FEDEK Akreditasyonu

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından 11 Ocak 2014 - 11 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli 5 yıllık akreditasyonunu almıştır.

FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. 

Fedek hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Programına Özgü Ölçütler

Bölümümüzün sadece kendi programı için öngördüğü kimi özel koşullar şöyle saptanmıştır:

1. Öğretim üyesi kadrosunun uzmanlığının edebiyat tarihi, çağdaş edebiyat ve eleştiri alanlarını kapsadığı kanıtlanmalıdır.

2. Dört yıllık lisans öğretim programında toplamda en az 35 kredi/saat edebiyat tarihi, edebiyat türleri, edebiyat ve eleştiri kuram ve akımlarına yönelik ders içeriği olduğu kanıtlanmalıdır.

3. Dört yıllık lisans öğretim programında en az 35 kredi/saat edebiyat eleştirisi ve tarihi öğretimine yönelik ders içeriği olduğu kanıtlanmalıdır.

4. Dört yıllık lisans öğretim programında, toplamda en az 20 kredi/saat olmak koşuluyla, sanat, dil, bilim, bilişim, tarih, toplum, kültür, insan hakları içerikli derslerden en az 7’sinin zorunlu ders olarak yer aldığı kanıtlanmalıdır.

5. Dört yıllık lisans öğretim programında en az 90 kredi/saat zorunlu alan dersi yanısıra en az  30 kredilik de 10 alan seçmeli ders alma zorunluluğunun bulunduğu kanıtlanmalıdır.

6. Seçmeli ders de olsa uygarlık tarihine yönelik bir ders içeriğinin programda bulunduğu kanıtlanmalıdır.

7. Bir dönem içinde bölüm tarafından verilen derslerin toplam saatinin ders veren öğretim üyelerine bölümünde, herbir öğretim üyesine düşen ortalama ders saatinin 15’i aşmadığı kanıtlanmalıdır.

8. Öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerini sağlayacak ve onlara eleştirel çözümleme ve düşünme olanağı sağlayacak bir ders programı olduğu kanıtlanmalıdır.

9. Öğrencilere her dönem bölümiçi seçmeli ders olanağı sunulduğu kanıtlanmalıdır.

10. Öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine olanak sunan bir ders programı bulunduğu kanıtlanmalıdır.

11. Disiplinlerarası özelliğin gelişmesi için öğrencilere her dönem bölümdışı seçmeli ders (Serbest Seçmeli) olanağı sunulduğu kanıtlanmalıdır.

12. Edebiyat ve eleştiride bir araştırmanın nasıl yapılması gerektiğine ve bu araştırma için kullanılacak sistemlerin öğretildiğine dair bir yöntembilim dersinin programda yer aldığı kanıtlanmalıdır.

13. Mezuniyet koşullarının açıkça ilan edildiği ve öğrencilerin okul yönetmeliği hakkında bilgilendirildiği kanıtlanmalıdır.

14. Bölüm başkanının en az beş yıllık eğitimcilik tecrübesinin olduğu kanıtlanmalıdır.

15. Bölümün kendi web sitesi olduğu ve bu sitede ders programlarının çizelgesinin ve içeriklerinin açıkça belirtildiği kanıtlanmalıdır.

16. Bölümün öğretim üyesi kadrosunda en az yedi doktora derecesi almaya hak kazanmış öğretim üyesi bulunduğu ve öğretim üyesi kadrosunun en az yüzde 70’inin tam zamanlı kadrolu öğretim üyelerinden oluştuğu kanıtlanmalıdır.

17. ERASMUS değişim programı çerçevesinde (en az üç bölümle anlaşma olmak zorunluluğuyla) ERASMUS değişim programı koşullarını yerine getiren öğrencilere kontenjanlar elverdiğince en az bir dönem başka bir bölümde dersleri takip edebilme olanağı sunulduğu kanıtlanmalıdır.

18. Öğrenci ve araştırmacılara en az 10 ulusal veya uluslararası edebiyat ve eleştiri dergisine elektronik ve/veya ciltli ulaşım imkanının sağlandığı; ve üniversite kütüphanesinde edebiyat dergilerinin içeriklerine ulaşabilecekleri veritabanı üyeliği bulunduğu kanıtlanmalıdır.

19. Etkin bir danışmanlık mekanizması bulunmalıdır.

20. Öğrencilerin katılımcı yönleri geliştirilmeli ve özellikle üçüncü sınıftan itibaren bazı derslerin içerik ve uygulaması öğrencilerin sunuş yapması ve makale yazmasını teşvik edici nitelikte olmalıdır.

21. Derslerde okutulacak materyaller öğrencilere sağlanmalıdır.

22. Öğrencilerin uluslarası edebiyat ve eleştiri metinlerini takip edebilecek yetkinlikte olmaları sağlanmalıdır.

23. Edebiyat ve eleştiri tarihinde ve günümüz edebiyatında yer etmiş önemli eserlerin, çeviri veya özgün dilinde, öğrenci ve araştırmacıların erişimine açık bulundurulması sağlanmalıdır.

 

İNGİLİZ DİLİ  VE EDEBİYATI Bölümü'nün Ölçütlere Uyumu

 • Programa özgü ölçütlerin sağlandığı kanıtlanmış olmalıdır. 

Ders ad ve içerikleri ve bu derslerin sınavları yoluyla uygulamadaki başarı ölçümü, belirlenmiş kriterlerin sağlanarak amaca ulaşıldığını kanıtı olacaktır.

 • Bir programın, adı nedeniyle, birden fazla ölçüt kümesine ait olması durumunda, ilgili her kümedeki ölçütlerin sağlanması gerekir.

Hazırlık kısmı olan bir üniversitemiz var, ayrıca edebiyatı özgün dilleri ile okuyan öğrenciler zaten dil bilgilerini ve dile hakimiyetlerini program içerisinde geliştirmektedirler.

 • İngiliz Dili ve Edebiyatının geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olma;

ELIT 101, 102 gibi bilgiyi sağlayan ve sınavlarla kanıt sunan çok sayıda dersimiz var.

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma;

Tüm derslerimiz icin bilgiyi sağlayan kitap, materyal, kaynak, vs. var.

 • Amerikan Kültürü, Edebiyatı ve Tarihi hakkında bilgi sahibi olma;

ELIT 203, 204 gibi bilgiyi sağlayan ve sınavlar ile kanıt sunan dersimiz var.

 • Avrupa kültür ve medeniyet tarihinde önemli sanat anlayışları, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma çağı hakkında bilgi sahibi olma;

ELIT 105, ELIT 106, ELIT 205 gibi bilgiyi sağlayan ve sınavlarla kanıt sunan derslerimiz var.

 • Diğer Avrupa dillerinden biri hakkında yeterli bilgiye sahip olma;

Üniversitenin sunduğu yabancı dil dersleri bu kriteri karşılamaktadır.

 • Edebi metinlerin çözümlenmesi ve edebi metinlere eleştirel yaklaşım, dil eğitimi ve öğretimi gibi alanlarda yeterli bilgiye sahip olma;

ELIT 107, ELIT 108, CPLT 215 gibi bilgiyi sağlayan ve sınavlarla kanıt sunan birçok dersimiz var.

 • İngilizcenin ses bilimi, morfolojik, semantik, etimolojik özellikleri hakkında yeterli olma;

Gerek dil öğrenen, gerekse edebiyatı özgün dilinde okuyan kişi zaten bu özellikleri doğal süreçte “yeterince” kazanır. Ayrıca üniversitemizin Hazırlık Okulu’nda öğrencilerimiz bir yıl İngilizce dil öğrenimi görmektedir.

 • İngilizce kelimelerin doğru telaffuzu ve karşılıklı metin tercümelerinin gerektirdiği bilgi birikimine sahip olma;

Gerek dil öğrenen, gerekse edebiyatı özgün dilinde okuyan kişi zaten bu özellikleri  doğal süreçte “yeterince” kazanır.

 • Diğer sosyal bilimler (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, felsefe vb.) alanlarından faydalanabilme.

Tüm derslerimizde öğrencilerimiz her çeşit kaynağı değerlendirerek bilgi eksikliklerini giderme, ve edinilmiş bilgilerini doğrulama, düzeltme, bilgiyi, kaynak güvenirliğini sorgulama ve araştırma hususlarında yönlendirilmektedir. Tüm bunların aslında bir yaşam biçimi olarak kazanılmasına çabalamaktayız.