• Turkish
  • English

Lisans Programı Öğretim Amaçları

Programın ilk amacı ve varlık sebebi, öğrencilerine sağlam bir matematiksel altyapı sağlayacak temel bir matematik eğitiminin sunulmasıdır (ÖA1). Matematik eğitimi giriş dersler (ÖA1a), temel dersler (ÖA1b) ve seçmeli dersler (ÖA1c) olarak üç ana başlıkta incelenebilir. Programın ikincil amacı ise; öğrencilerin entellektüel düzeylerini, sosyal sorumluluk anlayışlarını ve iletişim becerilerini arttırmalarına destek vermektir. (ÖA2). Bu amacı da sosyal etik ve toplumsal sorumluluk (ÖA2a), bilişim becerilerinin arttırılması ve lisans eğitimi süresince edindikleri akademik ve sosyal kimliklerini yaşam boyu öğrenme sürecine dönüştürmelerinin desteklemesi (ÖA2b)olarak ikiye ayırmak mümkündür.

ÖA1: Temel bir matematik eğitiminin sunulması;

ÖA1a. Matematik eğitimine giriş niteliğindeki limit,türev,integral hesap, mantık, lineer cebir, ayrık matematik gibi derslerin verilmesi.

ÖA1b. Matematiğin temel araştırma alanları olan; analiz, cebir, diferensiyel denklemler ve diferensiyel geometri gibi alt disiplinlerdeki temel derslerin verilmesi.

ÖA1c. Öğrencilere, danışman desteği ve uygun bir müfredat ile, matematik ve ilgili alanlarda geniş bir seçmeli ders portföyü sunarak, kendi akademik kimliklerinin ve gelecek planlarının oluşturmasının desteklenmesi.

ÖA2: Öğrencilerin entellektüel düzeylerini, sosyal sorumluluk anlayışlarını ve iletişim becerilerini geliştirmelerinin desteklenmesi;

ÖA2a. Öğrencilerin profesyonel alanları dışındaki bilgi ve beceri düzeylerini, mesleki ve sosyal etik bilinçlerini geliştirmelerinin desteklenmesi.

ÖA2b. Öğrencilerin etkili iletişim kurabile, disiplinlerarası çalışma yapabilen bireyler olmasının desteklenmesi. Bilgiye ulaşma vebilgi teknolojilerini kullanma becerilerinin arttırılması.Öğrencilerin lisans eğitimi süresince edindikleri akademik ve sosyal kimliklerini yaşam boyu öğrenme sürecine dönüştürmelerinin desteklenmesi.

Lisans Programı Çıktıları

Öğretim programının öğretim amaçlarına göre belirlenen program çıktıları aşağıda sıralanmıştır.

PÇ1. Matematiğin araştırma alanları (analiz, cebir, differensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi.

PÇ2. Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşma.

PÇ3. Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlama.

PÇ4. Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

PÇ5. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

PÇ6. Etkin iletişim kurma becerisi.

PÇ7. İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirme.

PÇ8. Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisi.

PÇ9. Yaşam boyu öğrenme.

Dört yıllık akademik programı görmek için buraya tıklayabilirsiniz.