ve yorumlama.

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Etnografik alan çalışmasının tarihini ve önemi 1,2,3,6,7,8 1,2,3 A,C
2) Yeni topluluk ve kültür biçim ve tanımları 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C
3) Etnografik alan çalışmasının çevrimiçi topluluklara uygulanabilirliğini, yeni ve yardımcı yöntemleri tartışır. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C
4) Çevrimiçi dünyadan veri toplama 1,2,3,4,5,6,8,9 1,2,3,5 A,C
5) Veri analizi ve yorumlama 1,2,3,4,5,6,8,9 1,2,3,5 A,C

Course Flow

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etnografik araştırmanın tarihi  
2 Temel kavramların tanımı ve evrimi  
3 Dijital topluluklar ve dijital antropoloji  
4 Karşılaştırmalar  
5 Dijital topluluklardan veri toplama yöntemleri  
6 Veri analiz yöntemleri  
7 Proje – Araştırma Sorunsalı Alternatif araştırma sorunsalı
8 Proje – Örneklem İlgili sosyal medya hesapları
9 Proje – Veri toplama Çevirim içi saha notları
10 Proje – Yazılım Çevirim içi saha notları
11 Proje – Analiz Veri kodlama
12 Proje – Analiz Veri kodlama
13 Proje – Analiz Raporlama
14 Proje – Analiz Raporlama

Recommended Sources

Ders Notu Virtual Ethnography, Christine Hine, Sage Publications UK; First edition (April 1, 2000)
Diğer Kaynaklar Ethnography for the Internet, Christine Hine, Bloomsbury Academic (March 26, 2015)

Material Sharing

Dökümanlar İlgili kitaplar, makaleler, belgeseller
Ödevler Araştırma Projesi Sunumu ve Tepki Metni
Sınavlar Arasınav

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım ve Sunum 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,      X      
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü-yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi geliştirir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Kısa Sınav 1 15 15
Değerlendirma yazıları 1 10 10
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5