• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 396
Semester: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
4
ECTS: 
8
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu ders öğrencilere başarılı, özgün, akademik yazım kurallarına uygun bir araştırma teklifi yazmayı öğretmeyi amaçlamaktadır.
Course Content: 

Bu derste öğrenciler, mezuniyet tezi olarak sunacakları alan araştırmasını da kapsayan incelemenin konusunu ve araştırma yöntemlerini belirleyecek ve araştırma önerileri kabul edildikten sonra araştırmayı yürütmeye başlayacaklardır. Dersin amacı öğrencilere kendi araştırma konularını ve araştırma yöntemlerini seçmede, tanımlamada ve alanda araştırmalarını yürütmede rehber olmaktır. Toplumsal araştırma yaparken uyulması gereken etik kuralların ve güncel etik tartışmaların geniş olarak tartışılması bu dersin ana odaklarından birisidir

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kendisinin uygulayacağı bir araştırma projesini baştan sona kurgulamayı öğrenir 2,3,4,5,6,8 1,2,3,4,5,6 C
2. Araştırma bütçesini oluşturma becerisini elde eder, ilerde başvuracağı araştırma bursları için deneyim kazanmış olur 2,3,4,5,6,8 1,2,3,4,5,6 C
3. Bir sosyal araştırmada karşılaşabileceği etik sorunlar üzerine düşünme fırsatını elde eder 2,3,4,5,6,8 1,2,3,4,5,6 C
4. Bir araştırma sorunsalı üzerinde düşünerek karar verme sürecini deneyimler 2,3,4,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
5. Bir araştırma teklifi hazırlanırken gerekli olan literatür taraması, kuramsal ve kavramsal çerçevenin oluşturulması, incelencek grubun belirlenmesi ve onlardan izin alınması, etik konuların değerlendirilmesi, araştırma takvimi ve zaman çizelgesi oluşturulması, araştırmanın öneminin belirtilmesi gibi konuları toparlayarak sunma becerisini kazanır 2,3,4,6,8,9 1,2,3,4,5,6 C
6. Sosyal bilimci olarak önemli bir mesleki uygulama başlatmış olur 2,4,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
7. Bir yıl sürecek olan araştırma projesi için pilot çalışma dahil gerekli ön hazırlıkları tamamlamış olur, zaman disiplini kazanır 2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
8. Antropoloji bölümündeki lisans eğitiminde almış olduğu tüm derslerin öğretilerini sentezleyerek uygulamaya koyma deneyimi elde eder 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C
9. Sosyal araştırma başlatmanın güçlüklerini ve zevkini deneyimlemiş olur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 C

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma konusunun seçimi  
2 Konunun önemi  
3 Literatür taraması ve referans verme  
4 Kuramsal çerçeve  
5 İncelenecek grubun belirlenmesi  
6 Araştırmanın zamanlaması Araştırma ön teklifnin yazılı olarak sunumu
7 Ara Sınav  
8 Araştırma bütçesi  
9 Etik kaygılar  
10 Pilot uygulama  
11 Pilot uygulama sonrası araştırma teklifinin gözden geçirilmesi  
12 Araştırma teklifinin yazılması  
13 Araştırma teklifinin sunulması Power point sunum
14 Araştırma teklifinin sunulması Power point sunum
15 FİNAL Araştırma teklifinin not verilmek üzere teslimi

Recommended Sources

-Chiseri-Strater, Elizabeth and Sunstein, Bonnie Stone, Fieldworking/Reading and Writing Research.

-Neuman, W.Lawrence, Social Research Methods – Qualitative and Quantitative Approaches.

-Judith Okely, Anthropological Practice: Fieldwork and the Ethnographic Method.

-Bell, Judith, Doing Your Research Project, Open University Press, 1987

-Marshall Catherine, Rossman Gretchen, B., Designing Qualitative Research, Sage Publications, 1989

-Miller, Gale and Dingwall Roberto Context and Method in Qualitative Research, Sage Publications, 1997

Material Sharing

Dökümanlar  
Ödevler  

 

Sınavlar  

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 10
Final Sınavı 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,       X    
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X  
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,         X  
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.         X  

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 50 50
Toplam İş Yükü     260
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.4
Dersin AKTS Kredisi     10