• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 498
Semester: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
4
ECTS: 
8
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu ders öğrencilere başarılı, özgün, akademik yazım kurallarına uygun, etik kuralları gözeten bir mezuniyet tezi yazma deneyiminde rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.
Course Content: 
ANT 396 Etnografik Saha dersinde başlamış olan araştırma geliştirilerek bir etnografi halinde mezuniyet tezi olarak yazılacaktır. Etik konuların gözetilmesi de dersin kapsamı içerisinde olacaktır.  Derste araştırma bulgularının yazılmasında ortaya çıkan tüm yönler ve sorunlar sınıf içinde tartışılarak ele alınmakta, başarılı ve özgün bir tezi yazımının tüm aşamaları desteklenmektedir.
Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Başladığı sosyal kültürel antropolojik araştırma projesini gerçekleştirme fırsatını bulur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Tez yazımı konusunda deneyim sahibi olur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Mezun olduğunda başından sonuna kadar kendisinin kavramlaştırdığı ve tamamladığı bir araştırma tezine sahip olur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Tez yazımını tüm ayrıntıları ile deneyimlemiş olur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Sosyal araştırma konusunda bir katkı yapmış olur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Kendi başına toplum içinde ilişkiler kurarak bilgi toplama becerisini elde eder 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Bir yıl süren bir projeyi tamamlama deneyimini kazanır 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Zamanı doğru kullanma yetisini geliştirir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Hakkıyla yapıldığında sosyal araştırmanın ne denli disiplin ve özveri gerektiren bir çalışma olduğunu anlar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
Kavramların  ve teorik çerçevenin bulgularla nasıl örtüştüğü konusunda çalışmış olur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,4 C
 Büyük bir projenin tamamlanması hazzını yaşar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,6 C

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Alan deneyimi Tez yazımı
2 Verinin dökümü Tez yazımı
3 Görsel malzeme Tez yazımı
4 Bulguların analizi Tez yazımı
5 Bulguların analizi Tez yazımı
6 Etik değerlendirmeler Tez yazımı
7 Ara Sınav Fotoğrafların, varsa diğer görsel malzemenin ve "Bulgular bölümlerinin teslimi
8 Tez yazımı Tez yazımı
9 Tez yazımı Tez yazımı
10 Araştırmanın sunulması Power point sunum
11 Tezdeki “Ekler” bölümü Tez yazımı
12 Editörlüğün önemi Tez yazımı
13 Dizin oluşturulması Tez yazımı
14 Düzeltmeler Tez yazımı
15 Tez Teslimi Tezin not verilmek üzere ciltlenmeden önce son hali ile teslimi

Recommended Sources

Bu ders her öğrencinin tez konusuna uygun okumalar öğrenciye tavsiye edilmektedir. Ayrıca önerilenler arasında,

-Ed. James Clifford and George E. Marcus, Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, 1986

-Pelto Pertti J., and Pelto Gretel H., Anthropological Research The Structure of Inquiry, Cambridge University Press, 1970

-Wolcott, Harry F., Writing Up Qualitative Research, Sage Publications, 1990

Material Sharing

Dökümanlar  
Ödevler  

 

Sınavlar  

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 10
Final Sınavı   60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,         X
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.         X

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi