• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 421
Semester: 
Fall
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Öğrenciye Dil Antropolojisinin tarihçesi, alanları, konuları, temel kuramları ve kuramcıları, yöntemleri; dilin öğeleri, yapısı, dilbilgisel süreçler, dilin çeşitliliği, dillerin genetik, yapısal ve tipolojik tasnifleri, dilin kökeni ve evrimi, dil-kültür ilişkisi, görecelik ve evrensellik, dil-toplum ilişkisi ve dil politikaları konusunda yeterlik kazandırmak.
Course Content: 

Bu derste dilin toplum ve kültür ile ilişkisi çerçevesinde ve toplumsal bağlamında incelenmesi öngörülmektedir. Dilbilim ve dil antropolojisinin temel kuram ve kavramlarının yanında, araştırma yöntemlerinin de tanıtıldığı dersin temel amacı bu alanda yapılacak araştırmaların bilimsel ve yöntemsel zemininin hazırlanmasıdır. Üç ana başlık altında işlenecek olan dersin ilkinde dil ve kültür konusu ele alınacaktır: bu kapsamda dilin tanımı, kökeni, gelişimi, işlevleri ve değişik türleri irdelenecektir. Dil ve siyasa başlığıyla, dil politikaları, dil planlaması, dilde standartlaşma ve dil değinimi (teması) konuları incelenecektir. Dil, toplum ve değişim konulu son bölümde ise, dil kullanımı, dilin işlevleri, dil aktarımı, dil değişimi ve dil yitimi (ölümü) ele alınacaktır.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Soru-Yanıt, 4: Belgesel Gösterimi
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dil Antropolojisinin ne olduğunu ve dilleri nasıl analiz ettiğini açıklar. 1,2,3,4,7,8 1,2,3 A
2) Dil kavramını açıklar. 1,2,3,4,7,8 1,2,3 A
3) Dil Antropolojisinin bilimsel metodolojisini açıklar. 1,2,3,4,7,8 1,2,3 A
4) Dil ve toplum ilişkisini açıklar. 1,2,3,4,7,8 1,2,3 A
5) Dil ve kültür ilişkisini analiz eder. 1,2,3,4,7,8 1,2,3 A,C
6) Dil çeşitliliğini ve dillerin evrensellerini açıklar. 1,2,3,4,7,8 1,2,3,4 A,C
7) Farklı toplumsal katmanlar ile dilleri arasında bağ kurar. 1,2,3,4,7,8 1,2,3, 4 A,C

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ Dil antropolojisinin temel kavramları ve dil kavramı
2 DİLBİLİM İN ALT DİSİPLİNLERİ VE DİL ANTROPOLOJİSİ Altdisiplinler ve teoriler
3 METODOLOJİ Dil Antropolojisinin Metodları
4 DİLİN ÖĞELERİ Sesbirim, anlambirim ve tümce
5 DİLİN YAPISI Dilin fonetik, morfolojik ve sentaktik yapısı
6 DİL ÇEŞİTLİLİĞİ Dillerin sınıflandırılması
7 ARA SINAV  
8 DİLİN VE DİLLERİN KÖKENİ Dilin ortaya çıkışı ve evrimi: teoriler
9 DİL VE KÜLTÜR Dil ve kültür ilişkisi: rölativist ve evrenselci yaklaşımlar
10 DİL VE TOPLUM Dilin toplumsal boyutu ve toplumsal çeşitliliği
11 DİL DEĞİNİMİ Dil değinimi: dil yapısı ve toplumsal yapılar üzerinde etkiler
12 DİL DÜZENLEMELERİ Dil politikaları, dil planlamaları, standartlaşma
13 DİL DEĞİŞİMİ, DİL DEĞİŞTİRİMİ Dilin yapısı ve statüsünün değişimi
14 DİL ÖLÜMÜ Dil ölümü: dillerin yok olma süreci, ölü diller ve canlandırma prosedürleri
15 FİNAL  

Recommended Sources

-De Saussure, F., Genel Dilbilim Dersleri

- Sapir, E., Language,

-L.Trubetskoy, N. Yirminci Yüzyıl Dilbilimi. Multilingual, 1999.

-Huber, E. Dilbilime Giriş. Multilingual, 2008.

Material Sharing

Syllabus'ta belirtilen kitaplar ve incelemeler üniversitenin kitapçısında ve diğer kitapçılarda bulunabilir. Gerekli durumlarda okumaların fotokopileri paylaşılmaktadır.

Assessment

%40 Ara Sınavı                     

%50 Final Sınavı       

%10 Derse Katılım

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X  
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.         X  

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 50 50
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü     206
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8.24
Dersin AKTS Kredisi     8