• Turkish
  • English

Sosyoloji Akademik Kadro

Sosyoloji / Bölüm Başkanı
Sosyoloji / Akademisyen
Sosyoloji / Dekan Yardımcısı / Akademisyen
Sosyoloji / Bölüm Başkan Yardımcısı