• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 319
Semester: 
Fall
Course Type: 
Core
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu dersin amacı, Türkiye’de antropoloji biliminin gelişimini, dünyada antropolojinin gelişim çerçevesinde anlamaya çalışmak; antropolojik araştırmalara bakarak bu bilim dalının ürettiği bulgu ve anlayışları yorumlayabilmektir.
Course Content: 

Öğrencilere farklı dönemlerde gerçekleştirilmiş antropolojik araştırmaların sorunsalları; kır / kent incelemeleri; sosyal sorunlara yönelik ve kalkınma paradigması çerçevesindeki araştırmalar ve sembolik antropoloji çalışmaları ve antropoloji bilim dalının gelişiminde veya duraklamasındaki arka plan siyasi faktörler üzerinde durulmaktadır. Antropoloji biliminin Türkiye’de yoksulluk, gelenek ve modernite, toplumsal cinsiyet, çocukluk, aile akrabalık halleri, ekonomik üretime katılım ve çevre incelemeleri analiz edilmektedir.

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Course Evaluation Methods: 
A. . Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türkiye’de Antropoloji disiplininin tarihi gelişimi hakkında derinlemesine fikir sahibi olur 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 A,C
Türkiye’de Antropoloji bilim dalının hangi eksenler üzerinde değerlendirildiği konusunda eleştirel bilgi sahibi olur 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 A,C
Yerli ve yabancı antropologların Türkiye üzerine yapmış oldukları çalışmalar hakkında fikir sahibi olur 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 A,C
Türkiye üzerine yapılmış antropolojik incelemeler konusunda etik konular dahil olmak üzere eleştirel bakabilme yeteneğini elde eder 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 A,C
Farklı dönemlerde yapılmış araştırmaların arka planındaki egemen paradigmayı görerek değerlendirme yetisini kazanır 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 A,C
Etnografilerle tanışma ve birikimini geliştirme fırsatını elde eder 1,2,3,4,5,6,8 1,2,3,4,5,6 A,C
Türkiye üzerine yazılmış etnografik çalışmaların roman, anı, otobiyografi, biyografi gibi anlatım tarzları ile farkları üzerinde düşünme becerisini geliştirir 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,4,5,6 A,C
Türkiye üzerine yürütülmüş nicel ve nitel araştırmaların sundukları bulguların farkı üzerinde düşünme yeteneğini elde eder 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,4,5,6 A,C
Türkiye’de devlet – antropoloji / kamuoyu – antropoloji ilişkisi üzerine okuma ve düşünme fırsatını bulur 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,4,5,6 A,C
Toplumu betimleyen, analiz eden roman, öykü, medya haberleri gibi farklı anlatım tarzları ile antropolojik, etnografik anlatım arasındaki farklar belirginleşir. 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,4 A,C
Akademik yazım konusunda deneyim kazanır. Özellikle referans verme, kaynak gösterme gibi temel beceriler pekiştirilir. 3,4,7,8,9 1,2,6 A,C

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Göçler ve Osmanlı imparatorluğunun çöküşü Ahmad, Feroz, The Making of Modern Turkey, Routledge, 1993.

Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, (1973) 2012

2 Ulus devlet ve cumhuriyetin kuruluşu / antropolojinin yeri Paul Magnarella & Orhan Türkdoğan, The Development of Turkish Social Anthropology,
3 Türkiye’de Antropoloji tartışması Zafer Toprak, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji

Bozkurt Güvenç, The Other

4 Kültürel temsil üzerine  
5 Köy incelemeleri ve geri dönüşler Joe Pierce, Life in a Turkish Village

Paul Stirling, A Turkish Village

İbrahim Yasa, 25 Yl Sonra Hasanoğlan Köyü

6 Aile ve akrabalık üzerine Anna Groebelle Çelikel
7 Ara Sınav  
8 Mercek altında Türkiye Cumhuriyeti devleti Esra Özyürek, Nostalgia for the Modern
9 Etik ihlaller ve tartışmalar Chris Hann & ildiko-Belleri İki Buçuk Yaprak Çay
10 Sosyal değişim üzerine bilgi üretimi Jenny White, Islamist Mobilization in Turkey
11 Türkiye’de Çevrenin antropolojisi Tayfun Atay, Göl ve İnsan

 

12 Yeni gelişmeler Metinler üzerinden tartışma
13  Sınav Öncesi Tekrar  
14 Final Sınavı  

Recommended Sources

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Ahmad, Feroz, The Making of Modern Turkey, Routledge, 1993.

Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, (1973) 2012

Gürsoy, Akile, Abortion in Turkey: A Matter of state, Family or Individual Decision, Social Science and Medicine, 1998.

Karpat, Kemal, Elites and Religion, From Ottoman Empire to Turkish Republic, Timaş Yay. 2009 (2010)

Kaya, Ayhan, Sicher in Kreuzberg, constructing Diasporas: Turkish Hip-Hop Youth in Berlin, Transaction Publishers, 2001

Magnarella, Paul & Orhan Türkdoğan, et.al,  The Development of Turkish Social Antropology, Chicago Journals, Vol. 17, No 2, June 1976

Navaro-Yashin, Yael, Faces of the state, Secularism and Public Life in Turkey, Princeton University Pres, 2002

Neyzi, Leyla, Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları, İş Bankası Kültür Yayınları, 2009

Tayfun Atay, 2005. Göl ve İnsan – Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa-Kültür İlişkisi Üzerine Antropolojik Bir İnceleme. (Lake and Human: An Anthropological Study on the Relation Between Nature and Culture Around Lake Beyşehir, Turkey) Ankara: Kalan Yayınları.

Material Sharing

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler (1) Türkiye’de antropolojinin gelişimi ve toplumdaki yerini irdeleyin (yaklaşık 3000 kelime); (2)  İstanbul’un bir semtini seçerek en az 3-4 saatlik gözlem gerçekleştirin. Semt sakinlerinin günlük yaşamı hakkında bir değerlendirme yapın. Günlük yaşam, gıda tüketimi,insani  ilişkiler, hayvanlar ve insanlar, gaileler, ulaşım, iş, gençler, yaşlılar, çocuklari değerler, vd. gözlemler (yaklaşık 1000 kelime); (3) veya, İstanbul Modern, Topkapı Sarayı, Koç ve Sabancı Müzeleri gibi müzelere giderek kent mekanlarını irdeleyin ve iki müzeyi seçerek ziyaretçilerin kıyaslamasını yapın (yaklaşık 1000 kelime); (4) Sınıf sunumları, (5) Dönem Ödevi: Türkiye üzerine yazılmış Seçtiğiniz bir etnografi ile yine Türkiye üzerine bir anı kitabı, roman, otobioyografi gibi bir eseri içerik ve stil bakımından karşılaştırın (yaklaşık 3000 kelime). 
Sınavlar  

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 10
Ödev 4 30
Final Sınavı 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,         X
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.     X    

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 4 5 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.08
Dersin AKTS Kredisi     5